EPN

BIOB2300 Statistikk i laboratoriet Emneplan

Engelsk emnenavn
Statistics in the Laboratory
Studieprogram
Bachelorstudium i bioingeniørfag / Kompletterende utdanning for bioingeniører med laboratoriemedisinsk utdanning fra land utenfor EU/EØS
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Bioingeniøren har i mange tilfeller det daglige ansvaret for kvalitetskontroll av ulike medisinske analysemetoder i laboratoriet. Den daglige kvalitetskontrollen er med på å sikre at prøvesvarene har den kvaliteten man forventer. Ofte er det også aktuelt å utvikle og innføre nye analysemetoder som skal møte bestemte krav til kvalitet. Det betyr at metodene skal valideres før de kan benyttes, man må altså bevise at metodene fungerer godt nok for den aktuelle anvendelsen. Alt dette arbeidet forutsetter at man har grunnleggende kunnskaper innen statistikk og at man er i stand til å benytte denne kunnskapen i sammenheng med metodevalidering og kvalitetskontroll i laboratoriet.

Et stadig økende antall laboratorier blir også underlagt ordninger som innebærer vurderinger og tilsynsbesøk av eksterne parter, eksempelvis akkrediteringsordningen som forvaltes av Norsk akkreditering. Det er derfor vesentlig at bioingeniøren har en grunnleggende forståelse av prinsippene og kravene som er beskrevet i internasjonale standarder for kvalitetsstyring av sykehuslaboratorier.

Forkunnskapskrav

 • Bestått første studieår eller tilsvarende i bachelorstudium i bioingeniørfag, eller
 • Opptak til kompletterende utdanning for bioingeniører 

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap 

Studenten 

 • kan gjøre rede for sentrale begreper innen grunnleggende statistikk
 • kan gjøre rede for muligheter og begrensinger ved ulike statistiske metoder og tester som er relevant for anvendelser i laboratoriet
 • kan gjøre rede for de viktigste elementene ved metodevalidering
 • kan gjøre rede for de viktigste elementene ved intern kvalitetskontroll i laboratoriet
 • kan gjøre rede for prinsipper og krav knyttet til akkrediteringsordningen

Ferdigheter 

Studenten 

 • kan velge og anvende hensiktsmessige parametriske- og ikke-parametriske statistiske tester på problemstillinger relevant for laboratoriearbeid
 • kan gjøre vurderinger knyttet til daglig kvalitetskontroll i laboratoriet
 • kan vurdere og planlegge hvilke elementer som bør være med i metodevalideringsarbeid
 • kan benytte relevante IT-verktøy for problemstillinger innen laboratoriestatistikk

Generell kompetanse  

Studenten 

 • kan velge og anvende hensiktsmessig statistisk verktøy for aktuelle problemstillinger og vurderinger i laboratoriet 

Innhold

Emnet er sammensatt av følgende fagområder, angitt i studiepoeng:

 • Statistikk: 7 stp
 • Metodesammenlikning og kvalitetskontroll: 3 stp

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformene omfatter forelesninger og veiledede seminarer.

Digitale læringsressurser benyttes i emnet i form av videoforelesninger, digitale tester og øvingsoppgaver. Det vil også bli gitt opplæring i programvare for statistiske anvendelser. I studentarbeidet inngår obligatoriske oppgaveinnleveringer, både individuelt og i grupper.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende være godkjent: 

 • minimum 80 prosent tilstedeværelse i seminarer
 • individuell oppgave i statistikk og bruk av regneark
 • individuell digital test
 • gruppeoppgave i metodesammenlikning og bruk av statistikkprogramvare, 2000 ord +/- 10 prosent, 3-5 studenter pr. gruppe

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig eksamen under tilsyn, 3 timer.

Hjelpemidler ved eksamen

Kalkulator

Utdelt tabell- og formelsamling

Excel (tilgjengelig under eksamen)

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Hver besvarelse vurderes av to sensorer. Ekstern sensor vurderer minimum 20 prosent av besvarelsene. Ekstern sensors vurderinger skal komme alle studentene til gode.

Emneoverlapp

8 studiepoeng overlapp med BIO2300 Statistikk