EPN

BSBP6000 Barnehagepedagogikk Emneplan

Engelsk emnenavn
Pedagogical Work in Preschool
Studieprogram
Tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk
Omfang
30 stp.
Studieår
2024/2025
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Barnehagepedagogikk (30 studiepoeng) inngår som del av tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk (60 studiepoeng). Emnet er samlingsbasert og går over to semestre med eksamen siste semester. Gjennom studiet får studentene oppdatert kunnskap i sentrale fagområder som samsvarer med rammeplan for barnehagen.

Læringsutbytte

Etter fullført modul kan studenten dokumentere følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Studenten

 • har kunnskap om rammeplanens innhold og fagområder og viser hvordan disse kan komme til uttrykk og anvendes på nye måter i barnehagens pedagogiske arbeid
 • har kunnskap om teori om lekens betydning i barns liv og om sammenhenger mellom omsorg, lek, læring, utvikling og danning i barnehagen
 • kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i sentrale teorier knyttet til barnehagens helhetlig læringssyn og knytte dette til barnehagens samfunnsmandat
 • har kunnskap om ledelse, veiledning og etiske problemstillinger i arbeid med ansatte og foreldre
 • har utvidet kunnskap om språkmiljøets betydning og barnelitteratur i barnehagen
 • har kunnskap om barnehagens samfunnsmandat og særskilte verdigrunnlag i et samfunn preget av mangfold
 • har kunnskap om FN's bærekraftsmål og barnehagens rolle i en bærekraftig fremtid

Ferdigheter

Studenten viser

 • evne til refleksjon og innsikt i hva det vil si å være leder og veileder i en barnehage
 • evne til å bruke relevante metoder til å observere og dokumentere barnehagens arbeid som grunnlag for refleksjon og videreutvikling av det pedagogiske arbeidet
 • evne til å dokumentere og utvikle kvaliteter ved det pedagogiske miljøet
 • evne til å reflektere kritisk over ulike perspektiv og utfordringer ved barns medvirkning i barnehagen

Generell kompetanse

Studenten

 • har didaktisk kompetanse til å vurdere, planlegge og gjennomføre pedagogisk arbeid med bakgrunn i barnehagens rammeplan
 • har endrings- og utviklingskompetanse knyttet til barnehagens pedagogiske arbeid, og kan bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser i barnehagen
 • har kompetanse i bruk av digitale verktøy og medier i barnehagens pedagogiske arbeid
 • har digital kompetanse, herunder digital dømmekraft, og kan bidra til nytenking om faglig kommunikasjon med foreldre og andre samarbeidspartnere
 • faglig og relasjonell kompetanse i å utøve ledelse i tråd med barnehagens verdigrunnlag og kunnskap om ledelses- og organisasjonsutvikling
 • kan formidle selvstendig arbeid og behersker varierte uttrykksformer knyttet til barnehagepedagogikk

Innhold

Rammeplan for barnehagen gir forpliktende mål for arbeidet i barnehagen. Det stilles krav til kvalitet i det sosiale samspillet og det legges vekt på sosial handlingsdyktighet, språk, kommunikasjon og barns medvirkning, samtidig som barn i barnehagen skal møte et kultur- og faginnhold.

Studiet i barnehagepedagogikk er spesielt rettet mot arbeidet med barn over tre år med fokus på lek og læring, samt barnas opplevelser og medvirkning i barnehagehverdagen. I barnehagen skal barna ha tid og mulig­heter til utforsking, lek og læring med jevnaldrende i et trygt og utfordrende leke- og læringsmiljø der både det enkelte barn og barnegruppen bli sett og gitt spillerom.

