EPN

BLA1110 Barns utvikling, lek og læring 1 Emneplan

Engelsk emnenavn
Children's Development, Play and Learning 1
Studieprogram
Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, arbeidsplassbasert
Omfang
20 stp.
Studieår
2022/2023
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Kunnskapsområdet tar utgangspunkt i barnehagens verdigrunnlag og skal bidra til den faglige innsikt som er nødvendig for å kunne arbeide pedagogisk med lek, læring, omsorg og danning i et mangfoldig samfunn. Det rettes særlig oppmerksomhet mot ulike teoretiske perspektiver på omsorg, danning, lek og læring og sammenhenger mellom disse. Lek er en livs- og læringsform med egenverdi og er av avgjørende betydning for allsidig utvikling. Syn på barn og barndom sees i lys av historiske og samtidige perspektiver, og ligger til grunn for profesjonsetiske refleksjoner. Samarbeid og dialog med foresatte inngår som en del av kunnskapsområdet. Forskningsbasert undervisning og erfaringer i praksis skal danne grunnlag for kritisk refleksjon over egen profesjonsutøvelse knyttet til individ, relasjoner og system. Kunnskapsområdet omfatter erfaring med planlegging, gjennomføring og vurdering av lærings- og utviklingsprosesser for barn i ulike aldre og med ulike forutsetninger. Undervisningen tydeliggjør barnehagepedagogiske tilnærminger og bygger på aktuell forskning knyttet til kunnskapsområdet. Sammenhengen mellom teori og praksis er integrert i kunnskapsområdet.

I løpet av første studieår skal studenten få en grunnleggende forståelse av pedagogisk ledelse i barnehagen og tilegne seg kunnskaper om barnehagen som lærende organisasjon.

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten kunne dokumentere følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 

Kunnskap

Studenten har kunnskap om

 • aktuelle teorier og forskning om barns utvikling, lek, læring, omsorg og danning, og om sammenhenger mellom disse

 • lek som fenomen og som en arena for utforsking, vennskap og kontakt mellom barn og mellom barn og voksne

 • observasjon og pedagogisk dokumentasjon i barnehagepedagogisk arbeid

 • barns væremåter og om hvordan dette har sammenheng med deres erfaringer, interesser og rett til medvirkning

 • samiske perspektiver på barndom

 • offentlige dokumenter som berører barnehagen

 

Ferdigheter

Studenten kan

 • skape og lede pedagogiske prosesser og delta i lek og læring gjennom omsorgsfulle relasjoner ved å inkludere barns erfaringer, interesser og rett til medvirkning i dette arbeidet

 • planlegge, grunngi, samarbeide om og reflektere over pedagogisk arbeid i lys av praksiserfaringer og teori

 • analysere og reflektere over barnehagens verdigrunnlag, profesjonsetiske utfordringer og barnehagepolitiske dilemmaer

 • kan legge til rette for et miljø som fremmer og ivaretar lek

 • anvende ulike metodiske tilnærminger som observasjon, kritisk refleksjon, dialogisk kompetanse og pedagogisk dokumentasjon i sitt pedagogiske arbeid

 

Generell kompetanse

Studenten kan

 • utøve pedagogisk kunnskap, kritisk tenkning og begynnende profesjonell dømmekraft og faglig skjønn ved å formulere og formidle dette muntlig og skriftlig

 • analysere og reflektere kritisk over egen profesjonsutøvelse i samspill med barn, personale og foresatte

 • utøve forståelse i profesjonsetiske dilemmaer og utfordringer i en kompleks barnehagehverdag.

