EPN

BIOBPRA1 Praksis i medisinsk biokjemi Emneplan

Engelsk emnenavn
Medical Biochemistry Practice
Studieprogram
Bachelorstudium i bioingeniørfag / Kompletterende utdanning for bioingeniører med laboratoriemedisinsk utdanning fra land utenfor EU/EØS
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet omhandler bioingeniørprofesjonens yrkesrolle og yrkesutøvelse med fokus på pre- og postanalytiske forhold, analyseinstrumenter, kontrollrutiner, teknologi og automasjonssystemer, metoder og analyseprosesser.

I laboratorier for medisinsk biokjemi er det bioingeniørens ansvar å analysere biologisk materiale med avanserte analyseinstrumenter og vurdere prøveresultatenes analysekvalitet. I praksis legges det vekt på at studentene får innføring i rutiner og kvalitetssikringsprosesser, og forståelse for analyseresultatenes bidrag i pasientbehandlingen. I praksisperioden vil studentene ta blodprøver av pasienter og utvikle evne til samhandling under veiledning av erfarne bioingeniører med relevant kompetanse.

Forkunnskapskrav

 • Bestått første studieår eller tilsvarende i bachelorstudium i bioingeniørfag, eller
 • Opptak til kompletterende utdanning for bioingeniører 

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap 

Studenten

 • kan forklare metode- og analyseprinsipper som benyttes på praksisstedet, for eksempel i hematologi, koagulasjon og klinisk kjemiske instrumenter
 • kan forklare måleprinsippene til analyseinstrumentene som benyttes på praksisstedet
 • kan gjøre rede for vesentlige faktorer som kan påvirke målingene og analyseresultatene i pasientprøver
 • kan gjøre rede for feilkilder knyttet til metodene som benyttes på praksisstedet
 • kan gjøre rede for kvalitetssikring på praksisstedet og forklare hvordan og hvorfor kvalitetskontroller brukes i analysearbeidet i medisinsk biokjemi
 • kan forklare hvordan laboratoriene kan bidra i pasientbehandlingen
 • kjenner til laboratorieinformasjonssystemer (LIS), mellomvareløsninger og styringssystemer for analyseinstrumenter på praksisstedet

Ferdigheter 

Studenten 

 • kan følge laboratoriets daglige rutiner og analyseprosedyrer
 • kan delta i gjennomføring av analysearbeidet på praksisstedet
 • kan vurdere prøvematerialets egnethet
 • kan vurdere prøveresultaters pålitelighet på grunnlag av biokjemisk, metodologisk og teknisk kunnskap
 • kan bruke og vedlikeholde utvalgte analyseautomater som benyttes på praksisstedet
 • kan ivareta pasienten i prøvetakingssituasjonen

Generell kompetanse  

Studenten 

 • tar ansvar og viser initiativ og selvstendighet i arbeidssituasjonen
 • kan samhandle med kolleger og pasienter uavhengig av etnisk, religiøs eller kulturell bakgrunn

Innhold

Emnet er sammensatt av følgende fagområder, angitt i studiepoeng:

Ekstern laboratoriepraksis: 10 stp

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformene omfatter 7 ukers veiledet ekstern praksis i et laboratorium for medisinsk biokjemi.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Det er ingen særskilte arbeidskrav i emnet.

Merk at det er krav om tilstedeværelse i praksis. For mer informasjon om tilstedeværelseskrav i praksis, se «Vurdering av ekstern praksis» i programplanens hoveddel.

Vurdering og eksamen

Kombinert vurdering:

Del 1) Vurderte praksisstudier. Det kreves minimum 90 prosent tilstedeværelse i praksis. For mer informasjon om tilstedeværelseskrav i praksis, se «Vurdering av ekstern praksis» i programplanens hoveddel.

Del 2) Individuell skriftlig hjemmeeksamen, 2000 ord (+/- 20 prosent). Oppgaven utleveres ved emnets oppstart og leveres inn etter gjennomført praksis.

Både del 1 og del 2 må være bestått for å bestå emnet.  

Ny vurdering/eksamen: Ikke bestått del 1 praksis innebærer normalt at studenten må ta hele praksisperioden på nytt. Ved ikke bestått del 2 hjemmeeksamen har studenten anledning til å levere omarbeidet versjon én (1) gang.

Det kan framsettes klage over karakterfastsetting på del 2 hjemmeeksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Bestått - ikke bestått.

Sensorordning

Del 1) Midtveisvurdering gjennomføres av praksisveileder og kontaktlærer ved universitetet. Sluttvurdering gjennomføres av praksisveileder. Endelig vedtak om bestått/ikke bestått fattes av universitetet.

Del 2) Skriftlig hjemmeeksamen vurderes av to interne sensorer. Ekstern sensor deltar i utarbeidelsen av eksamensoppgaver og vurderingskriterier.

Emneoverlapp

10 studiepoeng overlapp med BIOPRA1 Praksis i medisinsk biokjemi.