EPN

BIB1500 Introduksjon til bibliotek- og informasjonsvitenskap Emneplan

Engelsk emnenavn
Introduction to library and information science
Studieprogram
Årsstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap / Bachelorstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap
Omfang
10 stp.
Studieår
2021/2022
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

I emnet presenteres og diskuteres bibliotek- og informasjonsvitenskap som selvstendig fagområde. Emnet gir en introduksjon til de faglige og vitenskapelige tradisjonene bibliotek- og informasjonsvitenskapen springer ut av, og presenterer sentrale begreper, faglige diskusjonstema og viktige utfordringer i samtid og framtid. Emnet gir en innføring i bibliotekarens arbeidsområder, samt bibliotekenes historie og mandat.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

 • kunnskap om hovedtrekk ved bibliotek- og informasjonsvitenskap
 • sentrale fagbegreper
 • kunnskap om bibliotekarens rolle og arbeidsområder
 • grunnleggende kunnskap om bibliotekenes historiske utvikling
 • sentrale utviklingstrekk og utfordringer på det bibliotek- og informasjonsfaglige feltet

Ferdigheter

 • anvende faglige begreper i vurdering av bibliotekfaglige problemstillinger
 • delta i en faglig diskusjon om bibliotek- og informasjonsfaglige tema

Generell kompetanse

 • en akademisk arbeidsmåte
 • erfaring med å delta i gruppearbeid
 • reflektere kritisk over faglig litteratur og diskusjoner som angår profesjon og praksis

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet organiseres som en innledende bolk 1. semester, med forelesninger (på skandinaviske språk), selvstudium, gruppearbeid og besøk ved bibliotek eller andre aktuelle institusjoner.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne framstille seg til eksamen må studenten ha følgende godkjente arbeidskrav:

 • Arbeidskrav 1: Et gruppearbeid som presenteres muntlig.

Arbeidskravet må være gjennomført og godkjent innen fastlagt frist for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen.

Vurdering og eksamen

Skriftlig oppgave. Besvarelsen skal ha et omfang på ca. 12.000 tegn, inkludert mellomrom. Skrifttype og skriftstørrelse: Arial/ Calibri 12pkt. Linjeavstand: 1,5.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemiddel tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Bestått-Ikke bestått

Sensorordning

Det benyttes en intern og en ekstern sensor til sensurering av besvarelsene. Et uttrekk på minst 25 % av besvarelsene sensureres av to sensorer. Karakterene på de besvarelsene som er vurdert skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene.