EPN

BV1500 Praksisstudier – observasjon og samhandling Emneplan

Engelsk emnenavn
Professional practice - Observation and interaction
Studieprogram
Bachelorstudium i barnevern
Omfang
10 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet omfatter veiledet yrkespraksis på en arbeidsplass der studenten får øve seg i barnevernfaglig og sosialpedagogisk arbeid. Emnet skal ha en integrerende funksjon i første studieår. Sosialpedagogisk yrkespraksis foregår på ulike arbeidsfelt som er relevant for barnevernsfaglig arbeid herunder også arbeidsfelt som barnevernet samarbeider med. Oppvekstarenaer som barnehage, skole og forebyggende tiltak i fritids- og kultursektor er aktuelle sammen med institusjoner og barneverntjeneste. Særlig vekt legges på forebyggende barnevern, tverrfaglig- og tverretatlig samarbeid. Emnet omfatter også et praksisforberedende og praksisoppsummerende seminar. På noen praksissteder benyttes gruppepraksis, flere studenter er sammen. I løpet av praksisperioden skal studentene få erfaring med å foreta faglige observasjoner og vurderinger, samt ferdigheter i å skille mellom hva som er observasjon og hva som er vurdering. Studentene får også innblikk i hvordan egen forforståelse preger hva man ser.

Forkunnskapskrav

Studenten må ha bestått eksamener tilsvarende 20 stp fra høstsemesteret.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

·         har kunnskap om egen profesjon og tverrfaglig samarbeid mellom etater som har ansvar for barn og unges oppvekst, med vekt på barnehage, skole og barnevern   

·         har kunnskap om hvordan barn og unge kan inkluderes på ulike oppvekstarenaer

·         har kunnskap om hvordan praksisstudiet har en integrerende funksjon i studiet, om læringsprosesser og veiledet praksis i egen profesjon

·         har innsikt i hvordan oppdatere egen kunnskap med relevans for praksisstedets virksomhet 

·         har kunnskap om de yrkesetiske retningslinjer for barnevernspedagoger  

 

Ferdighet

Studenten  

·         kan anvende bestemmelser om taushetsplikt, opplysningsplikt og opplysningsrett på den arena studenten har praksis 

·         kan anvende kunnskap om urfolk, etniske minioriteteter og flyktningers livssituasjoner 

·         kan anvende aktiviteter for å fremme lek, læring, inkludering, mestring og deltakelse

·         kan foreta faglige observasjoner og vurderinger av barn, unge og deres familier for å ivareta barnets beste, og har innblikk i skillet mellom observasjon og vurdering

·         kan reflektere over hvordan kunnskap om forebyggende og helsefremmende arbeid er relevant på arenaer der barn og unge oppholder seg

·         kan reflektere kritisk over maktforhold og profesjonalitet i egen yrkesrolle og praksisutøvelse og justere sin væremåte og tilnærming gjennom veiledning 

·         kan anvende kunnskap fra barn og unge som del av grunnlaget for å sikre barn og unges deltagelse og medvirkning på praksisstedet 

·         kan bruke kunnskap om relasjoner og kommunikasjon i møter med barn, unge og samarbeidspartnere på praksisstedet 

·         kan anvende relevante digitale verktøy på en sikker og trygg måte

·         kan identifisere etiske problemstillinger og reflektere kritisk over egne holdninger og verdier

·         kan anvende kunnskap til å kommunisere og samarbeide hensiktsmessig med barn, unge og foresatte med utgangspunkt i eget praksissted

·         kan oppøve evnen til å samtale med barn om tema omsorgssvikt, vold og overgrep

 

 

Generell kompetanse

Studenten

·         har innsikt i betydningen av å kjenne seg selv, og sine egne holdninger og verdier, for å kunne utvikle gode relasjoner i møter med barn og unge og deres familier 

·         har kompetanse i å skille mellom observasjon og vurdering 

·         har kjennskap til hvordan man kan planlegge, gjennomføre, vurdere og evaluere barnevernsfaglig arbeid på en etisk og faglig forsvarlig måte 

