EPN

BIOB2000 Medisinsk biokjemi Emneplan

Engelsk emnenavn
Medical Biochemistry
Studieprogram
Bachelorstudium i bioingeniørfag / Kompletterende utdanning for bioingeniører med laboratoriemedisinsk utdanning fra land utenfor EU/EØS
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet omfatter blodprøveanalyser ved hjelp av kjemiske, enzymatiske og immunologiske metoder for å avdekke biokjemiske forandringer i kroppen. Laboratorieferdigheter og kunnskap om metoder, måleprinsipper samt ulike laboratorieundersøkelsers relevans og medisinske betydning vektlegges. Kunnskap om medisinsk biokjemi og laboratorieanalyser er viktig fordi prøveresultatene anvendes i diagnostikk og behandling av sykdommer hos pasientene.

Forkunnskapskrav

 • Bestått første studieår eller tilsvarende i bachelorstudium i bioingeniørfag, eller
 • Opptak til kompletterende utdanning for bioingeniører 

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap og ferdigheter: 

Kunnskap 

Studenten 

 • kan gjøre rede for grunnleggende metodeprinsipper som benyttes innen medisinsk biokjemi, som enzymaktivitetsmålinger, enzym-substrat målinger og immunoassays
 • kan gjøre rede for forhold som kan påvirke målingene og analyseresultater i alminnelighet
 • kan gjøre rede for oppbygging og måleprinsipp for utvalgte analyseautomater
 • kan forklare analysers reaksjonsforløp og beregne resultater basert på disse
 • kan gjøre rede for analytisk kvalitetsovervåking av biokjemiske analyser
 • kjenner til hvordan informasjonsteknologi og automasjonssystemer brukes i laboratorier innen medisinsk biokjemi
 • kan forklare hva som menes med laboratorieinformasjonssystemer (LIS), mellomvareløsninger og styringssystemer for analyseinstrumenter

Ferdigheter 

Studenten 

 • kan anvende relevante dokumenter som prosedyrer, produktinformasjon og metodeapplikasjoner
 • kan vurdere prøvematerialers kvalitet
 • kan planlegge og gjennomføre eget laboratoriearbeid
 • kan vurdere analyseresultaters pålitelighet på grunnlag av biokjemisk, metodologisk og teknisk kunnskap
 • kan uføre oppstart, daglig vedlikehold og kvalitetskontroll av utvalgte instrumenter i emnet
 • kan utføre manuelle laboratorieanalyser
 • kan følge prosedyrer for manuell og automatisert analysegang

Innhold

Emnet er sammensatt av følgende fagområder, angitt i studiepoeng:

Medisinsk biokjemi 10 stp

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformene omfatter forelesninger, gruppearbeid og laboratoriearbeid individuelt og i grupper.

Studentene gjør manuelle analyser og utfører analyser og vedlikehold på automatiserte analyseinstrumenter. Studentene skriver individuelle logger for alle oppgaver som det arbeides med på laboratoriet for å fokusere på egen arbeidsprosess.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende være godkjent: 

 • minimum 90 prosent tilstedeværelse i laboratorieundervisning

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig eksamen under tilsyn, 3 timer.

Hjelpemidler ved eksamen

Kalkulator.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Hver besvarelse vurderes av to sensorer. Ekstern sensor vurderer minimum 20 prosent av besvarelsene. Ekstern sensors vurderinger skal komme alle studentene til gode.

Emneoverlapp

10 studiepoeng overlapp med BIO2000 Medisinsk biokjemi og laboratoriediagnostikk.