God pedagogisk ledelse er en forutsetning for kvalitet i barnehagens innhold. Å lede en pedagogisk virksomhet for barnehagebarn, krever evne til å utvikle et kvalitativt godt pedagogisk miljø for både barn og personale. For at barnehagen skal være en lærende organisasjon, må ledere i barnehagen kunne skape en kultur for læring og endring. Ledere må derfor ha bevissthet om kvalitet og hvilke kvalitetskriterier som gjelder spesifikt for den enkelte barnehage. Studiet vektlegger evnen til å vurdere og dokumentere praksis som en forutsetning for kvalitetsutvikling. Ledelse sees på som et relasjonelt fenomen med vekt på alles deltakelse og medvirkning. Et inkluderende arbeidsfellesskap gjennom konstruktivt samarbeid blir derfor et sentralt tema.

Innholdet i videreutdanningen består av seks hovedtemaer, med flere undertema. Det flerkulturelle perspektivet, likestilling mellom kjønnene og barn med spesielle behov belyses innenfor de ulike temaene.

 1. Lekens uttrykk, vilkår og muligheter
 • Sentrale leketeorier, og ulike syn/perspektiver på lek.
 • Rom og materiell for lek og læring
 • Voksenrollen i lek
 • Vennskap

      2. Observasjon og pedagogisk dokumentasjon

 • Ulike observasjonsverktøy og observasjonsmetoder
 • Pedagogisk dokumentasjon
 • Personvern og taushetsplikt
 • Barns perspektiv
 • Lyttende pedagogikk

     3. Barns utvikling, danning og medvirkning

 • Det helhetlige læringsbegrepet og læringsteorier
 • Barnekroppen
 • Estetisk utforskning
 • Sosial kompetanse
 • Bærekraftig fremtid

      4. Prosjektarbeid og didaktikk

 • Didaktikk
 • Praktisk planlegging og gjennomføring med pedagogisk innhold
 • Improvisasjon

      5. Ledelse og utvikling i en lærende organisasjon

 • Barnehagens samfunnsmandat
 • Ansvar og roller som ledere i barnehagen
 • Ledelse av profesjonelle læringsfellesskap
 • Ledelse av endrings- og utviklingsarbeid
 • Veiledning av medarbeidere
 • Profesjonsetikk- og maktforhold​
 • En bærekraftig barnehage

       6. Digitale verktøy i barnehagehverdagen

 •  Digitale refleksjonsverktøy
 •  Digitale verktøy i arbeid med barnehagebarn

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidsmåtene vil variere mellom fysisk forelesning, videoforelesning, seminar/workshop, gruppearbeid, individuelle arbeidsoppgaver, ulike digitale verktøy, veiledning og selvstudium. Samlingene er heldagsseminarer organisert som faglige introduksjoner med etterfølgende arbeid i prosessgrupper og veiledning i gruppe. OsloMets digitale læringsplattform benyttes til innlevering og vurdering av arbeidskrav. Kommunikasjon med lærere og medstudenter og mellom samlingene foregår via studiets digitale læringsplattform.

Mellom samlingene foregår veiledning, diskusjoner og oppgaveinnleveringer på læringsplattformen, basert  på egen lesning og observasjon, utprøvning og praksis i barnehagen. Det forventes at studentene er aktive i egne læringsprosesser mellom samlingene og at digitale medier og verktøy brukes. Studentene må påregne høy egen­innsats i studiet.

Integrering av teori og praksis skal skje gjennom eget arbeid i barnehage (fokus på barn over tre år) arbeid med litteratur og refleksjoner individuelt og sammen med medstudenter og lærere.

Deltakerne organiseres i mindre arbeidsgrupper. Med utgangspunkt i det teoretiske begrepsapparatet studenten utvikler i løpet av studiet, skal gruppen bidra til å styrke kollegiale refleksjoner og erfaringslæring knyttet til utviklingsarbeid i egen barnehage.

Lederpraksis på egen arbeidsplass

Studentene skal gjennomføre lederpraksis på egen arbeidsplass med fokus på personalledelse og organisasjonsutvikling i tilknytning til hovedtema 5 Ledelse og utvikling i en lærende organisasjon, Lederpraksisen er ikke veiledet. Denne lederpraksisen vil ha særlig fokus på endrings- og utviklingsarbeid med vekt på veiledning og styrking av personalets kompetanse. Lederpraksisen skal dokumenters og godkjennes i form av et arbeidskrav. For nærmere informasjon, se arbeidskrav 3. Mer informasjon vil i tillegg bli gitt på samling.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges:

Arbeidskrav 1:

 • En individuell skriftlig fagtekst (ca. 2000 ord). Oppgaven skal handle om lek og lekens betydning og forutsetninger i barnehagen basert på observasjoner, teori og refleksjon.

