EPN

BIBV3020 Skole- og undervisningsbibliotek Emneplan

Engelsk emnenavn
School and educational libraries
Studieprogram
Bachelorstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap
Omfang
10 stp.
Studieår
2021/2022
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Biblioteket som lærings- og danningsarena i utdanningssektoren er utgangspunktet for emnet. I kurset konsentrerer vi oss om bibliotekets og bibliotekarens rolle og funksjon i grunnskolen, videregående skole og i universitets- eller høgskolebibliotek. Informasjonskompetanse, didaktikk og pedagogikk er sentrale bestanddeler av faget. Vi presenterer hvordan politiske og regulative rammer påvirker og danner grunnlag for utvikling av både bibliotekets pedagogiske oppdrag og biblioteket som sted. Hvordan bibliotekaren kan legge til rette for ulike grupper av lærende, både ulike læringsstiler og ta hensyn til mangfold blant elev-/ studentgrupper vil bli diskutert.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten

 • har inngående kunnskap om relevante teorier innen pedagogikk, veiledning og fagdidaktikk i et bibliotekperspektiv
 • har inngående kunnskap om informasjonskompetanse, både ulike teorier og forståelse for hvordan det utvikles
 • har kunnskap om skolebibliotekets rolle i leseopplæring og tilrettelegging for leselyst
 • har kunnskap om og forståelse for bibliotekets og bibliotekarens rolle i undervisning og læring 
 • har kjennskap til aktuelle styringsdokumenter
 • har forståelse for læring på både fysiske og digitale plattformer 
 • har innsikt i læring tilpasset ulike grupper
 • har forståelse for skolebiblioteket som sted og møteplass

Ferdigheter

Studenten

 • behersker relevante arbeidsformer og metoder tilpasset ulike kontekster for undervisning og læring
 • kan anvende pedagogisk og didaktisk kompetanse
 • kan administrere og drifte et skolebibliotek
 • kan planlegge, gjennomføre og evaluere undervisning til ulike målgrupper og kontekster
 • kan reflektere over skolebibliotekets rolle i institusjonen

Generell kompetanse

Studenten

 • kan uttrykke seg muntlig og skriftlig om et faglig tema
 • kan gi relevant faglig tilbakemelding til medstudenter

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidsformene veksler mellom forelesninger, ulike skriftlige og muntlige formidlingspraksiser samt selvstudium.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Emnet har to arbeidskrav:

 1. Studenten må publisere et innlegg (ca. 5000-10000 tegn med mellomrom) og en kommentar i emnets blogg.
 2. Studenten skal ha en muntlig presentasjon for medstudenter.

Arbeidskravet må være gjennomført innen fastlagt frist for å få adgang til eksamen. Dersom ett eller flere arbeidskrav ikke blir godkjent gis det anledning til å kunne levere en forbedret versjon én gang innen angitt frist.

Vurdering og eksamen

Eksamen er todelt med en skriftlig semesteroppgave og en muntlig presentasjon.

Semesteroppgaven kan gjennomføres individuelt eller i par. Oppgaven skal redegjøre for et undervisningsopplegg, både teoretisk og praktisk og ha et omfang på 10000-15000 tegn med mellomrom (Skrifttype og skriftstørrelse: Arial/ Calibri 12pkt. Linjeavstand: 1,5). I den muntlige presentasjonen (20 minutter) skal en del av dette undervisningsopplegget gjennomføres.

I vurderingen teller den skriftlige semesteroppgave 40 %, og den muntlige eksamen 60 %.

En student/gruppen kan ved ikke bestått levere omarbeidet versjon av den skriftlig oppgaven til sensur én gang.

Hjelpemidler ved eksamen

Semesteroppgave: Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Muntlig eksamen: Ingen hjelpemidler tillatt.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Det benyttes en intern og en ekstern sensor til sensurering av besvarelsene. Et uttrekk på minst 25 % av besvarelsene sensureres av to sensorer på semesteroppgaven. Karakterene på de besvarelsene som er vurdert skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene.

Det vil være en intern og en ekstern sensor på alle kandidater på muntlig eksamen.