EPN

BIB2300 Bibliotek og læring Emneplan

Engelsk emnenavn
Libraries and Learning
Omfang
5 stp.
Studieår
2020/2021
Emnehistorikk

Innledning

Innhaldet i kurset er knytt til tema som læringsteori, fagdidaktikk, rettleiing, undervisning, informasjonskompetanse, utdanningsbiblioteket som pedagogisk ressurs, digitale læringsarenaer, og bibliotekaren som retteleiar og pedagog. Teoriar innan informasjonssøkeprosessen og funn frå informasjonspraksisstudiar vert brukt for å vise kva rolle bibliotekaren kan ha i ulike læringsprosessar.

Forkunnskapskrav

BIB1110, BIB1300

Læringsutbytte

Kunnskapar

Studenten

  • kjenner til grunnleggende teorier om pedagogikk, rettleiing, fagdidaktikk, og  informasjonskompetanse
  • har kunnskap om og forståing for bibliotekets og bibliotekaren si rolle i undervisning og læring - både i skulebibliotek,UH-sektoren og folkebibliotek
  • forstår sammenhengen mellom informasjonssøking, informasjonsbruk og læring

Ferdigheiter

Studenten

  • kan nytte aktuelle teoriar og modellar for å forklare og reflektere over problemstillingar innan feltet
  • bruke pedagogisk og didaktisk kompetanse for å planlegge undervisning

Generell kompetanse

Studenten

  • kan formidle ein fagleg bodskap og kommentere andre sine innlegg
  • samhandle med kvarandre om eit fagleg arbeid

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidsformene vekslar mellom forelesningar, praktiske øvingar, blogging og sjølvstudium.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Studenten må publisere eit innlegg og ein kommentar i emnets blogg. Arbeidskrav skal vere gjennomført innan fastlagd tid, og godkjent av faglærer før studenten kan framstille seg til eksamen. Om arbeidskravet ikkje vert godkjent, skal studenten få høve til å levere ein omarbeidd versjon.

Vurdering og eksamen

Vurderingsforma er ein skriftleg, individuell 2-dagers heimeeksamen. Svaret skal ligge mellom ca 6.000-8.000 teikn inklusive mellomrom. Skrifttype og skriftstorleik: Arial / Calibri 12pkt. Linjeavstand: 1,5. 

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemiddel er tillatne så lenge reglar for kjeldetilvising vert følgd.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Det vert nytta ein intern og ein ekstern sensor til sensurering av oppgåvene. Eit uttrekk på minst 25 prosent av oppgåvene vert sensurert av to sensorar. Karakterane på dei oppgåvene som er vurdert skal danne grunnlag for å fastsetja nivå på resten av oppgåvene.

Emneansvarlig

Idunn Bøyum