EPN

BLA3420 Natur, helse og bevegelse Emneplan

Engelsk emnenavn
Management Related to Nature, Health and Physical Activity
Studieprogram
Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, arbeidsplassbasert
Omfang
30 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emneplanen bygger på Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning (180 studiepoeng), fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012.

Fordypning

Fordypningsemnet utgjør 30 studiepoeng i det siste studieåret og skal bygge på kunnskapsområdet natur, helse og bevegelse (NHB). I fordypningen skal studenten videreutvikle kunnskaper, ferdigheter og kompetanser i ledelse relatert til kunnskapsområdet NHB. Fordypingen skal være relevant for barnehagelærerens yrkesutøving og skal inneholde praksisstudier. 

Barnehagelærerprofesjonen omfatter ledelse av barn og personale, faglig og administrativt. Kvalifisering for personalledelse og foreldresamarbeid er en sentral del av fordypningen. Kunnskap og kompetanse om og med ledelse er nødvendig for å ivareta barnehagens samfunnsmandat og kunne skape et læringsmiljø der fagområdene er sentrale. Ledelse er tuftet på idealer om likeverd, demokrati og ivaretakelse av mangfold. 

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten kan vise

 • utvidet kunnskap om hvordan man kan skape og lede et rikt og variert læringsmiljø i barnehagen med bevegelse, helse og naturopplevelser som sentrale elementer for alle barn

 • utvidet kunnskap om profesjonsnær og praksisrettet forsknings- og utviklingsarbeid

 • utvidet kunnskap om yrkesetiske utfordringer knyttet til ledelse av arbeid med natur, helse og bevegelse i barnehagen

 • innsikt i politiske og administrative organer som er relevante for barnehagen

 • fordypet kunnskap om hvordan arbeid med natur, helse og bevegelse kan bidra til inkludering i barnehagen

 • videreutviklet kunnskap om økologi, bærekraftig utvikling, fysisk aktivitet, mat og helse

 • utvidet kunnskap om barns kroppslige lek, utfordring og mestring, undring og oppdagelser i ulike rom og med ulike materialer 

Ferdigheter 

Studenten kan

 • reflektere rundt ulike sider ved profesjonsutøvelsen generelt og fordypningen spesielt  og i stor grad fremstå som profesjonell barnehagelærer

 • anvende sin kunnskap og erfaring med ledelse, kritisk refleksjon og veiledning i arbeid med natur, helse og bevegelse i barnehagen

 • finne frem til og utnytte varierte og rikholdige leke - og natur-miljøer i barnehagens nærmiljø

 • lede kompetanseutvikling blant personalet i fagdidaktisk arbeid knyttet til arbeid med natur, helse og bevegelse

 • utøve kritisk og etisk refleksjon over av ulike dokumentasjonsformer og kartleggingsverktøy

Generell kompetanse 

Studenten

 • kan reflektere kritisk over ulike leke- og lærings miljøer som leke- og læringsarena for barn i et mangfoldig samfunn

 • kan utøve kritisk og etisk refleksjon om problemstillinger knyttet til barnehagens innhold og verdigrunnlag

 • kan reflektere kritisk over egen betydning og posisjon som leder, rollemodell, formidler og medskaper

 • har kjennskap til barnehagepolitiske styringsdokumenter

Innhold

 • Ledelse og veiledning i barnehagen som understøtter arbeidet med natur, helse og bevegelse
 • Yrkesetikk knyttet til arbeidet med natur, helse og bevegelse
 • Aktuelle offentlige styringsdokumenter
 • Mangfold i naturen; sammenheng og variasjon av biotoper og nøkkelarter
 • Fysiske fenomener og eksperimentell lek
 • Naturtyper som stimulerer barn til bevegelse, nysgjerrighet og undring
 • Tilrettelegging av aktiviteter i barnehagens uteområder og ulike naturområder
 • Friluftsliv i et flerkulturelt og historisk perspektiv
 • Presentasjons-, formidlings- og dokumentasjonsmåter innen natur, helse og bevegelse

Arbeids- og undervisningsformer

Det legges opp til varierte undervisnings- og arbeidsformer i forpliktende samarbeid med arbeidsplassen, eksempelvis individuelt arbeid, gruppearbeid, seminar, ekskursjoner, forelesninger og veiledning samt bruk av digitale læringsressurser. 

