EPN

BV1200 Psykososiale perspektiver – barns oppvekst og utvikling Emneplan

Engelsk emnenavn
Psycosocial persepctives - Childhood and child development
Studieprogram
Bachelorstudium i barnevern
Omfang
10 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Studentene får en innføring i temaer knyttet til oppvekst, barndom, sosialisering, læring og utvikling, hverdags- og familieliv. Betydninger av sosiale og kulturelle og materielle betingelser for barn og unges hverdagsliv og utvikling er sentralt. Emnet har fokus på generelle trekk ved barns oppvekst som grunnlag for arbeid med barn, unge og familier i utsatte livssituasjoner. Emnet gir begynnende kunnskap og ferdigheter knyttet til relasjonsarbeid, anerkjennende kommunikasjon og barns deltakelse. 

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten

·         har kunnskap om barns oppvekst, barndom, sosialisering, læring, danning og utvikling 

·         har kunnskap om samspill og utviklingsstøttende omsorg med særlig fokus på hva som fremmer god fysisk og psykisk helse hos barn 

·         har kjennskap til ulike former for foreldreskap og familieliv 

·         har kjennskap til ulike former for familiepolitiske føringer

·         har kunnskap om betydninger av kulturelle og sosioøkonomiske faktorer og levekår for barn og unges hverdagsliv og utvikling 

·         har kunnskap om kommunikasjon med barn og unge i et samfunn preget av mangfold

·         har kunnskap om hvordan aktiviteter/kreative metoder kan brukes i relasjonsarbeid med barn og unge 

·         har kunnskap om barns digitale hverdagsliv og kan oppdatere denne kunnskapen

 

Ferdigheter 

Studenten

·         kan reflektere over betydninger av kulturelle og sosioøkonomiske faktorer og levekår for barn og unges hverdagsliv og utvikling 

·         kan anvende faglig kunnskap fra barn og unge som del av grunnlaget for å sikre barn og unges deltakelse og medvirkning i eget hverdagsliv 

·         kan anvende kunnskap om kommunikasjon og relasjonsbygging i samspill med barn og unge i et samfunn preget av mangfold 

·         kan anvende aktiviteter for å fremme lek, læring, inkludering, mestring og deltakelse

 

 

Generell kompetanse 

Studenten

·         Har innsikt i betydningen av relasjonskompetanse i arbeid med barn.

·         Kan reflektere over egen forforståelse, holdninger og verdier knyttet til barndom, familie og oppvekst

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidet foregår gjennom forelesninger, selvstudium, gruppearbeid og andre undervisningsformer etter behov, som blant annet minipraksis og ferdighetstrening i kommunikasjon.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Emne inneholder 2 obligatoriske aktiviteter:

1. Det er obligatorisk tilstedeværelse på minipraksis.

For obligatorisk undervisning stilles det krav om 80 % nærvær. Ved fravær over 20 % gis et omfattende arbeidskrav som kompensasjon for fraværet. Ved fravær utover 40 % mister studenten retten til å fremstille seg til eksamen. 

Den enkelte student har selv ansvar for å få dokumentert sin tilstedeværelse. Lengden på undervisningsdagene vil variere, og den enkelte student har ansvar for å holde seg orientert om timeplanen (TP).

Obligatorisk aktivitet må være gjennomført og godkjent innen fastlagt frist for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen.

2. Emnet inneholder ferdighetstrening i kommunikasjon. Ferdighetstreningen er obligatorisk.

For obligatorisk undervisning stilles det krav om 80 % nærvær. Ved fravær over 20 % gis et omfattende arbeidskrav som kompensasjon for fraværet. Ved fravær utover 40 % mister studenten retten til å fremstille seg til eksamen. En student som ikke oppfyller krav om frammøte kan ved særskilter grunner søke emneansvarlig om dispensasjon.

Den enkelte student har selv ansvar for å få dokumentert sin tilstedeværelse. Lengden på undervisningsdagene vil variere, og den enkelte student har ansvar for å holde seg orientert om timeplanen (TP).

Obligatorisk aktivitet må være gjennomført og godkjent innen fastlagt frist for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen.

Vurdering og eksamen

Emnet avsluttes med en skriftlig individuell skoleeksamen på 5 timer.

Kandidater som ikke består, eller har gyldig fravær ved ordinær eksamen, kan fremstille seg til ny/utsatt eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Offentlige godkjente lovsamlinger, med innarbeidede henvisninger etter nærmere retningslinjer, er tillatt å ha med seg til eksamen.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor til sensurering av alle besvarelsene.