EPN-V2

BLHP3000 Praksis i barnehage, 3.studieår Emneplan

Engelsk emnenavn
Practical Training in Preschool, 3st Year
Studieprogram
Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, heltid
Omfang
0 stp.
Studieår
2024/2025
Emnehistorikk

Innledning

For mer informasjon om veiledet praksisstudier- se programplanen, praksisstudier og nettsiden https://student.oslomet.no/praksis-barnehagelerer

Læringsutbytte

Praksisstudiet er knyttet til innholdet i kunnskapsområdene og relateres til studentenes erfaringsbakgrunn og kompetanse.

Arbeids- og undervisningsformer

Praksisstudiets innhold skal gjennomføres i nært og forpliktende samarbeid mellom praksisbarnehager, praksislærere i barnehagen, studenter og faglærere på universitetet.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Praksisstudiet er en obligatorisk del av studiet og det er krav om 100 % tilstedeværelse.

Vurdering og eksamen

Antall dager du skal ha praksis og når du skal gjennomføre praksis ser du i praksiskalenderen på nettsiden https://student.oslomet.no/praksis-barnehagelerer

25 dager obligatorisk praksisstudier med fokus på ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid i sjette semester.

Ny praksisperiode

Studenter som blir vurdert til ikke bestått i en veiledet praksisperiode kan fullføre det påbegynte studieåret, men får deretter ett års opphold i ordinært studieløp. Ny praksisperiode gjennomføres neste gang ordinær praksis organiseres, normalt neste studieår. Hvis praksis blir vurdert til bestått ved andre gangs forsøk, kan studenten gjenoppta studiet. Hvis praksisperioden blir vurdert til ikke bestått ved andre gangs forsøk, må studiet avbrytes.

Vurderingsuttrykk

Praksisstudiet vurderes til bestått/ikke bestått.

Sensorordning

Det er praksislærer som vurderer praksisperiodene.