EPN-V2

BLH2200 Samfunn, religion, livssyn og etikk Emneplan

Engelsk emnenavn
Society, Religion, Life-stance and Ethics
Studieprogram
Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, heltid
Omfang
20 stp.
Studieår
2024/2025
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Kunnskapsområdet Samfunn, religion, livssyn og etikk (SRLE) gir en forståelse av barnehagen med utgangspunkt i det samfunnet barnehagen er en del av. Kunnskap om samfunnsmessige forutsetninger samt kulturelle og religiøse utviklingslinjer er en viktig innfallsvinkel. Målet er å gi barnehagelæreren en konkret forståelse av hva det vil si å leve i et flerkulturelt samfunn og pedagogisk kompetanse i arbeid med religiøse, språklige, kulturelle og sosiale forskjeller i barnehagen. Utdanningens plassering i en storby understøtter dette perspektivet. Barnehagelæreren trenger innsikt i og evne til å forholde seg til en barnegruppe med ulike tros- og livssynstradisjoner og ulik sosial og kulturell bakgrunn. Kunnskapsområdets arbeid med grunnleggende verdier i barnehagen gir barnehagelæreren et godt grunnlag for samarbeid med foreldre, samt gir et grunnlag for personalmessig og pedagogisk ledelse i barnehagen.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har

 • kunnskap om det flerkulturelle samfunnet, forholdet mellom fellesskap og forskjeller i samfunnet og sammenhenger mellom religion, kultur og tradisjon
 • kunnskap om ulike religioner og livssyn, om kristen og humanistisk arv og tradisjon og om sammenhengen mellom identitet, livssyn og verdier
 • kunnskap om relasjonen mellom samfunn og individ, kunnskap om barns sosialiseringsprosesser og inkludering i barnehagen
 • kunnskap om velferdsstaten, kunnskap om barns oppvekst og rettigheter, familier og felles velferdsordninger
 • kunnskap om grupper og sosial ulikhet, kunnskap om forskjeller knyttet til kjønn, kultur og etnisitet samt kunnskap om den samiske urbefolkningens status og rettigheter

Ferdigheter

Studenten

 • kan reflektere over og begrunne barnehagens praksis ut fra etisk teori og kunnskap om barns moralske danning
 • kan arbeide med høytider og sentrale fortellinger fra religionene
 • kan samarbeide med foreldre basert på barnehagens samfunnsmandat
 • har handlingskompetanse i møte med barn i vanskelige livssituasjoner, herunder kan identifisere mulige tegn på vold og seksuelle overgrep

Generell kompetanse

Studenten kan

 • arbeide med og reflektere over etikk, livssyn og religion sammen med kolleger, barn og foreldre
 • arbeide med grunnleggende verdier i barnehagen og ta aktivt del i barns danningsprosess
 • utøve personal- og pedagogisk ledelse i barnehagen basert på profesjonsetisk kompetanse og forståelse av maktforhold

Arbeids- og undervisningsformer

Det legges opp til varierte undervisnings- og arbeidsformer, som for eksempel individuelt arbeid, gruppearbeid, klasseundervisning, seminarer, ekskursjoner, storforelesninger og veiledning.

Til emnet ligger også temadagen Refleksjon, profesjon, praksis (RPP2) som bygger på temadag i kunnskapsområdet Språk, tekst og matematikk (RPP1), og undervisning i temaet Barn i vanskelige livssituasjoner (BIV1) som videreføres i LSU (BIV2).

Veiledet praksisstudier

Praksisstudiet i andre studieår er veiledet og består av 35 praksisdager. Fem av disse dagene har fokus på overgangen fra barnehage til skole.

Fravær fra praksisstudiet i emnet må være tatt igjen innen utgangen av vårsemesteret. Praksislærer vurderer praksisstudiet til bestått eller ikke bestått.

Mer informasjon om praksisstudier finnes i retningslinjer for praksis https://student.oslomet.no/praksis-barnehagelererog i heftet "Informasjon om praksisoppgaven", som publiseres på OsloMets digitale læringsplattform før oppstart av praksisperioden.

For utfyllende informasjon om praksisstudier se programplanen for bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, heltid, (180 studiepoeng).

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Det forutsettes godkjente arbeidskrav, deltakelse i faglige aktiviteter og tilstedeværelse i undervisningen for å avlegge eksamen.

Arbeidskrav

 • Prosjekt i grupper som dokumenteres ved et refleksjonsnotat (om lag 1500 ord) og muntlig presentasjon i gruppe for klassen (om lag 20 minutter). I særskilte tilfeller kan det avtales med faglærer at arbeidskravet kan gjennomføres individuelt.
 • Individuell samtale med en faglærer på om lag 20 minutter med utgangspunkt i hovedtemaer fra pensum.

Faglig aktivitet med krav om deltakelse

 • Temadagen Refleksjon, profesjon, praksis 2 (RPP2).
 • Temadager og undervisningsøkter om Barn i vanskelige livssituasjoner 1 (BIV1).
 • Deltakelse på praksisforberedelse
 • Deltakelse på praksisoppsummering
 • Deltakelse i INTER1200: Seminar over 2 dager.

Krav om 80 prosent tilstedeværelse i undervisningen

Det er krav om 80 prosent tilstedeværelse i all undervisning.

For utfyllende informasjon om arbeidskrav, faglige aktiviteter med krav til deltakelse og krav til tilstedeværelse i undervisningen finnes i programplan for bachelorstudiet i barnehagelærerutdanning, heltid.

Vurdering og eksamen

Avsluttende vurdering er en individuell skriftlig hjemmeeksamen over syv dager med utgangspunkt i oppgitte temaer. Oppgaven har et omfang på 3500 ord +/- ti prosent.

Ny/utsatt eksamen

Ny og utsatt eksamen gjennomføres på samme måte som ved ordinær eksamen. Det gis ny oppgavetekst ved ny og utsatt eksamen.

Studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av forskrift om studier og eksamen ved OsloMet. Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp.

Skikkethetsvurdering

Se programplanen for bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, heltid (180 studiepoeng) for nærmere informasjon.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatte.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F

Sensorordning

Det benyttes to interne sensorer og ekstern tilsynssensor.