EPN

BIB2750 Kultur- og kunnskapspolitikk Emneplan

Engelsk emnenavn
Cultural and knowledge policies
Studieprogram
Bachelorstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap
Omfang
10 stp.
Studieår
2020/2021
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet tar for seg de kultur- og kunnskapspolitiske rammeverk som er viktige for bibliotek og andre kultur- og informasjonsinstitusjoner. Vi ser nærmere på allmenn kulturpolitikk, litteraturpolitikk og politikken relatert til arkiv, bibliotek og museum. Disse politikkområdene blir studert i lys av kulturpolitiske tradisjoner og teknologisk utvikling. Vi ser også nærmere på hva som kjennetegner den kulturpolitiske forskningen.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten  

  • har kunnskap om etterkrigstidens norske kulturpolitikk 

  • har kunnskap om sentrale virkemidler i den norske litteraturpolitikken 

  • har kunnskap om historien om den norske politikken for arkiv, bibliotek og museum 

  • har kunnskap om hvordan digitalisering påvirker dagens kulturpolitikk  

Ferdigheter

Studenten

  • kan forstå dagens kultur- og kunnskapspolitikk i lys av dens historie 

  • kan identifisere sentrale virkemidler i den samtidige kultur- og kunnskapspolitikken 

Generell kompetanse 

Studenten  

  • har erfaring fra å arbeide med faglige problemstillinger i en gruppe 

  • kan reflektere kritisk over faglig litteratur og diskusjoner som angår kultur- og kunnskapspolitikk 

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og seminarer.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Ingen.

Vurdering og eksamen

Individuell skriftlig tredagers hjemmeeksamen. Besvarelsen skal ha et omfang på 18000-25000 tegn med mellomrom (skrifttype og skriftstørrelse: Arial/ Calibri 12pkt. Linjeavstand: 1,5). 

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges. 

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F. 

Sensorordning

Det benyttes en intern og en ekstern sensor til sensurering av besvarelsene. Et uttrekk på minst 25 % av besvarelsene sensureres av to sensorer. Karakterene på de besvarelsene som er vurdert skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene.