EPN

BLAP1000 Praksis i barnehage, 1.studieår Emneplan

Engelsk emnenavn
Practical Training, 1st Year
Studieprogram
Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, arbeidsplassbasert
Omfang
0 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Se omtale av praksisstudiet i programplanen. På nettsiden praksis i barnehagelærerutdanningen https://student.oslomet.no/praksis-barnehagelerer finner du praksiskalenderen, retningslinjer for praksis med mer.

Forkunnskapskrav

For utfyllende informasjon om progresjonskrav se i programplan for bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, arbeidsplassbasert. 

Læringsutbytte

Praksisstudiet er knyttet til læringsutbyttebeskrivelsene i kunnskapsområdene og relateres til studentenes erfaringsbakgrunn og kompetanse. Se omtale av praksis i programplanen.

Innhold

I heftet "Informasjon om praksisoppgaven" vil innhold, fokus og oppgaver i de enkelte praksisperiodene bli beskrevet nærmere. Heftet publiseres på universitetets digitale læringsplatt

Arbeids- og undervisningsformer

Praksisstudiet innhold skal gjennomføres i nært og forpliktende samarbeid mellom praksisbarnehager, praksislærere i barnehagen, studenter og faglærere på universitetet.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Praksisstudiet er en obligatorisk del av studiet og det er krav om 100 % tilstedeværelse. 

Vurdering og eksamen

Antall dager veiledet og vurdert praksis, se praksiskalenderen:https://student.oslomet.no/praksis-barnehagelerer 

15 dager i ekstern barnehage.

Ny praksisperiode

Studenter som blir vurdert til" Ikke bestått" i en veiledet praksisperiode kan fullføre det påbegynte studieåret, men får deretter ett års opphold i ordinært studieløp. Ny praksisperiode gjennomføres neste gang ordinær praksis organiseres, normalt neste studieår. Hvis praksis blir vurdert til bestått ved andre gangs forsøk, kan studenten gjenoppta studiet.

Hvis praksisperioden blir vurdert til" Ikke bestått" ved andre gangs forsøk, må studiet normalt avbrytes.

Vurderingsuttrykk

Praksisstudiet vurderes til bestått / ikke bestått.

Sensorordning

Praksislærer i barnehagen.