EPN

BIB1530 Formidling og læring Emneplan

Engelsk emnenavn
Mediation and learning
Studieprogram
Årsstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap / Bachelorstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap
Omfang
10 stp.
Studieår
2021/2022
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet gir en teoretisk og praktisk introduksjon til faglig formidlingsarbeid. Kjennskap til brukergrupper og publikum, institusjonelle rammer for formidling samt ulike formidlingspraksiser står sentralt. Utover dette har faget to hovedtema: Det ene vektlegger pedagogiske tilnærminger til undervisning og veiledning. Her står teorier om informasjonskompetanse og referanseintervjuet sentralt. Det andre inkluderer grunnleggende teorier om litteratur og kulturformidling, som resepsjonsteori (litteratur, leser og kontekst), og begreper som smak, kvalitet, vurdering og kanon. Grunnleggende forståelse av retorikk er felles for emnets to deler. Vi diskuterer i hvilken grad digitalisering og globalisering påvirker læring, kunnskapsutvikling og kulturformidling. Et utvalg tekster inngår i pensum, og studentene får trening i å formidle dem fra lærings- og informasjonsteoretiske, så vel som litteratur- og kultursosiologiske perspektiv.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

 • har forståelse for veiledning, undervisning, og formidling i en bibliotekfaglig sammenheng - tilpasset ulike målgrupper (barn og unge, voksne, studenter osv.)
 • kjenner til grunnleggende teorier om pedagogikk, veiledning samt fagdidaktikk, og hvordan informasjonskompetanse utvikles
 • forstår sammenhengen mellom informasjonssøking, informasjonspraksis og læring
 • kjenner til ulike former for formidling av litteratur og medier
 • kjenner til grunnleggende teorier om litteratur- og kulturformidling: resepsjonsteori, retorikk (litteratur, leser og kontekst) og begreper som smak, kvalitet og vurdering og kanon
 • kjenner til ulike aktører det er relevant å samarbeide med for å tilrettelegge for lærings- og formidlingsaktiviteter

Ferdigheter

Studenten kan

 • bruke pedagogisk og didaktisk kompetanse for å planlegge undervisning
 • gjennomføre en veiledningssamtale
 • vise grunnleggende retorisk forståelse og ferdigheter i praksis
 • se sammenhengen mellom materialet som formidles, mottakeren og konteksten.
 • formidle skriftlig og muntlig
 • gjennomføre og planlegge kulturformidlingsopplegg
 • vise grunnleggende vurderingskompetanse knyttet til formidling

Generell kompetanse

 • formidle
 • samhandle med andre studenter om et faglig arbeid
 • vurdere andres arbeider
 • reflektere kritisk over bibliotekets rolle som formidlings- og læringsarena

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidsformene veksler mellom forelesninger, ulike skriftlige og muntlige formidlingspraksiser samt selvstudium.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne framstille seg til eksamen må studenten ha følgende godkjente arbeidskrav:

 • Arbeidskrav 1: Sette opp en bokutstilling og gi en presentasjon av denne med vekt på motivasjon, hensikt og arbeidsprosess. Refleksjon om valg m.m. skal presenteres muntlig for hverandre.
 • Arbeidskrav 2: Grupper på 3-5 skal presentere et faglig tema muntlig for medstudenter. Hver gruppe skal gi tilbakemelding på minst to av presentasjonene.

Arbeidskravene må være gjennomført og godkjent innen fastlagt frist for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen.

Vurdering og eksamen

3-dagers skriftlig hjemmeeksamen. Besvarelsen skal ha et omfang på 1.800 - 2.000 ord. Skrifttype og skriftstørrelse: Arial / Calibri 12pkt. Linjeavstand: 1,5.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Det benyttes en intern og en ekstern sensor til sensurering av besvarelsene. Et uttrekk på minst 25 % av besvarelsene sensureres av to sensorer. Karakterene på de besvarelsene som er vurdert skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene.