EPN

BIOB1400 Hematologi Emneplan

Engelsk emnenavn
Hematology
Studieprogram
Bachelorstudium i bioingeniørfag
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Hematologi er læren om blodet og blodsykdommer. Emnet omhandler grunnleggende hematologi med fokus på blodcellenes utvikling, funksjon og morfologi, samt de viktigste blodsykdommene. Videre vil emnet danne grunnlaget for å kunne analysere prøver innen hematologi og koagulasjon, samt kvalitetssikre, tolke og vurdere prøveresultater.

Forkunnskapskrav

Studenten må være tatt opp på studiet.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap 

Studenten 

 • har kunnskap om utvikling og funksjon av de ulike blodcellene
 • kan karakterisere blodceller i et ikke-patologisk blodpreparat, samt beskrive utvalgte patologiske celler/tilstander
 • kan forklare prinsipper for ulike metoder til å måle utvalgte hematologi- og koagulasjonsanalyser
 • kan beskrive ulike analysers betydning for diagnose og behandling
 • kan gjøre rede for prinsippet for manuell telling og differensiering av blodceller
 • kan forklare ulike feilkilder relatert til hematologiske analyser og hvordan feilkildene kan påvirke resultatene
 • kan forklare hemostasemekanismen
 • kan gjøre rede for noen blodsykdommer

Ferdigheter 

Studenten 

 • kan utføre noen vanlige manuelle og automatiske hematologi- og koagulasjonsanalyser
 • kan uføre oppstart, daglig vedlikehold og kvalitetskontroll av  hematologi- og koagulasjonsinstrumenter
 • kan identifisere og karakterisere normale og enkelte patologiske celler/tilstander i blodet ved hjelp av manuell og digital morfologi.
 • kan vurdere og sikre kvaliteten til prøvematerialer og analyseresultater
 • kan vurdere og tolke scattergram (plott) fra automatiske celletellere
 • kan tolke analysesvar i sammenheng med andre parametere

Generell kompetanse  

Studenten 

 • kan planlegge og gjennomføre eget laboratoriearbeid ved å anvende relevante dokumenter som prosedyrer, produktinformasjon og metodeapplikasjoner

Innhold

Emnet er sammensatt av følgende fagområder, angitt i studiepoeng:

 • Hematologi og morfologi: 8 stp
 • Hemostase: 2 stp

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformene omfatter forelesninger, gruppearbeid, hverandrevurdering og laboratoriearbeid individuelt og i grupper. 

Deler av undervisningen er organisert som «omvendt undervisning» der digitale læringsressurser vil bli gjort tilgjengelig for studenter på forhånd og tiden på universitetet vil bli brukt til oppgaveløsning og gruppearbeid. Digitale læringsressurser benyttes også i form av øvingsoppgaver i digital morfologi.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende være godkjent: 

 • minimum 90 prosent tilstedeværelse i laboratorieundervisning

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig eksamen under tilsyn, kombinasjon av flervalgs- og fritekstoppgaver, 3 timer.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Hver besvarelse vurderes av to sensorer. Ekstern sensor vurderer minimum 20 prosent av besvarelsene. Ekstern sensors vurderinger skal komme alle studentene til gode.

Emneoverlapp

7 studiepoeng overlapp med BIO1400 Hematologi og immunologi.