·         kan bruke kunnskap, ferdigheter og erfaringer i møter med barn og familier under veiledet opplæring

Innhold

Emnet omfatter veiledet yrkespraksis på en arbeidsplass der studenten får øve seg i barnevernfaglig og sosialpedagogisk arbeid. Emnet skal ha en integrerende funksjon i første studieår. Sosialpedagogisk yrkespraksis foregår på ulike arbeidsfelt som er relevant for barnevernsfaglig arbeid herunder også arbeidsfelt som barnevernet samarbeider med.  Oppvekstarenaer som barnehage, skole og forebyggende tiltak i fritids- og kultursektor er aktuelle sammen med institusjoner og barneverntjeneste. Særlig vekt legges på forebyggende barnevern, tverrfaglig- og tverretatlig samarbeid. Emnet omfatter også et praksisforberedende og praksisoppsummerende seminar. På noen praksissteder benyttes gruppepraksis, flere studenter er sammen. I løpet av praksisperioden skal studentene få erfaring med å foreta faglige observasjoner og vurderinger, samt ferdigheter i å skille mellom hva som er observasjon og hva som er vurdering. Studentene får også innblikk i hvordan egen forforståelse preger hva man ser.

Arbeids- og undervisningsformer

Det arrangeres et førpraksisseminar og et bearbeidende praksisseminar hvor arbeidskravet om digitale praksisfortellinger gjennomføres. Samlingene har en veksling mellom forelesninger og arbeid i grupper.

Studentene får tildelt en veileder på praksisstedet som fortrinnsvis er barnevernspedagog, og det skal gis minst en veiledningstime pr uke. På skole, barnehage og fritidssektor kan andre profesjoner godkjennes. På praksissteder hvor det er flere studenter kan det gis gruppeveiledning og det kompensere for noe av den individuelle veiledningen.

Studenter med praksis i universitetets praksisområde får ett praksisbesøk av en kontaktlærer fra universitetet.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Det er 4 arbeidskrav/obligatoriske aktiviteter i dette emnet.

1. Deltagelse undervisning i førpraksisseminar

80 % nærvær. Ved fravær over 20 % gis et alternativt arbeidskrav som kompensasjon for fraværet. Ved fravær utover 40 % mister studenten retten til å fremstille seg til eksamen. Lengden på undervisningsdagene vil variere, og den enkelte student har ansvar for å holde seg orientert om timeplanen (TP).

2. Praksis. Praksisveileder anbefaler praksis godkjent eller ikke godkjent. Endelig godkjenning gis av utdanningen. Se praksisreglement.

3. Deltagelse på undervisning i digitale praksisfortellinger

80 % nærvær. Ved fravær over 20 % gis et omfattende alternativt arbeidskrav som kompensasjon for fraværet. Ved fravær utover 40 % mister studenten retten til å fremstille seg til eksamen. Lengden på undervisningsdagene vil variere, og den enkelte student har ansvar for å holde seg orientert om timeplanen (TP).

4. Innlevering og presentering av en digital fortelling på ca. 300 ord og med ca. 3 minutter lengde

Den enkelte student har selv ansvar for å få dokumentert sin tilstedeværelse. Lengden på undervisningsdagene vil variere, og den enkelte student har ansvar for å holde seg orientert om timeplanen (TP).

All obligatorisk aktivitet må være gjennomført og godkjent innen fastlagt frist for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen.

Vurdering og eksamen

Eksamen er en individuell, skriftlig praksisoppgave på 8-9 sider. Oppgaven gis ved oppstart av praksis og leveres til fastsatt frist ved avslutning av praksis. Skrifttype og skriftstørrelse: Calibri 12 pkt. Linjeavstand 1,5. Godkjent referansestil APA for oppgaveskriving skal følges.

Kandidater som ikke består, eller har gyldig fravær ved ordinær eksamen, kan fremstille seg til ny/utsatt eksamen.

Kandidater som ikke består praksisoppgaven kan levere omarbeidet versjon til ny eksamen en gang. Kandidater som stryker to ganger må levere en ny oppgave. 

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor til sensurering av alle besvarelsene.