Arbeidskrav 2:

 • En skriftlig individuell refleksjonsrapport (ca. 2000 ord). Oppgaven skal ha fokus på et didaktisk arbeid i form av et tema-/prosjektarbeid med barn. Refleksjonsrapporten skal vise studentens refleksjoner, erfaringer og prosesser i tilknytning til didaktisk arbeid med barn i barnehagen.

Arbeidskrav 3:

 • Del 1: En individuell digital pedagogisk dokumentasjon (omfang maks tre minutter) der studenten reflekterer over en hendelse/situasjon/erfaring fra lederpraksisen på egen arbeidsplass.

 • Del 2: Et skriftlig individuelt refleksjonsnotat (2000-2500 ord) basert på lederpraksis på egen arbeidsplass. Notatet knyttes til refleksjon over egen pedagogiske dokumentasjon. Studenten relaterer dette til lederpraksis og ledelse av et pedagogisk utviklingsarbeid, som involverer personalet i egen barnehage. Utviklingsarbeidet skal ha fokus på ledelse, veiledning og kompetanseutvikling i barnehagen. I tillegg til obligatorisk pensum skal studenten bruke 100 sider selvvalgt pensum med relevans for ledelse av utviklingsarbeidet.

For utfyllende informasjon om arbeidskrav, se programplanen.

Faglige aktiviteter med krav om deltagelse

For informasjon om faglige aktiviteter med krav om deltagelse, se programplanen.

Undervisning med krav om deltakelse

Det er krav om tilstedeværelse på minst 80 prosent av samlingene på OsloMet. Dette begrunnes med at studentene i de fysiske samlingene skal arbeide med refleksjon og læringsprosesser i grupper, med relevans for profesjonsrollen og pedagogisk arbeid i barnehagen. Kravet om tilstedeværelse har sitt utgangspunkt i målet med læringsutbyttene for tilleggsutdanningen der læring utvikles gjennom samarbeid, utprøving og praktisk arbeid med medstudenter, barn og lærere.

Fravær utover 20 prosent, eller mer enn én samling, medfører at studenten blir trukket fra eksamen i emnet. Studenter som overstiger fraværskvoten på grunn av gyldig dokumentert fravær, vil etter vurdering av studieleder og avtale med fagansvarlig kunne få alternative oppgaver. Slike alternative oppgaver gis ikke studenter som har fravær som overstiger 50 prosent, uansett fraværsgrunn.

Vurdering og eksamen

Avsluttende vurdering gjennomføres i fjerde semester. Eksamen er en individuell skriftlig hjemmeeksamen over syv dager, med omfang 3000-3500 ord. 

Ny/utsatt eksamen

Ny/utsatt eksamen gjennomføres som ved ordinær eksamen.

Studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av Forskrift om studier og eksamen ved OsloMet. Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp til eventuell ny/utsatt eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Det gis gradert karakter med A som beste og E som dårligste karakter på bestått eksamen. Karakteren F brukes ved ikke bestått eksamen.

Vurderingskriterier

A: Fremragende: Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Viser stor grad av selvstendighet.

Har et fremragende kunnskaps- og ferdighetsnivå, og en særlig god evne til selvstendig bruk av kunnskap hhv. ferdigheter som inkluderer god analytisk evne (det betyr at kandidaten må vise oversikt over feltet, kunne sette ulike perspektiver opp mot hverandre, kunne begrense seg og gå i dybden). Viser høyt faglig og etisk refleksjonsnivå rundt problemstillinger innenfor det barnehagepedagogiske fagfeltet.

B: Meget god: Meget god prestasjon som ligger over gjennomsnittet. Viser evne til selvstendighet.

