EPN

BLA3200 Samfunn, religion, livssyn og etikk Emneplan

Engelsk emnenavn
Society, Religion, Life-Stance and Ethics
Studieprogram
Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, arbeidsplassbasert
Omfang
30 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Kunnskapsområdet samfunn, religion, livssyn og etikk (SRLE) omfatter barnehagens samfunnsmandat og særskilte verdigrunnlag i et samfunn preget av mangfold.

Kunnskapsområdet gir en forståelse av barnehagen med utgangspunkt i det samfunnet barnehagen er en del av. Kunnskap om samfunnsmessige forutsetninger samt kulturelle og religiøse utviklingslinjer er en viktig innfallsvinkel. Målet er å gi barnehagelæreren en konkret forståelse av hva det vil si å leve i et flerkulturelt samfunn og pedagogisk kompetanse i arbeid med religiøse, språklige, kulturelle og sosiale forskjeller i barnehagen. Utdanningens plassering i en storby understøtter dette perspektivet. Barnehagelæreren trenger innsikt i og evne til å forholde seg til en barnegruppe med ulike tros- og livssynstradisjoner og ulik sosial og kulturell bakgrunn. Kunnskapsområdets arbeid med grunnleggende verdier i barnehagen gir barnehagelæreren et godt grunnlag for samarbeid med foreldre, samt gir et grunnlag for personalmessig og pedagogisk ledelse i barnehagen.

Læringsutbytte

Etter fullført emne kan studenten dokumentere følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 

Kunnskap

Studenten har kunnskap om

 • barnehagens særskilte verdigrunnlag, etisk tenkning og veiledning
 • det flerkulturelle samfunnet, forholdet mellom fellesskap og forskjeller i samfunnet og sammenhenger mellom religion, kultur og tradisjon
 • ulike religioner og livssyn, om kristen og humanistisk arv og tradisjon og om sammenhengen mellom identitet, livssyn og verdier
 • relasjonen mellom samfunn og individ, barns rettigheter, kunnskap om barns sosialisering, danning og inkludering i barnehagen
 • samfunnsutvikling med vekt på velferdsstaten, bærekraftig utvikling, mangfold, likeverd, likestilling og sosial ulikhet, samt kunnskap om barndom, barnehage og familie i historiske og samtidige perspektiv
 • sosiale grupper og sosial ulikhet, kunnskap om forskjeller knyttet til kjønn, kultur og etnisitet, samt kunnskap om den samiske urbefolkningens status og rettigheter

Ferdigheter

Studenten kan

 • praktisere, begrunne og formidle muntlig og skriftlig innholdet i barnehagens samfunnsmandat og verdigrunnlag 
 • lede og veilede personalet i didaktisk arbeid med temaer knyttet til kunnskapsområdet
 • Utøve handlingskompetanse i møte med barn i vanskelige livssituasjoner, herunder å kunne identifisere mulige tegn på vold og seksuelle overgrep
 •  formidle fortellinger fra ulike kulturer og religioner og i samarbeid med hjemmet tilrettelegge for markering av høytider og merkedager i barnehagen 
 • reflektere kritisk over egne verdier, holdninger og væremåter, være bevisst asymmetriske maktforhold i arbeidet, og handle i samsvar med barnehagens formålsbestemmelse 
 • samtale med barn om sentrale temaer innen kunnskapsområdet og i Rammeplan for barnehager
 • gi barn opplevelser, lærings og utforskningsmuligheter i nærmiljø og lokalsamfunn og fremme etisk bevissthet og handlingskompetanse med hensyn til digitale utfordringer, miljø og bærekraftig utvikling

 

Generell kompetanse

Studenten kan

 • arbeide med og reflektere over samfunn, religion livssyn og etikk sammen med kolleger, barn og foresatte
 • identifisere profesjonsetiske utfordringer i barnehagens dagligliv, reflektere kritisk over disse og begrunne egne handlingsvalg
 • gi veiledning i etiske spørsmål til barn og personale med ulik bakgrunn
 • utøve personal- og pedagogisk ledelse i barnehagen basert på profesjons-etisk kompetanse og forståelse av maktforhold
 • arbeide tverrfaglig og tverretatlig i barnehagen med utgangspunkt i et faglig og profesjonelt grunnlag
 • se sammenhenger mellom individ, gruppe, nærmiljø og samfunn og relatere dette til profesjonsutøvelsen

Innhold

Følgende temaer tas opp i emnet:

·         Det flerkulturelle samfunnet

·         Religions- og livssynskunnskap

·         Profesjonsetikk og etisk teori

·         Didaktiske tilnærminger knyttet til kunnskapsområdet og Rammeplanen for barnehager,

