EPN

BLD3460 Ledelse av arbeidet med språkmiljø i barnehagen Emneplan

Engelsk emnenavn
Language Environment in Kindergarten
Studieprogram
Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning - samlings- og nettbasert
Omfang
30 stp.
Studieår
2024/2025
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Fordypningen bygger på kunnskapsområdet «Språk, tekst og matematikk», særlig knyttet til språk og tekst. I denne fordypningen vil studentene lære hvordan man kan observere, dokumentere og forstå språkmiljøet i barnehagen, og hvordan man kan bidra til å skape et godt språkmiljø for alle barna i barnehagen, både små og store barn, énspråklige og flerspråklige barn, og barn med typisk og atypisk utvikling. 

Ifølge Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) skal barnehagen skape et variert språkmiljø for alle barn, og fordypningen vil på ulike måter tematisere hvordan dette kan omsettes til praksis.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskaper

Studenten

 • har kunnskap om hvordan man kan skape et variert språkmiljø i barnehagen for alle barn
 • har kunnskap om ulike måter å arbeide med språk og litteratur på i barnehagen
 • har fordypet kunnskap om språk og litteratur i sammenheng med sosialt samspill, lek og kommunikasjon
 • har fordypet kunnskap om barns språkutvikling, barns utforsking av symboler og barns fortellerkompetanse

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende sin kunnskap om barns språk og barnelitteratur i møte med barn
 • kan legge til rette for gode språk- og samspillsituasjoner gjennom estetisk arbeid i barnehagen
 • kan vurdere språkmiljøet i barnehagen, kan arbeide for å forbedre språkmiljøet og dessuten veilede personalet i dette arbeidet

Generell kompetanse

Studenten

 • kan planlegge, lede, gjennomføre, dokumentere, og reflektere over språkarbeid i barnehagen med utgangspunkt i forsknings- og erfaringsbasert kunnskap
 • har endrings- og utviklingskompetanse og kan bidra til nytenkning i barnehagen
 • kan formidle fagstoff om språkarbeid i barnehagen muntlig og skriftlig, og kan delta i faglige diskusjoner i barnehagen, med foresatte og i samfunnet for øvrig

Innhold

Innhold

Innholdet i fordypningen består av fire hovedtemaer: 

1. Profesjonsforståelse og organisering av barnehagens språkmiljø

 • Personalledelse og veiledning
 • Faglig ledelse av barnehagehverdagen

2. Språkutvikling og språkarbeid

 • Språkutvikling hos enspråklige og flerspråklige barn
 • Synliggjøring og anerkjennelse av flere språk
 • Hverdagssamtaler og strukturerte samtaler med barn og voksne

3. Lek, språk og fortelling

 • Språkets betydning for lek og lekens betydning for språket
 • Poesi og musikk
 • Lek som fortelling

4. Barnelitteratur

 • Ulike sjangre
 • Formidling

Arbeids- og undervisningsformer

Det legges opp til varierte undervisnings- og arbeidsformer. Studentaktivitet og prosjektarbeid er viktige deler av studiet, i tillegg til forelesninger, både fysisk og digitalt, gruppearbeid, selvstudium og arbeid i egen barnehage. Det legges stor vekt på at studentene tar ansvar for egen læring og deltar aktivt i faglig samarbeid. 

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Retten til å avlegge eksamen forutsetter godkjente arbeidskrav, deltakelse i obligatoriske aktiviteter og tilstedeværelse i undervisning.

Arbeidskrav

Individuelt arbeidskrav 1, prosjektarbeid. Studentene skal tilegne seg kompetanse i å kunne lede og delta i et estetisk prosjektarbeid som skal bidra til et inspirerende språkmiljø, og som inviterer til barns deltakelse på ulike måter. Prosjektarbeidet gjennomføres i egen barnehage. Arbeidskravet er todelt og består av følgende komponenter:

 • Skriftlig prosjektbeskrivelse. Omfang 1000 ord +/- 10 %.
 • Muntlig presentasjon av prosjektarbeidet for medstudenter. Omfang 10-15 minutter.

Individuelt arbeidskrav 2, pensumseminar. Muntlig presentasjon av fagstoff i gruppe. Omfang: om lag 10 minutter.

Obligatoriske aktiviteter med krav til aktiv deltakelse 

 • Deltagelse på presentasjon av prosjektarbeid for og av medstudenter.
 • Deltakelse på pensumseminar for og av medstudenter.

Krav om 80 prosent tilstedeværelse i undervisningen

Det er krav om 80 prosent tilstedeværelse på alle samlinger, både på studiested, nett og i barnehagene. Studiet er bygget opp rundt arbeids- og undervisningsformer, med kollektive læringsprosesser som ikke kan erstattes med individuelle studieformer. Fravær utover 20 prosent medfører at studenten ikke kan avlegge eksamen i emnet. Studenter som overstiger fraværskvoten på grunn av gyldig dokumentert fravær, vil kunne få alternative oppgaver. Slike alternative oppgaver gis ikke studenter som har fravær som overstiger 50 prosent, uansett fraværsgrunn.

Utfyllende informasjon om arbeidskrav, deltakelse i obligatoriske aktiviteter og krav om tilstedeværelse finnes i programplan for bachelorstudiet i barnehagelærerutdanning, deltid.

Vurdering og eksamen

Avsluttende vurdering gjennomføres i vårsemesteret. Eksamen består av:

 • Individuell skriftlig hjemmeeksamen over fem dager. Omfang: 2500 ord +/- 10 %.

Ny/utsatt eksamen

Ny og utsatt eksamen gjennomføres på samme måte som ved ordinær eksamen.

Studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av forskrift om studier og eksamen ved OsloMet. Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp. 

Skikkethetsvurdering

Se programplanen for bachelorstudium i barnehagelærerutdanning (180 studiepoeng) deltid eller https://student.oslomet.no/skikkethetsvurdering for nærmere informasjon. 

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisninger følges

Vurderingsuttrykk

Eksamen vurderes etter gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Sensorordning

Eksamen vurderes av intern og ekstern sensor.