Emneplan forBLH3150 Ledelse av kunst, håndverk og kultur i barnehagen

Innledning

Emneplanen bygger på Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning (180 studiepoeng), fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. Juni 2012.

Emnet «ledelse av kunst, håndverk og kultur» kvalifiserer til ledelse av og gjennomføring av kunstfaglige og kunstpedagogisk arbeid i barnehagen og bygger på kunnskapsområdet Kunst, kultur og kreativitet. I emnet undervises det praktisk med individuell veiledning på verksteder. I emnet fordyper studenten seg i et selvvalgt tema som godkjennes av faglærer. Emnet skal videreutvikle studentens kompetanse i å lede og medskape i lek, læring og danning med fokus på barns kunstneriske og kulturelle inntrykk- og uttrykksmåter. Sentralt i emnet er samtidskunst, billedkunst, visuell kommunikasjon, skulptur, kunsthåndverk, arkitektur og design. Samiske kunst- og kulturtradisjoner er forsterket i barnehagens rammeplan og har en tydelig plass i studiet.

Emnet vektlegger skapende, praktisk-estetiske ferdigheter og økt faglig refleksjon, samt bidrar til å trygge egen identitet som fremtidige ledere og pedagoger. Ledelse for å ivareta barnehagens samfunnsmandat, formål og innhold er basert på idealer om likeverd, demokrati og mangfold.

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (KD 2017) og fagområdet Kunst, kultur og kreativitet favner profesjonsrettet kunstfaglig ledelse og praksis. Opplevelse og erfaring i kunst og kultur legger grunnlag for tilhørighet, deltagelse og eget skapende uttrykk med rom for utforskning, fordypning og progresjon (Kunnskapsdepartementet, 2017) Det meningsskapende oppstår i dialog og samspill i aktiv utforskning, via sanselige og kroppslige opplevelser.

Barnehagen har en viktig oppgave i å fremme verdier, holdninger og praksis for et bærekraftig samfunn. Bærekraft er en viktig del av barnehagen for fremtidsrettede forståelser og nytenkning. I fordypningen vil studenten tilegne seg innsikt og kunnskaper i å skape bærekraftige miljøer som inviterer til materialbevissthet, selvstendighet, praktisk utforsking og kreativitet.

Forkunnskapskrav

Se progresjonsregler i programplan for barnehagelærerutdanning.

Læringsutbytte

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:

Studenten

 • har videreutviklet kunnskap om ledelse i kunstfaglige og kunstpedagogisk prosesser, samt praksisrettet forsknings- og utviklingsarbeid
 • har utvidet kunnskap om dokumentasjon, multimodale, kunstneriske og kulturelle uttrykksformer
 • har økt kunnskap om utfordringer og muligheter knyttet til bærekraftig utvikling
 • har utvidet innsikt og kjennskap til håndverks- og kulturtradisjoner herunder samiske tradisjoner
 • har videreutviklet kunnskap om barns lek og varierte kunstneriske og formgivende uttrykk

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan lede kunstfaglige og kunstpedagogiske prosesser med barn og personalet i barnehagen
 • videreutvikler evne til formidling og medskaping og å eksperimentere med håndverk, teknikker, materialer, verktøy og teknologi
 • utvikler evne til å aktivisere fantasi, kreativ tenkning og skaperglede
 •  har utvidet kunnskap om ledelse, kritisk refleksjon og veiledning innen fagområdet Kunst, kultur og kreativitet i barnehagen
 • har utvidet materialkunnskap med vekt på bærekraft og varierte kunst og kulturuttrykk

 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan planlegge, lede, gjennomføre, dokumentere, og reflektere over kunstpedagogisk arbeid
 • viser økt faglig, didaktisk og pedagogisk refleksjon og forståelse for egen rolle i formidling av kulturelt mangfold i arbeid med barnekultur, herunder samisk kulturtradisjoner
 • kan i stor grad legge til rette for varierte arbeidsmåter og verksteder for lek, eksperimentering, utforskning
 • har endrings- og utviklingskompetanse, og kan i stor grad reflektere kritisk over sted, tid, rom og fysiske miljøer, innen kunst og kultur i et mangfoldig barnehagesamfunn

Innhold

Samtidskunst, arkitektur og kunsthistorie

 • installasjon, skulptur og prosjektrom
 • tredimensjonale materialer, teknikker og uttrykk