·         Grunnleggende samfunnsteori

·         Velferdsstaten

·         Familie, barn og oppvekst

·         Barn i vanskelige livssituasjoner

·         Foreldresamarbeid

·         Profesjonsforståelse

·         Mangfold, kjønn og likestilling

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidsmåtene i studiet bygger på studentenes erfaringsbaserte og praksisnære kunnskap og skal bidra til å åpne for refleksjon og læreprosesser. Studiet inneholder en stor grad av selvstudier og det forutsettes at studenten møter forberedt til alle samlinger. Studenten veksler mellom ulike læringsarenaer, og studentaktiviteter foregår både på universitetet, på arbeidsplassen og ved bruk av digitale læringsplattformer (LMS).

Det legges opp til varierte undervisnings- og arbeidsformer i forpliktende samarbeid med arbeidsplassen, eksempelvis individuelt arbeid, gruppearbeid, prosjektarbeid, seminar, praktiske øvelser, workshop, forelesninger og veiledning.

 

Praksis

Praksisstudiet fordrer at studentene benytter arbeidsformer som understøtter læringsutbyttebeskrivelsene i og på tvers av kunnskapsområder. Praksisstudiet skal bidra til selvstendighet, trygghet og til å kunne ta ansvar i utøvelse av pedagogisk ledelse og faglig arbeid i barnehagen.

Praksisperioden har en varighet på 15 dager på eget arbeidsted, er veiledet og vurdert av faglærer i samarbeid med mentor.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Retten til å avlegge eksamen forutsetter godkjente arbeidskrav, deltakelse i obligatoriske aktiviteter, tilstedeværelse i undervisning og et aktivt arbeidsforhold.

 Arbeidskrav

 • Prosjekt knyttet til SRLE på egen arbeidsplass som dokumenteres ved individuell skriftlig oppgave, omfang om lag 1500 ord. 
 • Individuell samtale med faglærer på omlag 20 minutter med utgangspunkt i et utvalg av læringsutbyttebeskrivelsene.

Formålet er at studentene skal reflektere over forholdet mellom teoretisk og praktisk kunnskap underveis i emnet samt oppøve evnene til å formidle skriftlig og muntlig kunnskap innen temaet.

Obligatoriske aktiviteter

Studentaktive læringsformer med hverandrevurdering og/eller tilbakemelding:

 • Deltakelse på fagseminar. Digital presentasjon i gruppe (varighet 5-8 minutter), med utgangspunkt i prosjektet (arbeidskravet), som leveres på læringsplattformen. Gruppene gir hverandre respons på presentasjonene. Formålet er å utveksle ideer, få tilbakemeldinger, å kunne knytte teoretisk kunnskap til et praktisk prosjekt, begrunne valg og ta i bruk digitale verktøy i formidlingsprosesser.
 • Deltakelse på temadag om refleksjon, profesjon, praksis 1 (RPP1)
 • Delta på temadag om barn i vanskelige livssituasjoner 1 (BIV1)
 • Deltakelse i praksisseminar i forkant og etterkant av praksisperiodene. Formålet er at studentene skal være godt forberedt før praksisperiode og senere yrkesliv og at studentene skal kunne reflektere over erfaringene og bygge bro mellom teori og praksis

Krav om 80 prosent tilstedeværelse

Det er krav om 80 prosent tilstedeværelse på alle samlinger, både på campus, nett og i barnehagene.

Krav om et aktivt arbeidsforhold

Utfyllende informasjon om arbeidskrav, obligatoriske aktiviteter, krav til tilstedeværelse i undervisningen og krav til et aktivt arbeidsforhold finnes i programplanen for bachelorstudiet i barnehagelærerutdanning, arbeidsplassbasert.

Vurdering og eksamen

Mappeeksamen som består av følgende to oppgaver:

 • Individuell skriftlig oppgave basert på prosjekt i egen barnehage, omfang 2000 ord, +/- 10%.
 • Individuell skriftlig oppgave innen selvvalgt tema, omfang 4500 ord, +/- 10 %

Ny og utsatt eksamen

Ny og utsatt eksamen gjennomføres på samme måte som ved ordinær eksamen. Ved første nye eksamen kan det leveres en bearbeidet versjon av de skriftlige oppgavene (mappen). Ved senere forsøk leveres ny skriftlig oppgave (mappe). 

Studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av forskrift om studier og eksamen ved OsloMet.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt så lenge regler for kildehenvisninger følges.

Vurderingsuttrykk

Eksamen vurderes etter gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått

Sensorordning

Det benyttes to interne sensorer i tillegg til en tilsynssensor.