EPN

BSSB6000 Barns språkutvikling og språklæring i barnehagen Emneplan

Engelsk emnenavn
Childrens language development and language learning in kindergarten
Studieprogram
Barns språkutvikling og språklæring i barnehagen
Omfang
30 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Denne videreutdanningen er for deg som ønsker å videreutvikle din kompetanse om barns språkutvikling, barn med norsk som andrespråk og flerspråklighet, forsinket språkutvikling og spesifikke språkvansker, samt ledelse av arbeid med språk og språkmiljø i barnehagen.

Som en del av studiet vil studentene bli kjent med Språkløyper som er nettbaserte kompetanseutviklingspakker til bruk i barnehagen, utviklet innenfor en nasjonal strategi for språk, lesing og skriving igangsatt av Kunnskapsdepartementet. Studentene vil bli oppfordret til å bruke Språkløyper for å styrke kompetansen til det øvrige personalet i sin barnehage.  Barns språkutvikling og språklæring i barnehagen er et videreutdanningstilbud for barnehagelærere. 

Videreutdanningen Barns språkutvikling og språklæring (30 studiepoeng) er en samlingsbasert videreutdanning på masternivå over to semestre. Digitale læringsformer anvendes mellom samlingene. Studiet retter seg mot ansatte i barnehage som har relevant bachelorutdanning og som ønsker å utvikle egen kompetanse i emnet.

Studentene skal få erfaringer med å vurdere og analysere det de lærer i studiet i tråd med innholdet i Rammeplan for barnehagen. Med utgangspunkt i rammeplanens verdigrunnlag vil temaer som barn og barndom, demokrati, mangfold og respekt, likestilling og likeverd, bærekraftig utvikling, og livsmestring og helse, inngå i studiet på et overordnet og tverrprofesjonelt nivå.  

Fullført emne kan, etter søknad, innpasses som del av  masterprogrammet i barnehagekunnskap (120 studiepoeng) ved OsloMet. Det søkes om innpassing av Barns språkutvikling og språklæring  i barnehagen etter opptak på masterprogrammet i barnehagekunnskap.

Språkutvikling og språkstimulering er sentrale emner i barnehagens arbeid. Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver sier at personalet i barnehagen må skape et godt og variert språkmiljø for alle barn, slik at de opplever glede ved å bruke språk og kommunisere med andre og har et godt grunnlag for allsidig utvikling.

Det har de siste årene vært spesielt fokus på språklæring og språkutvikling i barnehagen, og det er et stort behov for kompetanseheving på området. Gjennom studiet vil studentene få innsikt i ulike teoretiske perspektiver på barns språkutvikling, videreutvikle sin kunnskap om forventet språkutvikling hos enspråklige og flerspråklige barn, utvikle språkdidaktisk vurderingskompetanse for å legge til rette for godt og inkluderende språkmiljø i barnehagen og for å kunne sette i gang tiltak som kan støtte språkutviklingen hos barn med ulike forutsetninger, inkludert barn med et annet morsmål enn norsk og barn som strever med sin språklige utvikling. Studiet vil ha fokus på barnehagelærernes arbeid med språk for å styrke læring, kommunikasjon og sosiale relasjoner hos alle barn i tråd med Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver.

Læringsutbytte

Etter fullført emne kan studenten dokumentere følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har avansert forskningsbasert kunnskap om barns språkutvikling - både énspråklig og flerspråklig og typisk og forsinket språkutvikling - og kan anvende denne kunnskapen i arbeidet med et inkluderende språkmiljø i barnehagen for alle barn
 • har inngående kunnskap om barnehagens språkmiljø og om hvordan barnehagen kan legge til rette for arbeid med språkstimulering for barnehagebarn med ulike forutsetninger, inkludert barn med et annet morsmål enn norsk
 • har god kjennskap til språkkartleggingsverktøy for alle barn og hensiktsmessig bruk av disse i flerspråklige barnegrupper

Ferdigheter

Studenten kan

 • vurdere, planlegge og gjennomføre barnehagens språkarbeid med utgangspunkt i relevant forskningsbasert kunnskap og barnas ulike bakgrunner og forutsetninger
 • bruke relevante metoder for å kartlegge, dokumentere og stimulere barns helhetlige språkutvikling i ulike samspillssituasjoner gjennom barnehagehverdagen
 • analysere, kritisk vurdere og ta i bruk pedagogisk språkstimuleringsmateriell for å sørge for at alle barn får være språklig aktive og delta i aktiviteter som fremmer inkluderende kommunikasjon, læring og språkutvikling
 • bruke relevante metoder for å selvstendig veilede personalet og foreldre i faglige og pedagogiske spørsmål relatert til barns språkutvikling, flerspråklighet og betydningen av språkmiljø
 • bruke ulike kilder for å vurdere om barn trenger ekstra støtte i sin språkutvikling, og kan sette i gang språkstimulerende tiltak i barnehagen og begrunne disse faglig
 • gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- og utviklingsprosjekt under veiledning, med hensikt om å styrke barnehagens arbeid med språkmiljø og barns språkutvikling

