EPN

BV1300 Juss – juridisk metode, rettskildelære og forvaltningsrett Emneplan

Engelsk emnenavn
Law - legal methods, sources of law and administrative law
Studieprogram
Bachelorstudium i barnevern
Omfang
10 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

I dette emnet vil studentene stifte kjennskap med regelverket og det velferdsrettslige system som er styrende for profesjonsutøvelsen i praksis. Studentene vil lære om barns rettigheter i samfunnet (velferdsrett), og i familien (barnerett), saksbehandlingsregler for offentlig forvaltning (alminnelig og spesiell forvaltningsrett), og hvordan man går frem når man skal løse rettslige spørsmål (rettskildelære og juridisk metode). Emnet inkluderer innføring i grunnleggende menneskerettigheter, og en innføring i barnevernrett.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten

·         har bred kunnskap om juridisk metode og rettskildelære, maktfordeling og oppbyggingen av forvaltningen  

·         har bred kunnskap om rettsprinsipper og grunnbegreper i velferdsretten 

·         har bred kunnskap om reglene om barnets rett til medvirkning og selvbestemmelse 

·         har bred kunnskap om reglene om taushetsplikt, opplysningsplikt, opplysningsrett, og avvergingsplikt 

·         har bred kunnskap om saksbehandlingsreglene for enkeltvedtak

·         har bred kunnskap om barns rett til beskyttelse og omsorg etter FN’s barnekonvensjon, og andre velferdsrettigheter av særlig betydning for barn og unge og deres familier som lever i utsatte livssituasjoner 

·         har kunnskap om barnelovens regler om foreldreansvar, fast bosted og samvær 

·         har kunnskap om barnevernlovens utvikling, og hovedinnhold 

 

Ferdigheter

Studenten

·         kan identifisere og drøfte rettslige problemstillinger i henhold til juridisk metode

·         kan anvende saksbehandlingsregler i barnevernfaglig arbeid 

·         kan ivareta barnets beste, barns - og foreldres rettssikkerhet, og andre rettsprinsipper i saksbehandlingen 

·         kan bidra til å sikre at barn (og foreldre) får sine velferdsrettigheter oppfylt 

·         kan samarbeide med ulike etater innenfor gjeldende regelverk

 

Generell kompetanse

Studenten

·         kan ivareta barnets og familiens rettigheter i møte velferdstjenestene, ut fra kunnskap om rettsreglenes betydning for det barnevernfaglige arbeidet.  

·         kan presentere, dokumentere, og begrunne valg av saksbehandlingsskritt for å ivareta barn og familiers rettssikkerhet 

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningsformene består av forelesninger og studentaktive opplegg knyttet til oppgaveløsning.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Ingen arbeidskrav/obligatorisk aktivitet.

Vurdering og eksamen

Emnet avsluttes med en skriftlig individuell skoleeksamen på 5 timer.

Kandidater som ikke består, eller har gyldig fravær ved ordinær eksamen, kan fremstille seg til ny/utsatt eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Norges Lover. Lovsamling for helse- og sosialsektoren. Gyldendal Forlag. Lovsamlingen kan innarbeides etter nærmere retningslinjer. Lovsamlingen kan bli gjenstand for kontroll før, under og etter eksamen. En uriktig innarbeidet lovsamling kan inndras under eksamen. Forsettlige brudd på retningslinjene for innarbeiding vil bli regnet som fusk. Ingen andre papirbaserte eller digitale hjelpemidler er tillatt brukt under eksamen. 

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A til F.

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor til sensurering av besvarelsene. Et uttrekk på minst 25 % av besvarelsene sensureres av to sensorer. Karakterene på disse samsensurerte besvarelsene skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene.