EPN

BIOB3900 Bioingeniørfaglig forsknings- og utviklingsarbeid - bacheloroppgaven Emneplan

Engelsk emnenavn
Research and Development in Biomedical Laboratory Science - Bachelor`s Thesis
Studieprogram
Bachelorstudium i bioingeniørfag / Kompletterende utdanning for bioingeniører med laboratoriemedisinsk utdanning fra land utenfor EU/EØS
Omfang
20 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet er en introduksjon til bioingeniørfaglig forsknings- og utviklingsarbeid (FoU). Studentene skal utvikle en forståelse for viktigheten av å fornye og utvikle bioingeniørfaglig praksis og kjenne til etiske aspekter ved slike prosjekter. Bacheloroppgaven gir studentene anledning til å fordype seg i et tema som er relevant for bioingeniørfaget.

Studentene får tilbud om oppgaver knyttet til ulike typer FoU-arbeid. Oppgavene gjennomføres i eksterne laboratorier ved norske institusjoner, i interne laboratorier ved universitetet eller ved utenlandske institusjoner etter avtale.

Forkunnskapskrav

 • Bestått første og andre studieår eller tilsvarende i bachelorstudium i bioingeniørfag, eller
 • Opptak til kompletterende utdanning for bioingeniører 

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap 

Studenten 

 • har kunnskap om vitenskapelige metoder for forsknings- og utviklingsaktivitet innen bioingeniørfaget
 • har kunnskap om forsknings- og utviklingsarbeid innen et bioingeniørfaglig område
 • kjenner til generell forskningsetikk som er relevant for bioingeniørfaglige FoU-prosjekter
 • kjenner til lover og regler som regulerer opprettelse, godkjenning og bruk av biobank innen fagområdet medisin og helse
 • kjenner til risikovurdering for lagring av personopplysninger i FoU-prosjekter og metoder for å følge opp dette systematisk

Ferdigheter 

Studenten 

 • kan planlegge og gjennomføre et bioingeniørfaglig FoU-prosjekt under veiledning i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • kan innhente, kritisk vurdere og integrere relevant fagstoff i eget prosjektarbeid
 • kan forstå og anvende statistiske metoder som er relevante i bioingeniørfaglig fag- og forskningslitteratur i eget prosjektarbeid
 • kan anvende relevante vitenskapelige metoder og vurdere styrker og svakheter ved metoder anvendt i eget prosjekt
 • kan dokumentere og formidle bioingeniørfaglig kunnskap gjennom muntlig og skriftlig presentasjon på norsk

Generell kompetanse  

Studenten 

 • kan delta i planlegging og gjennomføring av et bioingeniørfaglig FoU-prosjekt i forpliktende samarbeid med andre
 • viser selvstendig faglig og etisk refleksjon innenfor bioingeniørfaglige områder, særlig i forhold til å tolke og vurdere de resultater som oppnås i arbeidet med bacheloroppgaven

Innhold

Emnet er sammensatt av følgende fagområder, angitt i studiepoeng:

 • Vitenskapsteori, forskningsmetode og etikk: 3 stp
 • Bioingeniørfaglige emner: 17 stp

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformene omfatter forelesninger, seminarer, hverandrevurdering og bacheloroppgave i gruppe.

Bacheloroppgaven utføres normalt i grupper på 3-4 studenter. Gruppene vil ha en faglig veileder tilknyttet oppgaven. I tillegg tilbys gruppene skriveveiledning ved universitetet med inntil 8 timer. Skriveveiledningen skal hjelpe studentene å strukturere oppgaven. I arbeidet med bacheloroppgavene skal studentene også vurdere hverandres tekster.

Studentene samles til seminarer i løpet av bacheloroppgaveperioden. Det vil være et oppstartseminar og seminarer med ulike temaer som er relevante for gjennomføring av bacheloroppgaven. Avslutningsvis samles studentene for å presentere oppgavene de har arbeidet med.

Detaljerte retningslinjer for bacheloroppgaven publiseres i læringsplattformen.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende være godkjent: 

 • muntlig presentasjon av bachelorprosjekt i gruppe, inntil 25 minutter pr. gruppe

Vurdering og eksamen

Skriftlig bacheloroppgave i gruppe på normalt 3-4 studenter, inntil 9000 ord.

Ny eksamen: Dersom bacheloroppgaven vurderes til F, har studentene rett til å levere inn omarbeidet versjon av oppgaven én gang

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Hver besvarelse vurderes av ekstern og intern sensor.

Emneoverlapp

15 studiepoeng overlapp med BIO3900 Bacheloroppgave.