EPN

BLHP2000 Praksis i barnehage, 2.studieår Emneplan

Engelsk emnenavn
Practical Training in Preschool, 2st Year
Studieprogram
Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, heltid
Omfang
0 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

For mer informasjon om veiledet praksisstudier - se programplanen, praksisstudier og nettsiden https://student.oslomet.no/praksis-barnehagelerer 

Læringsutbytte

Praksisstudiet er knyttet til innholdet i kunnskapsområdene og relateres til studentenes erfaringsbakgrunn og kompetanse.

Innhold

I heftet "Informasjon om praksisstudiet" vil innhold, fokus og oppgaver i de enkelte praksisperiodene bli beskrevet nærmere. Heftet publiseres på universitetets digitale læringsplattform.

Arbeids- og undervisningsformer

Praksisopplæringens innhold skal gjennomføres i nært og forpliktende samarbeid mellom praksisbarnehager, praksislærere i barnehagen, studenter og faglærere på universitetet.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Praksis er en obligatorisk del av studiet og det er krav om 100 % tilstedeværelse.

Vurdering og eksamen

Du finner antall dager du skal ha praksis og når praksisstudiene skal gjennomføres i praksiskalenderen som du finner på nettsiden https://student.oslomet.no/praksis-barnehagelerer

 

35 dager obligatorisk praksis:

20 dager høst 

15 dager vår

-hvorav fem dager har fokus på overgangen barnehage - skole.

Ny praksisperiode

Studenter som blir vurdert til ikke bestått i en veiledet praksisperiode kan fullføre det påbegynte studieåret, men får deretter ett års opphold i ordinært studieløp. Ny praksisperiode gjennomføres neste gang ordinær praksis organiseres, normalt neste studieår. Hvis praksis blir vurdert til bestått ved andre gangs forsøk, kan studenten gjenoppta studiet. Hvis praksisperioden blir vurdert til ikke bestått ved andre gangs forsøk, må studiet avbrytes.

Vurderingsuttrykk

Praksisstudiet vurderes til bestått/ikke bestått.  

Ny praksisperiode

Studenter som blir vurdert til ikke bestått i en veiledet praksisperiode kan fullføre det påbegynte studieåret, men får deretter ett års opphold i ordinært studieløp. Ny praksisperiode gjennomføres neste gang ordinær praksis organiseres, normalt neste studieår. Hvis praksis blir vurdert til bestått ved andre gangs forsøk, kan studenten gjenoppta studiet. Hvis praksisperioden blir vurdert til ikke bestått ved andre gangs forsøk, må studiet avbrytes.

Sensorordning

Det er praksislærer som vurderer praksisperiodene.