EPN-V2

BV1300 Juss – juridisk metode, rettskildelære og forvaltningsrett Emneplan

Engelsk emnenavn
Law - legal methods, sources of law and administrative law
Studieprogram
Bachelorstudium i barnevern
Omfang
10 stp.
Studieår
2024/2025
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

I dette emnet vil studentene stifte kjennskap med regelverket og det velferdsrettslige system som er styrende for profesjonsutøvelsen i praksis. Studentene vil lære om barns rettigheter i samfunnet (velferdsrett), og i familien (barnerett), saksbehandlingsregler for offentlig forvaltning (alminnelig og spesiell forvaltningsrett), og hvordan man går frem når man skal løse rettslige spørsmål (rettskildelære og juridisk metode). Emnet inkluderer innføring i grunnleggende menneskerettigheter, og en innføring i barnevernrett.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten

· har bred kunnskap om juridisk metode og rettskildelære, maktfordeling og oppbyggingen av forvaltningen

· har bred kunnskap om rettsprinsipper og grunnbegreper i velferdsretten

· har bred kunnskap om reglene om barnets rett til medvirkning og selvbestemmelse

· har bred kunnskap om reglene om taushetsplikt, opplysningsplikt, opplysningsrett, og avvergingsplikt

· har bred kunnskap om saksbehandlingsreglene for enkeltvedtak

· har bred kunnskap om barns rett til beskyttelse og omsorg etter FN’s barnekonvensjon, og andre velferdsrettigheter av særlig betydning for barn og unge og deres familier som lever i utsatte livssituasjoner

· har kunnskap om barnelovens regler om foreldreansvar, fast bosted og samvær

· har kunnskap om barnevernslovens utvikling, og hovedinnhold

Ferdigheter

Studenten

· kan identifisere og drøfte rettslige problemstillinger i henhold til juridisk metode

· kan anvende saksbehandlingsregler i barnevernfaglig arbeid

· kan ivareta barnets beste, barns - og foreldres rettssikkerhet, og andre rettsprinsipper i saksbehandlingen

· kan bidra til å sikre at barn (og foreldre) får sine velferdsrettigheter oppfylt

· kan samarbeide med ulike etater innenfor gjeldende regelverk

Generell kompetanse

Studenten

· kan ivareta barnets og familiens rettigheter i møte velferdstjenestene, ut fra kunnskap om rettsreglenes betydning for det barnevernfaglige arbeidet.

· kan presentere, dokumentere, og begrunne valg av saksbehandlingsskritt for å ivareta barn og familiers rettssikkerhet

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningsformene består av forelesninger og studentaktive opplegg knyttet til oppgaveløsning.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Ingen arbeidskrav/obligatorisk aktivitet.

Vurdering og eksamen

Emnet avsluttes med en skriftlig individuell skoleeksamen på 5 timer.

Kandidater som ikke består, eller har gyldig fravær ved ordinær eksamen, kan fremstille seg til ny/utsatt eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Lovdata Pro.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A til F.

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor til sensurering av besvarelsene. Et uttrekk på minst 25 % av besvarelsene sensureres av to sensorer. Karakterene på disse samsensurerte besvarelsene skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene.

Emneansvarlig

Hovedemneansvarlig: Helena Bärlund

Ko-emneansvarlig: Anniken Sørlie