EPN

BIOB1210 Anatomi og fysiologi Emneplan

Engelsk emnenavn
Anatomy and Physiology
Studieprogram
Bachelorstudium i bioingeniørfag
Omfang
10 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet omhandler grunnleggende kunnskap i anatomi, fysiologi og histologi. Sentralt står kunnskap om, og forståelse av, sammenhengen mellom de forskjellige vev og organers struktur og funksjon og de viktigste mekanismene for regulering av biologiske funksjoner. Grunnleggende kunnskap i anatomi, fysiologi og histologi er nødvendig for å forstå utvikling av sykdom og hvordan sykdom kan påvirke analyseresultater. Studenten har 2 dagers ekstern praksis i poliklinikk med prøvetaking av pasienter.

Forkunnskapskrav

Studenten må være tatt opp på studiet.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap og ferdigheter: 

Kunnskap 

Studenten 

 • kan gjøre rede for hvordan celler, vev, organer og organsystemer er bygget opp og fungerer
 • har kunnskap om human anatomi og fysiologi sentralt for bioingeniørfaglig arbeid
 • har kunnskap om sammenhengen mellom cellers og vevs struktur og deres funksjon
 • har kunnskap om cellers struktur og funksjon relatert til biomedisinsk analyse
 • kan gjøre rede for ulike blodprøvetakingsteknikker og kjenner til preanalytiske forhold som er avgjørende for et korrekt analyseresultat
 • kjenner til grunnleggende medisinsk terminologi 
 • kan gjøre rede for hovedtrekkene i immunsystemet og de ulike immuncellenes funksjon
 • kjenner til gjeldende prosedyrer for blodprøvetaking av voksne og barn

Ferdigheter 

Studenten 

 • kan mikroskopere, gjenkjenne og beskrive celler og vev fra ulike vev og organer
 • kan under veiledning beherske kapillær og venøs blodprøvetaking av voksne etter gjeldende prosedyre

Innhold

Emnet er sammensatt av følgende fagområder, angitt i studiepoeng:

 • Anatomi og fysiologi: 7,5 stp
 • Normal histologi: 0,5 stp
 • Immunologi: 1 stp
 • Ekstern praksis: 1 stp

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformene omfatter forelesninger, seminarer, oppgaveløsning og laboratoriearbeid. Studenten har 2 dagers ekstern praksis i poliklinikk med prøvetaking av pasienter. Etter praksis skal studentene presentere en poster i gruppe, som skal omhandle temaer fra praksisperioden, som f.eks. møtet med pasienten og preanalytiske forhold.

Deler av undervisningen er organisert som «omvendt undervisning» der digitale læringsressurser vil bli gjort tilgjengelig for studentene i forkant. Digitale læringsressurser inkluderer videoforelesninger, digitale tester og øvingsoppgaver. 

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende være godkjent:

 • minimum 90 prosent tilstedeværelse i laboratorieundervisning
 • minimum 90 prosent tilstedeværelse i ekstern praksis i poliklinikk
 • digital posterpresentasjon i gruppe

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig flervalgseksamen under tilsyn, 3 timer.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Ekstern sensor deltar i utarbeidelsen av eksamensoppgaver og vurderingskriterier og vurderer minimum 20 prosent av besvarelsene sammen med intern sensor. Øvrige besvarelser vurderes av én intern sensor. Ekstern sensors vurdering skal komme alle studentene til gode.

Emneoverlapp

9 studiepoeng overlapp med BIO1200 Grunnlag for biomedisinsk analyse: Anatomi, fysiologi og histologi. 1 studiepoeng overlapp med BIO1400 Hematologi og immunologi (ekstern praksis poliklinikk)