EPN

Tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk Programplan

Engelsk programnavn
Pedagogical Work in Preschool Education
Gjelder fra
2024 HØST
Studiepoeng
60 studiepoeng
Varighet
4 semestre
Programhistorikk

Innledning

Tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk (60 studiepoeng) er et deltidsstudium for ansatte i barnehage med annen relevant treårig pedagogisk utdanning enn barnehagelærerutdanning (jf. avsnittet om opptakskrav).Studieprogrammet består av følgende to emner:

  • Småbarnspedagogikk (30 studiepoeng)
  • Barnehagepedagogikk (30 studiepoeng)

Begge emnene kvalifiserer samlet sett for ansettelse i stilling som pedagogisk leder i barnehage. Det er barnehageeier som vurderer om søkers kompetansen er tilstrekkelig for å kvalifisere til ansettelse.

Gjennom studiet skal studenten utvikle kunnskaper, ferdigheter og kompetanse på områder knyttet til arbeid i barnehagen.

Tilleggsutdanningen er en del av Utdanningsdirektoratets videreutdanningstilbud for ansatte i barnehage.

Målgruppe

Målgruppen for studiet er personer med annen relevant treårig pedagogisk utdanning enn barnehagelærerutdanning,som ønsker å kvalifisere seg til pedagogiske lederoppgaver i barnehagen.

Opptakskrav

Kvalifiserte søkere må ha bestått én av følgende utdanninger:

  • Grunnskolelærer for trinn 1–7 eller tidligere allmennlærerutdanning
  • Faglærer (fireårig faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag eller treårig faglærerutdanning som gir kompetanse for tilsetting fra 1. klassetrinn)
  • Spesialpedagog
  • Barnevernspedagog
  • Kateket
  • Steinerhøyskolens bachelorutdanning i førskolepedagogikk
  • Steinerhøyskolens lærerutdanning med bachelorgrad i steinerpedagogikk

Veiledet praksisopplæring knyttet til arbeid med barn må inngå som en integrert del av utdanningen.

For lærere er det krav om undervisningskompetanse fra 1. trinn i grunnskolen, eller tilsvarende kompetanse fra utdanning fra utlandet.

Søkere som innvilges studieplass må ha tilsetting i minst 50 prosent i barnehage i studietiden. Dette dokumenteres med en bekreftelse fra arbeidsgiver.

Følgende overgangsordning gjelder for søkere som tidligere har fått opptak på grunnlag av opptakskravet som gjaldt til og med 2018: Søkere som har bestått ett av emnene som inngår i studieprogrammet barnehagepedagogikk (60 studiepoeng) og som kun skal ta enten emnet småbarnspedagogikk (30 studiepoeng) eller emnet barnehagepedagogikk (30 studiepoeng), må ha minimum 20 prosent arbeidstilknytning i barnehage i studietiden. Arbeidstilknytning dokumenteres med en bekreftelse fra arbeidsgiver.

Søkere som tidligere har bestått emnet småbarnspedagogikk (30 studiepoeng) eller barnehagepedagogikk (30 studiepoeng) kan søke om opptak til programmet med 60 studiepoeng, og søke fritak for emnet de har bestått.

Søkere med utenlandsk lærerutdanning må ha godkjenning fra Utdanningsdirektoratet (Udir).

Læringsutbytte

Læringsutbytter er beskrevet i emneplanene.

Innhold og oppbygging

Studiet er en samlingsbasert videreutdanning og går over fire semestre med eksamen i andre og fjerde semester. Studiet gir kompetanse på aktuelle områder knyttet til arbeid i barnehagen. Gjennom tilleggsutdanningen vil studentene tilegne seg kunnskap og kompetanse om barnehagen som lærende organisasjon, barnehagen som et profesjonelt fellesskap, samt lek, læring, danning og omsorg. Studentene vil få erfaring med å vurdere og analysere egen kunnskap og kompetanse knyttet til Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. I læringsløpet får studentene oppdatert kunnskap i sentrale fagområder som samsvarer med rammeplan for barnehagen.