Generell kompetanse

Studenten kan

 • skape et godt, inkluderende og variert språkmiljø i barnehagen for alle barn
 • lede pedagogisk utviklingsarbeid knyttet til språkmiljøet i barnehagen
 • motivere og inspirere barnehagepersonalet til å utvikle god praksis når det gjelder barnehagens språkarbeid
 • legge til rette for å ivareta et ressursperspektiv på flerspråklighet
 • formidle sine faglige kunnskaper og begrunne pedagogisk arbeid med språk og språkmiljø både muntlig og skriftlig til medstudenter og på egen arbeidsplass

Innhold

Barnehagens språkmiljø

 • Hvilke elementer utgjør barnehagens språkmiljø?
 • Kartlegging av barnehagens språkmiljø
 • Hvordan styrke barnehagens språkmiljø
 • Generelle prinsipper for godt språkarbeid i barnehagen
 • Lesemiljø og arbeid med litteratur
 • Samtaler som språkstimuleringsarena
 • Språkstimuleringsmateriell
 • Språk og lek
 • Digitale praksiser og verktøy for språkstimulering

Barns språkutvikling

 • Ulike teoretiske perspektiv på barns språkutvikling
 • Hovedtrekk i barns språkutvikling fra 0 til 7 år
 • Typisk og atypisk språkutvikling
 • Flerspråklighet og norsk som andrespråk
 • Begrepslæring
 • Kartlegging av barns språk
 • Oppfølging av barns språkutvikling og tiltak

Ledelse av arbeid med språk og språkmiljø i barnehagen

 • Faglig og pedagogisk ledelse
 • Veiledning
 • Utviklingsarbeid

Arbeids- og undervisningsformer

Som en del av studiet vil studentene bli kjent med Språkløyper som er nettbaserte kompetanseutviklingspakker til bruk i barnehagen, utviklet innenfor en nasjonal strategi for språk, lesing og skriving igangsatt av Kunnskapsdepartementet. Studentene vil bli oppfordret til å bruke Språkløyper for å styrke kompetansen til det øvrige personalet i sin barnehage.

Studentene skal i løpet av studiet jobbe med et utviklingsprosjekt i barnehage med utgangspunkt i et tema relatert til studiet. Studentenes egen yrkespraksis vil brukes aktivt som utprøvingsarena og danne grunnlag for diskusjoner og refleksjon i læringsaktivitetene. Derfor er det et krav at studentene jobber i barnehage og kan bruke sin arbeidsplass som læringsarena mellom samlingene.

Hver student får minst én veiledning på utviklingsarbeidet. Utviklingsprosjektet skal dokumenteres gjennom hele studiet, og dokumentasjonen vi bli brukt i undervisningen. Dokumentasjonen må samles i tråd med gjeldende forskningsetiske normer.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Arbeidskrav

Arbeidskrav 1: Tema og fokus for utviklingsarbeid i sin barnehage (individuelt eller i gruppe).

 • 1A: Kartlegging av språkmiljøet - notat om språkmiljøet i barnehagen, omfang ca. 700 ord. Notatet skal danne grunnlag for utviklingsarbeidet i barnehagen.
 • 1B: Formulering av tema og problemstilling for utviklingsarbeidet. Notat der studenten formulerer tema og problemstilling for utviklingsarbeidet med en begrunnelse basert på 1A, omfang ca. 200 ord.

Arbeidskrav 2: Kritisk vurdering av språkstimuleringsmateriell (individuelt eller i gruppe).

Digital presentasjon av språkstimuleringsmateriellet i barnehagen med en kritisk vurdering av bruken av slikt materiell (f.eks. videofilm, book creator-fil, en digital fortelling eller liknende), omfang ca. 2 minutter. 

Arbeidskrav 3: Analyse av en observasjon (individuelt).

Fagnotat basert på analyse av en eller flere observasjoner av voksne i samtale med barn, omfang ca. 1000 ord. Hensikten med notatet er at studenten skal lære å analysere tekstmateriale, anvende teorier om voksnes samtaler med barn og samle dokumentasjon i tråd med gjeldende forskningsetiske normer.

Arbeidskrav 4: Poster om utviklingsarbeidet (individuelt eller i gruppe).

