EPN-V2

BV1100 Barnevern i velferdsstaten – mandat, profesjon og selvforståelse Emneplan

Engelsk emnenavn
Child protection in the welfare state - Mandate, profession and self-understanding
Studieprogram
Bachelorstudium i barnevern
Omfang
10 stp.
Studieår
2024/2025
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet gir innblikk i barnevernspedagogens sammensatte rolle som profesjonsutøver i det norske velferdssystemet. Studentene får en introduksjon til barnevernets historie, samfunnsmandat og velferdspolitiske målsettinger og etiske retningslinjer for barnevernspedagoger. Oppgave- og ansvarsfordeling i velferdssystemet generelt og barnevernsfeltet spesielt står sentralt. Studentene får innblikk i egen rolle som fremtidig barnevernspedagog og hvordan tidlige opplevelser kan påvirke møter med barn og foresatte. Gjennom en innføring i kreative metoder får studentene mulighet til å reflektere over egne reaksjoner og følelser, og hvordan kreative metoder kan anvendes i praktisk barnevernsarbeid.

.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

· har kunnskap om barnevernets samfunnsmandat og oppgave- og ansvarsfordeling i velferdsforvaltningen

· har kunnskap om barns oppvekst og barndom med særlig forståelse for barn, unge og familier i utsatte livssituasjoner

· har kunnskap om forebyggende og sosialpedagogisk arbeid for barn, unge og deres familier som lever i utsatte livssituasjoner

· har kunnskap om sosialpedagogikk, egen profesjon og barnevernfeltets historie og rolle i samfunnet

· har kunnskap om hvordan helse- og sosialpolitikkens utforming påvirker prioriteringer og yrkesutøvelsen på barnevernsområdet

· har kjennskap til entreprenørskap og innovasjon innen barnevernsfeltet

· har kunnskap om hvordan kreative metoder inngår i barnevernspedagogens relasjonskompetanse

Ferdigheter

Studenten

· kan reflektere over hvordan velferdspolitikken påvirker den praktiske yrkesutøvelsen

· kan reflektere over barnevernspedagogens sammensatte rolle som profesjonsutøver

· har forståelse for hvordan sette i gang og lede ulike aktiviteter med vekt på mestring og deltakelse

· kan reflektere over hvordan egne reaksjoner, følelser og tidligere opplevelser virker inn i møter med andre

Generell kompetanse

Studenten

· har kjennskap til sentrale helse- og sosialpolitiske spørsmål, velferdsstatens utvikling og velferdsstatens profesjoner

· har forståelse for hvordan organiseringen og strukturene i barnevernet påvirker utøvelsen av det sosialpedagogiske arbeidet

· har innsikt i hvordan kreative metoder kan benyttes i relasjonsarbeid med barn og familier.

· har begynnende innsikt i hvordan man kan sortere egne reaksjoner og følelser i profesjonsutøvelsen

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidet foregår gjennom forelesninger, selvstudium, basisgrupper, ferdighetstrening i grupper og andre undervisningsformer etter behov.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Emnet inneholder ett arbeidskrav/obligatorisk aktivitet. For å kunne fremstille seg til eksamen må studenten ha følgende arbeidskrav/obligatorisk aktivitet godkjent.

1. Obligatorisk ferdighetstrening i arbeid med egne holdninger og selvrefleksjon ved bruk av kreative og estetiske metoder.

For obligatorisk undervisning stilles det krav om 80 % nærvær. Ved fravær over 20 % gis et omfattende alternativt arbeidskrav som kompensasjon for fraværet. Ved fravær over 40 % mister studenten retten til å fremstille seg til eksamen. Den enkelte student har selv ansvar for å få dokumentert sin tilstedeværelse.

Obligatorisk aktivitet må være gjennomført og godkjent innen fastlagt frist for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen.

Vurdering og eksamen

Eksamen er en individuell skriftlig skoleeksamen på 5 timer. Kandidater som ikke består, eller har gyldig fravær ved ordinær eksamen, kan fremstille seg til ny/utsatt eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A til F.

Sensorordning

Det benyttes intern og ekstern sensor til sensurering av besvarelsene. Et uttrekk på minst 25 % av besvarelsene sensureres av to sensorer. Karakterene på disse samsensurerte besvarelsene skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene.