epn-portlet

Emneplan forBAPD2310 Kulturforståelse og produktestetikk i teoretisk perspektiv

Engelsk emnenavn
Theoretical Perspectives of Product Aesthetics and Cultural Understanding
Studieprogram
Høst: Bachelorstudium i produktdesign
Omfang
10 stp.
Studieår
2020
Timeplan
VÅR 2021
Programplan
Høst 2020: Bachelorstudium i produktdesign
Emnehistorikk

Innledning

Emnet handler om å se designutøvelsen i et kulturelt og samfunnsmessig perspektiv. Hovedvekten legges på skriftlig analyse, diskusjon og argumentasjon.

Forkunnskapskrav

Kompetanse tilsvarende bestått 1. studieår eller tilsvarende.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskap

Studenten skal

 • kunne analysere kulturelle kontekster i designteoretisk og - historisk sammenheng i et globalt perspektiv
 • diskutere og argumentere i varierende akademiske, faglige og brukerorienterte sammenhenger
 • ha kunnskap om og vise empati overfor ulike estetiske paradigmer
 • ha kunnskap om estetikk som virkemiddel i ulike kulturelle kontekster
 • ha kunnskap om og innsikt i sammenhengen mellom designteori, praktisk designarbeid og innovasjon

Ferdigheter

Studenten skal kunne

 • diskutere og forholde seg til teoretiske problemstillinger
 • anvende estetiske virkemidler i utviklingen av produkter i ulike kulturelle kontekster
 • beherske skriftlig fremstilling som fyller faglige og akademiske krav

Generell kompetanse

Studenten skal

 • kunne utveksle synspunkter og erfaringer med ulike akademiske og faglige miljøer fra ulike land for å fremme faglig utvikling og produktutvikling, nasjonalt og globalt
 • kunne reflektere over og vurdere eget faglig og estetisk ståsted
 • kunne reflektere over egen utvikling i læreprosessen og justere denne under veiledning

Innhold

Emnet skal gi kunnskap i forskjellige kulturers uttrykksformer og betydning. Kunnskap om sammenhengen mellom kultur og bærekraft blir tillagt spesiell vekt. Det skal formidle kunnskaper, ferdigheter og holdninger til estetiske virkemidler knyttet til designprosessen. Det gjelder både tredimensjonal form, konsepter og prosesser. Det skal fremme evnen til kritisk refleksjon og skriftlig beskrivelse og argumentasjon.

Hovedsakelig skriftlig, men også muntlig kommunikasjon.

Emnet skal fremme kunnskap og bevissthet i forhold til å ivareta kulturelle og estetiske kvaliteter i et designoppdrag overfor oppdragsgivere, samarbeidspartnere og brukere. Arbeidet skal resultere i en skriftlig besvarelse. Studenten skal gjennom oppgaven søke kontakt med relevante fagmiljøer og brukergrupper.

Arbeids- og undervisningsformer

Individuelt arbeid og gruppearbeid, forelesninger, litteraturstudier og research, workshops, veiledning, presentasjon og diskusjon.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • Refleksjonsnotat.
 • Besvare en skriftlig oppgave med vekt på kritisk refleksjon og faglig argumentasjon relatert til egen designvirksomhet.

Vurdering og eksamen

Skriftlig hjemmeeksamen knyttet til produktestetikk og kulturforståelse.

Eksamensresultat kan påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning tillates.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

To interne sensorer. Ekstern sensor brukes jevnlig.

Emneoverlapp

BAPD2210 (20 stp.) overlapper 10 stp. med emnet BAPD2200 (10 stp.).