EPN-V2

BV1400 Psykososiale perspektiver – omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep Emneplan

Engelsk emnenavn
Psychosocial perspectives – Child neglect, violence and sexual abuse
Studieprogram
Bachelorstudium i barnevern
Omfang
10 stp.
Studieår
2024/2025
Emnehistorikk

Innledning

Emnet gir en innføring i tema knyttet til barn og unge i utsatte livssituasjoner. Ulike betydninger av omsorgssvikt, vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep er sentralt. Studentene får kunnskap om konsekvenser vold og seksuelle overgrep kan ha for barnets utvikling. Emnet gir også kunnskap om hvordan denne tematikken kan håndteres av fagpersoner i barnevernsfeltet.

I begynnelsen av emnet vil det tverrprofesjonelle undervisningsopplegget "Den samme ungen- ulike arenaer" (INTER1100) gjennomføres. Se INTERACTs hjemmeside for mer utfyllende beskrivelse av innholdet i INTER1100: https://www.oslomet.no/forskning/forskningsprosjekter/interact

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten

· har forståelse og kunnskap fra praksisfelt og forskning om ulike former for omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep mot barn

· har kunnskap om psykologiske konsekvenser av å være utsatt for omsorgssvikt, vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep som barn

· har kunnskap om risiko- og beskyttelsesfaktorer knyttet til omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep

· har kunnskap om hvordan barnevernspedagogen kan bidra til å avdekke og hjelpe barn som har opplevd vold og seksuelle overgrep

· har kunnskap om hvordan omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep kan forstås i lys av ulike teoretiske perspektiver og fagdisipliner

Ferdigheter

Studenten

· kan henvise til kunnskap om omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep i arbeid med barnevernsfaglige problemstillinger

· kan reflektere over sammenhenger mellom omsorgssvikt, vold, seksuelle overgrep og kjønn, etnisitet, religion og livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder

Generell kompetansen

Studenten

· har innsikt i relevante problemstillinger knyttet til omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep

· kan utveksle synspunkter om hvorfor og på hvilke måter omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep har relevans for barnevernets praksis

· kan reflektere over egen væremåte i møte med andre

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidet skjer gjennom forelesninger, selvstudium, gruppearbeid og andre undervisningsformer etter behov.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Det er ingen arbeidskrav i dette emnet

Vurdering og eksamen

Eksamen er en individuell, skriftlig hjemmeeksamen over 72 timer på 8-9 sider. Skrifttype og skriftstørrelse: Calibri 12 pkt. Linjeavstand 1,5. Godkjent referansestil APA for oppgaveskriving skal følges.

Kandidater som ikke består, eller har gyldig fravær ved ordinær eksamen, kan fremstille seg til ny/utsatt eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor til sensurering av besvarelsene. Et uttrekk på minst 25 % av besvarelsene sensureres av to sensorer. Karakterene på disse samsensurerte besvarelsene skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene.