EPN

BIOB3100 Transfusjonsmedisin og medisinsk immunologi Emneplan

Engelsk emnenavn
Transfusion Medicine and Medical Immunology
Studieprogram
Bachelorstudium i bioingeniørfag / Kompletterende utdanning for bioingeniører med laboratoriemedisinsk utdanning fra land utenfor EU/EØS
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Bioingeniøren har en sentral rolle innen transfusjonsmedisin. Det er bioingeniørens ansvar å sørge for riktige og trygge blodprodukter til pasientene til rett tid. Arbeidet i blodbank krever god forståelse for immunologi, genetikk og cellemembrankjemi samt blodcellenes fysiologi og funksjon. Temaene omfatter utvelgelse og tapping av blodgivere, fremstilling av blodkomponenter, blodtyping, påvisning og identifisering av antistoffer, forlikelighetstesting og hemoterapi.

Bioingeniøren har også viktige oppgaver innen medisinsk immunologi samt organtransplantasjoner og stamcellebehandlinger. For å kunne utføre de laboratorieundersøkelsene som er nødvendige for å stille diagnoser innen medisinsk immunologi og før transplantasjoner fra en donor til en pasient, er det en forutsetning at bioingeniøren har god forståelse for denne delen av immunologien.

Forkunnskapskrav

 • Bestått første og andre studieår eller tilsvarende i bachelorstudium i bioingeniørfag, eller
 • Opptak til kompletterende utdanning for bioingeniører 

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap 

Studenten 

 • kan beskrive hvordan blodbanken fremstiller, kontrollerer og lagrer blodprodukter som erytrocyttkonsentrat, trombocyttkonsentrat og plasma
 • kan beskrive hvordan ulike blodprodukter brukes i pasientbehandling
 • kan forklare hvilke blodtypesystemer, blodtyper og blodtypeantistoffer som er viktige i transfusjonssammenheng og ved hemolytisk sykdom hos nyfødte
 • kan forklare prinsippene for grunnleggende blodtypeserologiske laboratorieundersøkelser
 • kan beskrive årsaksmekanismer for sykdom hos foster og nyfødt grunnet blodtypeantistoff og trombocyttantistoff
 • kan beskrive komplikasjoner som kan oppstå etter transfusjon, transplantasjon og stamcellebehandling
 • kan forklare årsaksmekanismer ved hemolytiske transfusjonsreaksjoner
 • kan forklare prinsippene for ulike immunologiske metoder og beskrive metodenes bruksområder, muligheter og begrensninger
 • kan forklare hvordan aktuelle metoder og analyser kvalitetssikres
 • kjenner til laboratorieanalyser som utføres ved transplantasjon og stamcellebehandling
 • kjenner til lover og regler som regulerer blodbankvirksomheten i Norge

Ferdigheter 

Studenten 

 • kan finne informasjon om hvem som kan være blodgiver i Norge og hvordan utvelgelsen av blodgivere forgår i blodbanken
 • kan utføre utvelgelse og tapping av blodgivere under veiledning
 • kan anvende grunnleggende blodtypeserologiske laboratorieundersøkelser og vurdere analyseresultatenes betydning
 • kan utføre og kvalitetssikre ulike immunologiske metoder og vurdere eventuelle feilkilder knyttet til disse

Generell kompetanse  

Studenten 

 • kan identifisere og drøfte etiske problemstillinger innen fagfeltene transfusjonsmedisin og medisinsk immunologi
 • kan vise omsorg for, respektere og samarbeide med medstudenter, kollegaer og pasienter/blodgivere uavhengig av etnisk, religiøs og kulturell bakgrunn

Innhold

Emnet er sammensatt av følgende fagområder, angitt i studiepoeng:

 • Blodbankarbeid 3,5 stp
 • Blodtypeserologi 4,5 stp
 • Medisinsk immunologi med transplantasjonsimmunologi 2 stp

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformene omfatter forelesninger, oppgaveløsning og laboratoriearbeid innen blodtypeserologi, immunhematologi, medisinsk immunologi og transplantasjonsimmunologi. I emnet inngår fire dagers ekstern praksis på en blodbank. Etter praksis lager studentene en digital historiefortelling fra praksisuken.

Digitale læringsressurser gjøres tilgjengelig for studentene i forkant av laboratorieundervisningen. Tiden på laboratoriet brukes derfor i liten grad til demonstrasjoner av hvordan oppgavene skal løses.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • minimum 90 prosent tilstedeværelse i laboratorieundervisning
 • minimum 90 prosent tilstedeværelse i ekstern blodbankpraksis
 • minimum 80 prosent tilstedeværelse i timeplanfestet gruppearbeid
 • individuell digital historie fra blodbankpraksis, lengde ca. 5 minutter

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig eksamen under tilsyn, 4 timer.

Hjelpemidler ved eksamen

Utdelt antigram og penn/blyant.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Hver besvarelse vurderes av to sensorer. Ekstern sensor vurderer minimum 20 prosent av besvarelsene. Ekstern sensors vurderinger skal komme alle studentene til gode.

Emneoverlapp

8,5 studiepoeng overlapp med BIO3100 Transfusjonsmedisin og transplantasjonsimmunologi