EPN

BLA3400 Språk, tekst, matematikk Emneplan

Engelsk emnenavn
Management related to Language, Text and Mathematics
Studieprogram
Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, arbeidsplassbasert
Omfang
30 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emneplanen bygger på Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning (180 studiepoeng), fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012.

Fordypning

Fordypningsemnet utgjør 30 studiepoeng i det siste studieåret og skal bygge på kunnskapsområdet språk, tekst og matematikk (STM). I fordypningen skal studenten videreutvikle kunnskaper, ferdigheter og kompetanser i ledelse relatert til kunnskapsområdet STM. Fordypingen skal være relevant for barnehagelærerens yrkesutøving og skal inneholde veiledet praksisopplæring.

Barnehagelærerprofesjonen omfatter ledelse av barn og personale, faglig og administrativt. Kvalifisering for personalledelse og foreldresamarbeid er en sentral del av fordypningen. Kunnskap og kompetanse om og med ledelse er nødvendig for å ivareta barnehagens samfunnsmandat og kunne skape et læringsmiljø der fagområdene er sentrale. Ledelse er tuftet på idealer om likeverd, demokrati og ivaretakelse av mangfold. 

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten kan vise

 • utvidet kunnskap om hvordan man kan skape og lede et rikt og variert språk-, tekst og matematikkmiljø i barnehagen for alle barn
 • utvidet kunnskap om profesjonsnær og praksisrettet forsknings- og utviklingsarbeid
 • utvidet kunnskap om yrkesetiske utfordringer knyttet til ledelse av arbeid med språk-, tekst og matematikk i barnehagen
 • innsikt i politiske og administrative organer som er relevante for barnehagen
 • fordypet kunnskap om barns språkutvikling, samt matematiske begrepsdanning og utforsking
 • kunnskap om hvordan arbeid med språk, tekst og matematikk bidrar til inkludering i barnehagen

Ferdigheter

Studenten kan

 • fremstå som profesjonell barnehagelærer og kan reflektere rundt egen rolle
 • skape og lede et rikt og variert språk-, tekst og matematikkmiljø i barnehagen for alle barn
 • vurdere innhold i medier kritisk og har kunnskap om muntlig og skriftlig argumentasjon
 • forstå og analysere barnehagepolitiske styringsdokumenter
 • anvende sin kunnskap og erfaring med ledelse, kritisk refleksjon og veiledning i arbeidet med språk, tekst og matematikk i barnehagen
 • utøve kritisk og etisk refleksjon over og vurdering av ulike dokumentasjonsformer og kartleggingsverktøy
 • planlegge, lede og evaluere didaktisk arbeid innen fagområdet
 • formidle og dokumentere egne erfaringer med å motivere personalet til arbeid med språk, tekst og matematikk i barns lek og hverdagsaktiviteter

Generell kompetanse

Studenten kan

 • reflektere kritisk over barnehagen som leke- og læringsarena for barn i et mangfoldig samfunn
 • nivå utøve kritisk og etisk refleksjon om problemstillinger knyttet til barnehagens innhold og verdigrunnlag
 • reflektere kritisk over egen betydning og posisjon som leder, rollemodell, formidler og medskaper

Innhold

 •  Ledelse og veiledning som understøtter arbeidet med språk, tekst og matematikk i barnehagen

 • Yrkesetikk knyttet til arbeid med språk, tekst og matematikk i barnehagen

 • Kritisk og etisk refleksjon over ulike dokumentasjonsformer og kartleggingsverktøy

 • Aktuelle offentlige styringsdokumenter

 • Barnelitteratur

 • Barns språk

 • Form og rom

 • Problemløsing, klassifikasjon og begrepsdanning

 • Matematiske representasjoner: kart, barnetegninger og tallsymboler

 • Praksisrettet forskning og utviklingsarbeid knyttet til språk, tekst og matematikk

Arbeids- og undervisningsformer

Det legges opp til varierte undervisnings- og arbeidsformer i forpliktende samarbeid med arbeidsplassen, eksempelvis individuelt arbeid, gruppearbeid, seminar, ekskursjoner, forelesninger og veiledning samt bruk av digitale læringsressurser.

Organisering og arbeidsmåter

I løpet av studieperioden skal studentene arbeide med et fordypningsarbeid innenfor valgt fordypningsemne. Arbeidet er individuelt og skal utføres på egen arbeidsplass. Arbeidet skal utføres parallelt med studiet og ha en varighet tilsvarende fordypningsperioden. Det vil bli gitt veiledning underveis. Studenten presenterer fordypningsoppgaven i forbindelse med avsluttende vurdering. Nærmere retningslinjer for fordypningsoppgaven blir gitt i eget notat. Se beskrivelse av omfang under arbeidskrav.

Praksisstudiet

Praksisstudier i syvende semester består av ti dager praksis på studentens eget arbeidssted i tilknytning til valgt fordypningsstudium.

 

Fravær fra praksisstudiet i emnet må være tatt igjen innen utgangen av 1. mars i åttende semester.

Mer informasjon om praksisstudier finnes i Retningslinjer for praksis og i heftet "Informasjon om praksisoppgaven", som publiseres på OsloMets digitale læringsplattform før oppstart av praksisperioden.

 

For mer utfyllende informasjon om praksisstudiet, se programplanen for bachelorstudium i arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen i kan avlegges:

 • Presentasjon av fordypningsarbeidet for medstudenter og eventuelt representanter fra barnehager, omfang 10-15 minutter 

 • Individuelt refleksjonsnotat, omfang 2000 ord +/- 10%

 • Minimum to dokumenterte veiledninger med faglærer

 

Faglige aktiviteter med krav om deltakelse

 

Det er krav om 80 % tilstedeværelse i all undervisning. Fravær utover 20 prosent medfører at studenten ikke kan avlegge eksamen i emnet. Studenter som overstiger fraværskvoten på grunn av gyldig dokumentert fravær, vil kunne få alternative oppgaver. Slike alternative oppgaver gis ikke studenter som har fravær som overstiger 50 prosent, uansett fraværsgrunn.

 

Utfyllende informasjon om arbeidskrav og om faglige aktiviteter med krav om deltakelse finnes i programplan for bachelorstudiet i barnehagelærerutdanning, arbeidsplassbasert (180 studiepoeng).

Vurdering og eksamen

Eksamen avholdes i slutten av fordypningsperioden i 8. semester. Eksamen er individuell, muntlig og bygger på arbeidskrav og fordypningsarbeidet, varighet inntil 35 minutter, hvorav om lag 15 minutter til presentasjon og om lag 20 minutter til etterfølgende faglig samtale.

Ny/utsatt eksamen i fordypning

Studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av Forskrift om studier og eksamen ved OsloMet . Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp til eventuell ny/utsatt eksamen på StudentWeb.

Klageadgang

Det kan klages over karakterfastsetting og på formelle feil i samsvar med bestemmelsene i lov om universiteter og høyskoler, jf. også forskrift om eksamen og studier ved OsloMet.

Skikkethetsvurdering

Se programplanen for bachelorstudium i arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (180 studiepoeng) for nærmere informasjon.

Hjelpemidler ved eksamen

Studenten kan ha med inntil to A-4 sider med stikkord, tankekart.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala: A - F

Sensorordning

Eksamen vurderes av en intern og en ekstern sensor.

 

Vurderingskriterier

Det vises til kapittel om vurdering og tabell kvalitative vurderingskriterier.