Har et meget godt kunnskaps- og ferdighetsnivå, og en meget god evne til selvstendig bruk av kunnskap/ferdighet som inkluderer analytisk evne. Viser høyt faglig og etisk refleksjonsnivå rundt problemstillinger innenfor det barnehagepedagogiske fagfeltet.

C: God: Gjennomsnittlig prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder.

Har et godt kunnskaps- og ferdighetsnivå, og en godt evne til selvstendig bruk av kunnskap/ferdighet. Viser et godt faglig og etisk refleksjonsnivå rundt problemstillinger innenfor det barnehagepedagogiske fagfeltet.

D: Nokså god: Prestasjon under gjennomsnittet, men en del vesentlige mangler.

Har begrensede kunnskaper/ferdigheter. Refererende og lite sammenhengende framstilling og lite relevant stoff. Begrenset faglig og etisk refleksjon rundt problemstillinger innenfor det barnehagepedagogiske fagfeltet.

E: Tilstrekkelig: Prestasjon som tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer.

Meget begrensede kunnskaper/ferdigheter. Manglende sammenheng mellom teoretisk kunnskap og bruk av kunnskap i praksis. Lavt refleksjonsnivå rundt problemstillinger innenfor det barnehagepedagogiske fagfeltet.

F: Ikke bestått: Prestasjon som ikke tilfredsstiller minimumskravene.

Utilstrekkelige kunnskaper/ferdigheter. Viser manglende oversikt og detaljkunnskaper. Manglende bruk av kunnskaper og /eller utelukkende praktisk uten forankring i litteraturen. Manglende refleksjon rundt problemstillinger innenfor det barnehagepedagogiske fagfeltet.

Sensorordning

Eksamen vurderes av en intern og en ekstern sensor.

Opptakskrav

Målgruppe

Målgruppen for studiet er personer med annen relevant treårig pedagogisk utdanning enn barnehagelærerutdanning, som ønsker å kvalifisere seg til pedagogiske lederoppgaver i barnehagen

Opptakskrav

Kvalifiserte søkere må ha bestått én av følgende utdanninger:

 • Grunnskolelærer for trinn 1-7 eller tidligere allmennlærerutdanning
 • Faglærer (fireårig faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag eller treårig faglærerutdanning som gir kompetanse for tilsetting fra 1. klassetrinn)
 • Spesialpedagog
 • Barnevernspedagog
 • Kateket
 • Steinerhøyskolens bachelorutdanning i førskolepedagogikk
 • Steinerhøyskolens lærerutdanning med bachelorgrad i steinerpedagogikk

Veiledet praksisopplæring knyttet til arbeid med barn må inngå som en integrert del av utdanningen.

For lærere er det krav om undervisningskompetanse fra 1. trinn i grunnskolen, eller tilsvarende kompetanse fra utdanning fra utlandet.

Søkere som innvilges studieplass må ha tilsetting i minst 50 prosent i barnehage i studietiden. Dette dokumenteres med en bekreftelse fra arbeidsgiver. Følgende overgangsordning gjelder for søkere som tidligere har fått opptak på grunnlag av opptakskravet som gjaldt til og med 2018: Søkere som har bestått ett av emnene som inngår i studieprogrammet barnehagepedagogikk (60 studiepoeng) og som kun skal ta enten emnet småbarnspedagogikk (30 studiepoeng) eller emnet barnehagepedagogikk (30 studiepoeng), må ha minimum 20 prosent arbeidstilknytning i barnehage i studietiden. Arbeidstilknytning dokumenteres med en bekreftelse fra arbeidsgiver.

Søkere som tidligere har bestått emnet småbarnspedagogikk (30 studiepoeng) eller barnehagepedagogikk (30 studiepoeng) kan søke om opptak til programmet med 60 studiepoeng, og søke fritak for emnet de har bestått.

Søkere med utenlandsk lærerutdanning må ha godkjenning fra Utdanningsdirektoratet (Udir).

Emneansvarlig

Hanne Berit Myrvold