EPN

BIOB1500 Laboratorieteknologi og kvalitetssikring Emneplan

Engelsk emnenavn
Laboratory Technology and Quality Assurance
Studieprogram
Bachelorstudium i bioingeniørfag
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet omhandler grunnleggende metoder og laboratorieteknikker som er sentrale i medisinske laboratorier, og bygger videre på kunnskap om kvalitetssikring fra tidligere emner. Studentene opparbeider praktisk erfaring med ulike metoder og kvalitetssikring av disse gjennom laboratoriearbeid.

Forkunnskapskrav

Studenten må være tatt opp på studiet

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap 

Studenten 

 • kan gjøre rede for grunnleggende metoder som for eksempel spektrofotometri, polymerase kjedereaksjon (PCR), kromatografi, massespektrometri og flow cytometri
 • kan gjøre rede for utvalgte instrumenters oppbygging og måleteknikk
 • kjenner til kvalitetssikringssystemer i laboratorievirksomhet inkludert akkreditering
 • kjenner til ulike feilkilder og hvordan de bidrar til usikkerhet i analyseresultater
 • kan gjøre rede for utvalgte metoder som brukes i pasientnær analysering og selvtesting og hvordan disse kvalitetssikres

Ferdigheter  

Studenten

 • kan utføre grunnleggende laboratorieanalyser og bruke analyseinstrumenter som benyttes i emnet på en selvstendig måte
 • kan følge prosedyrer og lage enkle prosedyrer selv
 • har grunnleggende ferdigheter i vurdering av kvalitetskontroller
 • kan vurdere hvilken pipetteringsteknikk som er egnet for ulike prøvematerialer
 • kan kontrollere og justere pipetter
 • kan stille inn og bruke et mikroskop, samt utføre enkelt vedlikehold

Generell kompetanse  

Studenten 

 • kan forstå og utføre grunnleggende laboratoriearbeid etter gitte prosedyrer på en nøyaktig og kvalitetssikker måte

Innhold

Emnet er sammensatt av følgende fagområder, angitt i studiepoeng:

 • Metoder: 8 stp
 • Kvalitetssikring: 2 stp

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformene omfatter forelesninger, seminarer og laboratoriearbeid. 

Digitale læringsressurser gjøres tilgjengelig for studentene i forkant av laboratorieundervisningen. Tiden på laboratoriet brukes derfor i liten grad til demonstrasjoner av hvordan oppgavene skal løses. 

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende være godkjent: 

 • minimum 90 prosent tilstedeværelse i laboratorieundervisning
 • laboratorierapporter etter gitte kriterier

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig eksamen under tilsyn, kombinasjon av flervalgs- og fritekstoppgaver, 3 timer.

Hjelpemidler ved eksamen

Kalkulator

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Hver besvarelse vurderes av to sensorer. Ekstern sensor vurderer minimum 20 prosent av besvarelsene. Ekstern sensors vurderinger skal komme alle studentene til gode.

Emneoverlapp

Ingen overlapp med emner i gammel plan.