Organisering og arbeidsmåter

I løpet av studieperioden skal studentene arbeide med et fordypningsarbeid innenfor valgt fordypningsemne. Arbeidet er individuelt og skal utføres på egen arbeidsplass. Arbeidet skal utføres parallelt med studiet og ha en varighet tilsvarende fordypningsperioden. Det vil bli gitt veiledning underveis. Studenten presenterer fordypningsoppgaven i forbindelse med avsluttende vurdering. Nærmere retningslinjer for fordypningsoppgaven blir gitt i eget notat. Se beskrivelse av omfang under arbeidskrav.

Praksisstudier

Praksisopplæringen i fordypningen består av 10 dager obligatorisk praksisopplæring på studentens eget arbeidssted. 

Ved fravær fra praksisperioden, må det være tatt igjen innen utgangen av 1. mars.

Mer informasjon om praksisstudier finnes i Retningslinjer for praksis og i heftet "Informasjon om praksisoppgaven", som publiseres på OsloMets digitale læringsplattform før oppstart av praksisperioden.

For mer utfyllende informasjon om praksisopplæringen, se programplanen for bachelorstudium i arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (180 studiepoeng). 

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Arbeidskrav og faglig aktivitet med krav om deltakelse 

Retten til å avlegge eksamen forutsetter godkjente arbeidskrav og deltakelse i bestemte faglige aktiviteter.

Arbeidskrav

 • Presentasjon av fordypningsarbeidet for medstudenter og eventuelt representanter fra barnehager, omfang 10-15 minutter

 • Individuelt refleksjonsnotat, omfang 2000 ord +/- 10%

 • Minimum to dokumenterte veiledninger med faglærer

Faglig aktivitet med krav om deltakelse 

Det er krav om deltakelse i følgende faglige aktiviteter:

 • Deltakelse på presentasjoner av fordypningsarbeidet for og av medstudenter og eventuelt  representanter fra barnehager

Det er krav om 80 % tilstedeværelse i all undervisning. Fravær utover 20 prosent medfører at studenten ikke kan avlegge eksamen i emnet. Studenter som overstiger fraværskvoten på grunn av gyldig dokumentert fravær, vil kunne få alternative oppgaver. Slike alternative oppgaver gis ikke studenter som har fravær som overstiger 50 prosent, uansett fraværsgrunn.

For mer utfyllende informasjon om arbeidskrav, og om faglige aktiviteter med krav om deltakelse, se programplanen for bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, arbeidsplassbasert (180 studiepoeng)

Vurdering og eksamen

Avsluttende vurdering

Eksamen er individuell, muntlig og bygger på arbeidskrav og fordypningsarbeidet, varighet inntil 35 minutter, hvorav om lag 20 minutter til presentasjon og om lag 15 minutter til etterfølgende faglig samtale. 

Eksamen legges til slutten av fordypningsperioden i 8. semester. 

Vurderingskriterier

Det vises til kapittel om vurdering og tabell kvalitative vurderingskriterier.

Ny/utsatt eksamen 

Studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av Forskrift om studier og eksamen ved OsloMet . Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp til eventuell ny/utsatt eksamen på Studentweb.

Klageadgang

Det kan klages over karakterfastsetting og på formelle feil i samsvar med bestemmelsene i lov om universiteter og høyskoler, jf. også forskrift om eksamen og studier ved OsloMet.

Skikkethetsvurdering

Se programplanen for bachelorstudium i arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (180 studiepoeng) for nærmere informasjon.

Hjelpemidler ved eksamen

Studenten kan ha med inntil to A-4 sider med stikkord, tankekart. 

Vurderingsuttrykk

Gradert skala: A - F.

Sensorordning

Eksamen vurderes av en intern og en ekstern sensor. Forskrift om studier og eksamen ved OsloMet § 7-1 andre ledd og OsloMets Retningslinjer for oppnevning og bruk av sensorer kap. 3.