Valgfritt emne Løper over flere semestre

1. studieår

1. semester

2. semester

2. studieår

3. semester

4. semester

Arbeids- og undervisningsformer

Studiet er organisert som en kombinasjon av samlinger på OsloMet, eget arbeid i barnehage, på nett og i praksisopplæringsperioder. I studieperioden vil det pr. studieår være inntil seks samlinger à to dager ved OsloMet, med forelesninger, seminarer, veiledning og oppgavearbeid. Mellom samlingene foregår veiledning, diskusjoner og oppgaveinnleveringer via OsloMet sin digitale læringsplattform.

Det benyttes digitale læringsformer som «flipped classroom», veiledningsmuligheter i den digitale læringsplattformen og digitale historiefortellinger. Etisk refleksjon rundt bruk av digitale delingsplattformer i barnehagehverdagen vil også være et emne i studiet. Dette arbeidet er basert både på egenstudier, observasjon, utprøvning og praksis i barnehagen.

Integrering av teori og praksis skal skje gjennom eget arbeid i barnehage, gjennom arbeid med litteratur, egenrefleksjoner og sammen med medstudenter og lærere, i både skriftlige og muntlige arbeider. Studiet er i stor grad basert på et lærende felleskap, også når det gjelder nettbaserte læringsaktiviteter. Studentene må i hovedsak basere sitt arbeid på egeninnsats og selvstudium.

Praksisstudier

For mer utfyllende informasjon om praksisopplæring/praksisstudier, se emneplanene.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Arbeidskrav

Arbeidskrav skal være levert/utført innen fastsatt(e) frist(er). Gyldig fravær dokumentert med for eksempel legeerklæring, gir ikke fritak for å innfri arbeidskrav. Studenter som på grunn av sykdom eller annen dokumentert gyldig årsak ikke leverer/utfører arbeidskrav innen fristen, kan få forlenget frist. Ny frist for å innfri arbeidskrav avtales i hvert enkelt tilfelle med faglærer.

Arbeidskrav vurderes til «godkjent» eller «ikke godkjent». Studenter som leverer/utfører arbeidskrav innen fristen, men som får vurderingen «ikke godkjent», har anledning til én ny innlevering/utførelse. Studenten må da selv avtale tid for ny innlevering av det aktuelle arbeidskravet med faglærer. Studenter som ikke leverer/utfører arbeidskrav innen fristen og som ikke har dokumentert gyldig årsak, får ingen nye forsøk.

Nærmere informasjon om arbeidskrav finnes i den enkelte emneplan.

Faglige aktiviteter med krav om deltagelse

Det er krav om tilstedeværelse på minst 80 prosent av samlingene på OsloMet. Dette begrunnes med at studentene i de fysiske samlingene skal arbeide med refleksjon og læringsprosesser i grupper, med relevans for profesjonsrollen som barnehagelærer og pedagogisk arbeid i barnehagen. Kravet om tilstedeværelse har sitt utgangspunkt i målet med læringsutbyttene for tilleggsutdanningen der læring utvikles gjennom samarbeid, utprøving og praktisk arbeid med medstudenter, barn og lærere.

Fravær utover 20 prosent, eller mer enn én samling, medfører at studenten blir trukket fra eksamen i emnet. Studenter som overstiger fraværskvoten på grunn av gyldig dokumentert fravær, vil kunne få alternative oppgaver, etter avtale med fagansvarlig. Slike alternative oppgaver gis ikke studenter som har fravær som overstiger 50 prosent, uansett fraværsgrunn.

Vurdering og sensur

For informasjon om vurdering og sensur, se emneplanene BSSP6000 Småbarnspedagogikk og BSBP6000 Barnehagepedagogikk. 

 

Øvrig informasjon

Tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk (60 studiepoeng)  

Pedagogical Work in Preschool Education

Deltid over fire semester. Oppdragsstudium

Studieprogramkode: BSPO

Emnekoder:

Småbarnspedagogikk: BSSP6000

Barnehagepedagogikk: BSBP6000

Godkjent av utdanningsutvalget 15.februar 2019

Revisjon godkjent av utdanningsutvalget 14.12.2020

Gjeldende fra høstsemester 2021

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier

Institutt for barnehagelærerutdanning