Presentasjon av bakgrunn, metode og resultater fra utviklingsarbeidet i posterformat (omfang: 1 poster). Posteren er en del av forberedelsen til eksamen, og gjennom posterpresentasjonen skal studentene øve seg på faglig formidling av sitt utviklingsarbeid.

Arbeidskrav 5: Utkast til faglig formidlingstekst (individuelt).

Utkast til faglig formidlingstekst som skal danne grunnlag for eksamen (omfang om lag 1000 ord).

Arbeidskrav skal være levert/utført innen fastsatte friste(er). Gyldig fravær dokumentert med for eksempel sykemelding, gir ikke fritak for å innfri arbeidskrav. Studenter som på grunn av sykdom eller annen dokumentert gyldig årsak ikke leverer/utfører arbeidskrav innen fristen, kan få forlenget frist.

Arbeidskrav vurderes til «Godkjent» eller «Ikke godkjent». Studenter som leverer/utfører arbeidskrav innen fristen, men som får vurderingen «Ikke godkjent», har anledning til to nye innleveringer/utførelser. Studenter må da selv avtale ny levering av det aktuelle arbeidskravet med faglærer.

Undervisning med krav om deltakelse

Det er krav om tilstedeværelse på minst 80 prosent av samlingene på OsloMet. Dette begrunnes med at studentene i de fysiske samlingene skal arbeide med refleksjon og læringsprosesser i grupper, med relevans for profesjonsrollen og pedagogisk arbeid i barnehagen. Kravet om tilstedeværelse har sitt utgangspunkt i målet med læringsutbyttene for tilleggsutdanningen der læring utvikles gjennom samarbeid, utprøving og praktisk arbeid med medstudenter, barn og lærere.

Fravær utover 20 prosent, eller mer enn én samling, medfører at studenten blir trukket fra eksamen i emnet. Studenter som overstiger fraværskvoten på grunn av gyldig dokumentert fravær, vil etter vurdering av studieleder og avtale med fagansvarlig kunne få alternative oppgaver. Slike alternative oppgaver gis ikke studenter som har fravær som overstiger 50 prosent, uansett fraværsgrunn.

Vurdering og eksamen

Avsluttende vurdering gjennomføres i vårsemestret.

Eksamen er en individuell semesteroppgave. Oppgaven skal være en fagtekst knyttet til utviklingsprosjektet i barnehagen, med omfang 2000 ord +/- 10 %.

Ny/utsatt eksamen

Ny og utsatt eksamen gjennomføres på samme måte som ved ordinær eksamen. Til første ny eksamen etter stryk (ikke bestått) leveres omarbeidet versjon av semesteroppgaven. Ved senere forsøk leveres ny semesteroppgave. Studenter som ønsker å forbedre karakter skrive ny oppgave med ny problemstilling.

Studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av forskrift om studier og eksamen ved OsloMet. Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp til ny/utsatt eksamen.

Vurderingsuttrykk

Karakterskala A - F. 

Sensorordning

Eksamen vurderes av en intern og en ekstern sensor. 

Opptakskrav

Målgruppe

Målgruppen for studiet er barnehagelærere som ønsker å opparbeide spisskompetanse innen feltet barns språkutvikling og språklæring i barnehagealder, flerspråklighet og andrespråksdidaktikk i barnehagen.

Opptakskrav

Opptakskravet er bachelorgrad innen barnehagelærerutdanning eller tilsvarende pedagogisk utdanning på bachelornivå, jfr. Barnehagelovens bestemmelser §§ 24 og 25. Studentene skal i løpet av studiet gjennomføre oppgaver og arbeidskrav som tar utgangspunkt i kunnskapsdeling og utprøving av ny faglig kunnskap i eget kollegium i barnehagen. Det er derfor et krav at studenten er i arbeid tilknyttet barnehagefeltet under hele studiet. Dette dokumenteres med en bekreftelse fra arbeidsgiver.

Med tilsvarende pedagogisk utdanning på bachelornivå menes følgende utdanninger i kombinasjon med tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk (60 studiepoeng):

 • grunnskolelærer for trinn 1-7 eller tidligere allmennlærerutdanning

 • faglærer (fireårig faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag eller treårig faglærerutdanning som gir kompetanse for tilsetting fra 1. klassetrinn)

 • spesialpedagog, barnevernspedagog eller kateket

 • Steinerhøyskolens bachelorutdanning i førskolepedagogikk eller Steinerhøyskolens lærerutdanning med bachelorgrad i steinerpedagogikk

Veiledet praksisopplæring knyttet til arbeid med barn må inngå som en integrert del av utdanningen.

For lærere er det krav om undervisningskompetanse fra 1. trinn i grunnskolen, eller tilsvarende kompetanse fra utdanning fra utlandet.