 • evaluere det pedagogiske miljøet og fysiske rammers betydning for barns muligheter for trivsel, lek og læring

Innhold

 • Ulike syn på barns danning, utvikling, omsorg, lek og læring

 • Observasjon, dokumentasjon og refleksjon

 • Barns medvirkning og medbestemmelse

 • Samspill og vennskap

 • Barnehagens fysiske miljø

 • Digital praksis

 • Lede seg selv og barn

 • Didaktikk

 • En mangfoldig og flerkulturell barnehage i globale perspektiver som grunnlag for demokratisk forståelse

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidsmåtene i studiet bygger på studentenes erfaringsbaserte og praksisnære kunnskap og skal bidra til å åpne for refleksjon og læreprosesser. Studiet inneholder en stor grad av selvstudier og det forutsettes at studenten møter forberedt til alle samlinger. Studenten veksler mellom ulike læringsarenaer, og studentaktiviteter foregår både på universitetet, på arbeidsplassen og ved bruk av digitale læringsplattformer (LMS).

Det legges opp til varierte undervisnings- og arbeidsformer i forpliktende samarbeid med arbeidsplassen, eksempelvis individuelt arbeid, gruppearbeid, seminar, praktiske øvelser, workshop, forelesninger og veiledning.

 

Praksis

Praksisstudiet fordrer at studentene benytter arbeidsformer som understøtter læringsutbyttebeskrivelsene i og på tvers av kunnskapsområder. Praksisstudiet skal bidra til selvstendighet, trygghet og til å kunne ta ansvar i utøvelse av pedagogisk ledelse og faglig arbeid i barnehagen med en særlig vektlegging av profesjonsetiske problemstillinger.

Fordeling av praksisperiodene:

15 dager i høstsemesteret og 15 dager i vårsemesteret i ekstern praksisbarnehage veiledet og vurdert av praksislærer i samarbeid med faglærer.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Retten til å avlegge eksamen forutsetter godkjente arbeidskrav, deltakelse i obligatoriske aktiviteter og tilstedeværelse i undervisning.

Arbeidskrav

 • Individuelt skriftlig innlevering omfang 1200 ord +/-10%.

Formålet er å få begynnende erfaring med akademisk skriving og oppøve kunnskap innen emnet.

 • Muntlig presentasjon i gruppe, omfang 20-25 minutter.

Presentasjonen skal synliggjøre og drøfte profesjonsetiske dilemmaer og utfordringer. Forarbeid: Individuelt skriv, omfang 300 -500 ord, som deles med gruppen. Skrivet danner grunnlag for den muntlige presentasjonen. Formålet er utvikling av profesjonelt skjønn, ferdigheter i samarbeid og muntlig presentasjonsevne.

 

Obligatoriske aktiviteter

Studentaktive læringsformer med hverandrevurdering og/eller tilbakemeldinger

 

 • Deltakelse i debattseminar

Formålet er at studenten kan anvende profesjonell dømmekraft, sin pedagogiske kunnskap, og reflektere faglig over praktiske og teoretiske problemstillinger samt argumentere og debattere muntlig.

 • Deltakelse i praksisseminarer i tilknytning til praksisperioden

Formålet er at studentene skal være godt forberedt før praksisperioden og at studentene skal reflektere og knytte erfaringer fra praksis til undervisning.

Krav om 80 prosent tilstedeværelse i undervisning.

Det er krav om 80 prosent tilstedeværelse på alle samlinger, både på campus, nett og i barnehagene.

 

Krav til aktivt arbeidsforhold i minimum 50 prosent stilling gjennom hele studietiden

Utfyllende informasjon om arbeidskrav, obligatoriske aktiviteter, krav til tilstedeværelse i undervisningen og krav til aktivt arbeidsforhold finnes i programplanen for bachelorstudiet i barnehagelærerutdanning, arbeidsplassbasert.

Vurdering og eksamen

Individuell hjemmeeksamen, varighet 10 dager, omfang 3500 ord pluss/minus 10 prosent.

 

Ny og utsatt eksamen gjennomføres på samme måte som ved ordinær eksamen.

Studentens rettigheter og plikter ved ny/utsatt eksamen framgår av forskrift om studier og eksamen ved OsloMet. Studenter er selv ansvarlige for å melde seg opp.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt, så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Eksamen vurderes etter gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått

Sensorordning

Vurderes av en intern og en ekstern sensor