Visuell kommunikasjon, tegning og maling

 • barnetegning, forskning og samskapning
 • todimensjonale materialer, teknikker og uttrykk

Kunsthåndverk herunder samiske tradisjoner

 •  bruksform, teknikk og sammenføyning   
 • design, verksted, rom, fornyelse og tradisjon

Ledelse og veiledning

 • refleksjon, progresjon, fordypning og dokumentasjon av barnehagen som kulturarena
 • veiledning av personale i kunstfaglige prosesser knyttet til barnehagens fagområde kunst, kultur og kreativitet​

Arbeids- og undervisningsformer

Studentaktive undervisningsformer og prosessorientert undervisning anvendes for å styrke studentens praktiske ferdigheter, estetiske oppmerksomhet og refleksjonsevne. Gjennom fem moduler med utprøving i verksted og praksis, skal studenten videreutvikle kunstfaglig og pedagogisk ledelse. 

Arbeidsmåtene omfatter varierte undervisningsformer som praktisk skapende arbeid i verksted, forelesninger, seminarer og ekskursjoner. Aktiv bruk av universitetets digitale plattform inngår oså som en del av studiet.

Studietur 

Som en del av studieopplegget inngår tilbud om inntil én uke studietur. Studentene må selv dekke utgiftene til reise og opphold på inntil 5000 kroner. Studenter som ikke har anledning til å reise, får alternativt opplegg.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Det er krav om minimum 80 prosent tilstedeværelse . Fravær utover 20 prosent medfører at studenten ikke kan  avlegge eksamen i emnet. Studenter som overstiger fraværskvoten på grunn av gyldig dokumentert fravær, vil kunne få alternative oppgaver  som kan gi eksamensrett. Slike alternative oppgaver gis ikke studenter som har fravær som overstiger 50 prosent, uansett fraværsgrunn.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges:

 • Individuell presentasjon om valgt fordypningstema, omfang 10 minutter.

 • Individuelt kunstfaglig notat knyttet til selvalgtvalgt fordypningstema, 1000 ord +/- 10 %

 • To dokumenterte veiledninger med faglærer tilknyttet individuell verkstedperiode om fordypningstema

Utfyllende informasjon om arbeidskrav finnes i programplan for bachelorstudiet i barnehagelærerutdanning, heltid (180 studiepoeng).  

Vurdering og eksamen

Eksamen består av to deler: del en) innlevering av individuelt fagnotat og del to) muntlig presentasjon.

Del1) Individuelt fagnotat om ledelse av kunstfaglige prosesser i barnehagen på 1250 ord, +/- 10 prosent. Vektes 30 prosent.

Del 2) Individuell muntlig presentasjon, omfang 35 minutter. Vektes 70 prosent. Muntlig presentasjon av fordypningsarbeid med utstilling/presentasjon. Varighet inntil 35 minutter, hvorav om lag 20 minutter presentasjon (relevant visningsform er film, foto, konkreter, installasjon eller utstilling) og om lag 15 minutter etterfølgende faglig presentasjon om ledelse med utgangspunkt i fagnotatet (del 1) der studenten innleder til en faglig diskusjon om ledelse, utfordringer og muligheter i barnehagen. 

 

Ny/utsatt eksamen:  gjennomføres som ved ordinær eksamen. Ved gyldig dokumentert fravær eller ikke bestått resultat på en av del eksamenene, gjennomføres den delen.

Studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av forskrift om studier og eksamen ved OsloMet. Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp.

Skikkethetsvurdering, se programplanen for bachelorstudium i barnehagelærerutdanning (180 studiepoeng) heltid for nærmere informasjon.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Eksamen vurderes etter gradert skala A-E for bestått og F for ikke bestått på del 1 og del 2. Det gis én samlet karakter for avsluttende vurdering. Del en vektes 30 prosent og del to vektes 70 prosent. Begge deler må være bestått for å få samlet karakter.

Sensorordning

Begge eksamensdeler vurderes av en intern og en ekstern sensor.

Om emnet

Engelsk emnenavn
Art, craft, culture and leadership
Studieprogram
Høst: Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, heltid
Omfang
30 stp.
Studieår
2020
Pensum
HØST 2020
Timeplan
HØST 2020
Programplan
Høst 2020: Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, heltid
Emnehistorikk