EPN

BIOB1000 Introduksjon til bioingeniørprofesjonen Emneplan

Engelsk emnenavn
Introduction to the Profession of Biomedical Laboratory Sciences
Studieprogram
Bachelorstudium i bioingeniørfag / Kompletterende utdanning for bioingeniører med laboratoriemedisinsk utdanning fra land utenfor EU/EØS
Omfang
5 stp.
Studieår
2023/2024
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet gir en introduksjon til bioingeniørfaglig profesjonsutøvelse og skal samtidig binde bioingeniørfaget til verdigrunnlaget som er felles for all helsefaglig yrkesutøvelse. Sentralt står et helhetlig syn på mennesket, respekt for dets integritet, autonomi og rett til medbestemmelse. Emnet inneholder grunnleggende kunnskap om helseprofesjoner og temaer som danner felles referanseramme for yrkesutøvelsen innenfor de ulike profesjonene, eksempelvis helselover, kommunikasjon og samhandling. Bioingeniørers helsefaglige profesjonsutøvelse blir belyst med eksempler rundt etikk, taushetsplikt og samtykke. Emnet gir dessuten en introduksjon til bioingeniørens arbeid i laboratoriet, blodprøvetaking, preanalytiske forhold og laboratorieanalysers plass i helsevesenet.

Forkunnskapskrav

 • Opptak til bachelorstudium i bioingeniørfag, eller
 • Opptak til kompletterende utdanning for bioingeniører 

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap 

Studenten 

 • kan beskrive hva som kjennetegner en helsefaglig profesjon og gjøre rede for hva som ligger i begrepet profesjonell kompetanse
 • kan gjøre rede for bioingeniørens yrkesrolle i et historisk og fremtidsrettet perspektiv, også med vekt på samhandling med de andre helseprofesjonene
 • kjenner til laboratorieanalysers plass i helsetjenesten
 • har grunnleggende kunnskap om venøs blodprøvetaking
 • kan gjøre rede for teorier for god kommunikasjon og strategier for samarbeid i grupper
 • kan gjøre rede for kulturbegrepet og behov for tverrkulturell kommunikasjon
 • kan gjøre rede for lover og forskrifter som er relevante for helsepersonell
 • kan gjøre rede for etiske teorier, yrkesetikk og begreper som er relevante for helsefaglig yrkesutøvelse
 • kjenner til ulike perspektiv på helse og sykdom
 • kjenner til sikkerhetsrutiner knyttet til smitteproblematikk og håndtering av biologisk materiale

Ferdigheter 

Studenten 

 • kan planlegge og gjennomføre små prosjekter i grupper og presentere resultater fra arbeidet
 • kan ta blodprøve av medstudent etter gjeldene retningslinjer

Generell kompetanse  

Studenten 

 • kan identifisere, reflektere over og diskutere problemstillinger de kan møte i sin fremtidige yrkesutøvelse

Innhold

Emnet er sammensatt av følgende fagområder, angitt i studiepoeng:

 • Etikk, profesjon og helselover: 3 stp
 • Kommunikasjon og samhandling: 2 stp

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformene omfatter forelesninger og gruppeoppgaver. 

Studentene øver på blodprøvetaking og lærer om tilhørende avfallsrutiner.  

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å fremstille seg til eksamen må følgende være godkjent: 

 • minimum 80 prosent tilstedeværelse i timeplanfestet gruppearbeid
 • gjennomført blodprøvetakingskurs
 • gjennomført E-læringskurs i avfallshåndtering

Vurdering og eksamen

Muntlig eksamen i gruppe på 5-8 studenter, inntil 50 minutter.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt.

Vurderingsuttrykk

Bestått - ikke bestått.

Sensorordning

Hver besvarelse vurderes av to sensorer. Ekstern sensor vurderer minimum 50 prosent av besvarelsene. Ekstern sensors vurderinger skal komme alle studentene til gode.

Emneoverlapp

5 studiepoeng overlapp med BIO1000 Helseprofesjonenes grunnlag.