Emneplan forBLH1200 Natur, helse og bevegelse

Innledning

Emneplanen bygger på Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning (180 studiepoeng), fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012. 

Undervisningen i emnet gis i utdanningens 1. studieår. 

Kunnskapsområdet skal gi studentene en særlig forståelse for hvordan ulike miljøer med vekt på naturen kan være en kilde til opplevelser, utforsking, lek, læring og danning hos barn. Kunnskapsområdet skal gi studenten en helhetlig tilnærming til barns helse, kropp og kroppslige væremåte. Undervisningen i vil i stor grad være praktisk rettet der studentene er aktive og undersøkende

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. 

Kunnskap

Studenten har

 • kunnskap om hvordan barn lærer om verden og forstår seg selv gjennom kropp og sanser
 • kunnskaper om natur, kroppslig lek, mat og helse, og hvordan disse inngår i barnehagens ulike læringsmiljøer
 • kunnskap om fysiske fenomen, biologisk mangfold og bærekraftig utvikling
 • kunnskap om barns fysiske vekst, motoriske utvikling og kroppslig lek 
 • didaktisk kunnskap om hvordan legge til rette for leke-, lærings- og utforskningsprosesser
 • kjennskap til samisk årstidskalender

Ferdigheter

Studenten kan

 • utforske naturen og eksperimentere med fenomen i den fysiske verden og ta i bruk hverdagsteknologi sammen med barn
 • reflektere over og forholde seg til ulike kulturelle perspektiv i arbeidet med helse, natur og bevegelse
 • initiere, lede og evaluere didaktiske prosesser i barnehagen ute og inne og legge til rette for barns lek og risikomestring
 • bruke hensiktsmessige materialer, råvarer, teknikker og redskaper i praktisk arbeid med barn

Generell kompetanse

Studenten

 • kan orientere seg i og anvende nærmiljøets muligheter for utforsking, naturopplevelser og bevegelse sammen med barna
 • er bevisst pedagogiske praksiser som et grunnlag for bærekraftig utvikling og barns forhold til naturen

Innhold

Innholdet i emnet er organisert i følgende hovedområder, der fagdidaktikk inngår i alle hovedområdene:

 • Naturens, nærmiljøets og barnehagens ulike lek - og læringsmiljøer.
 • Barns motoriske utvikling og læring.
 • Fysiske fenomen.
 • Helse, fysisk aktivitet og mat
 • Kroppslig lek.
 • Økologi og bærekraftig utvikling.

Arbeids- og undervisningsformer

Det vil være teoretiske og praktiske tilnærminger til kunnskapsområdet. Det vil være flere ekskursjoner i nærområdet/regionen og eventuelle kostnader knyttet til dette må dekkes av studenten selv.

Veiledet praksisstudier

Det er 15 dager praksisstudier i 1. semester (del 1) og 25 dager i 2. semester (del 2). Praksisstudiet i begge perioder er i samarbeid med kunnskapsområdet Barns utvikling, lek og læring og Kunst, kultur og kreativitet . Disse praksisperiodene utføres i samme barnehage. Del 1 og del 2 vurderes under ett. Fravær skal tas igjen innen utgangen av høstsemesteret for del 1 og innen utgangen av vårsemesteret for del 2.

Mer informasjon om praksisstudier finnes i retningslinjer for praksisstudiet og i heftet "Informasjon om praksisoppgaven", som publiseres på OsloMets digitale læringsplattform før oppstart av praksisperioden

 

For utfyllende informasjon om praksisstudier se programplanen for bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, heltid, (180 studiepoeng).

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Retten til å avlegge eksamen forutsetter godkjente arbeidskrav, deltakelse i faglige aktiviteter og tilstedeværelse i undervisning.

Arbeidskrav

Arbeidskrav 1: Individuell skriftlig oppgave med omfang inntil 1500 ord. 

Arbeidskrav 2: Gruppeoppgave med muntlig fremføring og en individuell skriftlig del på inntil 800 ord. 

Arbeidskrav 3: Individuell oppgave - Multiple choice, omfang inntil to timer.

Faglige aktiviteter med krav om deltakelse

Praktisk arbeid med barn i gymsal (krav om 100 prosent deltakelse)

Krav om 80 prosent tilstedeværelse i undervisning

Det er krav om 80 prosent tilstedeværelse i all undervisning. I læringsløpet skal studentene dele erfaringer og faglig kompetanse med hverandre, slik at mangfold og variasjon i fagbakgrunn og erfaringer utnyttes som ressurs for gjensidig læring. Denne typen faglig aktivitet kan ikke tilegnes ved selvstudium, men må opparbeides gjennom reell dialog med medstudenter og lærere.  Fravær utover 20 prosent medfører at studenten ikke kan avlegge eksamen i emnet. Studenter som overstiger fraværskvoten på grunn av gyldig dokumentert fravær, vil kunne få alternative oppgaver. Slike alternative oppgaver gis ikke studenter som har fravær som overstiger 50 prosent, uansett fraværsgrunn.

For utfyllende informasjon om arbeidskrav og krav om deltakelse se programplanen for bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, heltid, (180 studiepoeng).

Vurdering og eksamen

Avsluttende vurdering er en individuell muntlig eksamen på om lag 30 minutter. Eksamen består av en faglig samtale med utgangspunkt i emneplanens innhold. Kandidaten/studenten trekker emner fra hovedområder dagen før eksamen

Ny/utsatt eksamen

Ny og utsatt eksamen arrangeres som ved ordinær eksamen.

Studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av forskrift om studier og eksamen ved OsloMet. Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp.

Skikkethetsvurdering

Se programplanen for bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, heltid (180 studiepoeng) for nærmere informasjon.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler.

Vurderingsuttrykk

Karakterskala : A-F

Sensorordning

Det benyttes en intern og en ekstern sensor på eksamen.

Om emnet

Engelsk emnenavn
Nature, Health and Physical Activity
Studieprogram
Høst: Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, heltid
Omfang
20 stp.
Studieår
2020
Timeplan
VÅR 2021
Programplan
Høst 2020: Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, heltid
Emnehistorikk