epn-portlet

Emneplan forBAPD2210 Kulturforståelse og kommunikasjon

Engelsk emnenavn
Cultural understanding and Communication
Studieprogram
Høst: Bachelorstudium i produktdesign
Omfang
20 stp.
Studieår
2020
Timeplan
VÅR 2021
Programplan
Høst 2020: Bachelorstudium i produktdesign
Emnehistorikk

Innledning

I emnet lærer man om viktigheten av kulturforståelse og hvordan det legger grunnlaget for og påvirker designprosessen og resultatet. Videre har emnet fokus på kompleksiteten rundt kommunikasjon og kommunikasjones betydning for prosess, produkt og formidling.

Forkunnskapskrav

Kompetanse tilsvarende bestått 1. studieår eller tilsvarende.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskap

Studenten

 • kan se sin profesjon i en kulturell kontekst og i et samtidsperspektiv
 • kjenner til problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innen kulturforståelse, kommunikasjon og presentasjon. Herunder aktuelle teorier som; semiotikk, design etnografi, emosjonell design og bærekraftig design
 • har kulturell og adaptiv kunnskap

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende teori og kulturforståelse i egen designprosess
 • behersker kulturell og sosial fleksibilitet i møte med andre kulturer - så vel lokale og globale som etniske.
 • kan planlegge og gjennomføre en strategisk designprosess
 • kan anvende kreativitet og innovasjon innenfor eget fagområde ved bevisst bruk av estetiske virkemidler og realisering av konsept
 • behersker relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer og kan kommunisere sitt arbeid i (2D og 3D)
 • kan reflektere rundt formidling og presentasjon og kan velge egnet kommunikasjonsmedium til en mottagergruppe
 • kan anvende ulike brukerperspektiver i analyse og utvikling av design samt relevante uttrykksformer for kommunikasjon
 • kan benytte teorier og verktøy som design etnografi, kartlegging, semiotikk og emosjonell design i utviklingen av et produkt
 • Kan reflektere rundt bærekraft i sin designprosess
 • behersker innhenting og bruk av aktuelle kilder, litteratur og annen informasjon, herunder grunnleggende referansebruk.

Generell kompetanse

Studenten

 • behersker å bruke ressurspersoner og samarbeide med andre profesjonsutøvere både tverrfaglig og innen egen yrkesgruppe for å fremme faglig utvikling
 • har forståelse for og kan reflektere over designerens rolle i sammenhengen mellom profesjon, næringsliv og samfunn.
 • kan navigere og interagere i et internasjonalt og flerkulturelt klassemiljø
 • har forståelse for kravet om personvern i alle sammenhenger
 • kan delta i innovative prosesser med ny teknologi ved å lære og tilpasse seg nye måter å jobbe på
 • behersker grunnleggende engelsk designfaglig terminologi og kan anvende denne i designprosessen.

Innhold

Emnet skal gi generell kulturforståelse gjennom å forholde seg til gjenstander som kulturelle uttrykk, samt se prosjektet i en kulturell kontekst og i et samfunnsperspektiv. Emnet skal gi kunnskap i og erfaring med analyse av de ulike kulturelle kontekstene som produkter inngår i og hvordan de inngår i egen designprosess.

Emnet skal fremme kunnskaper og bevisstgjøre studenten i bruk av kommunikasjon og kulturforståelse i et konkret designprosjekt. Studenten skal lære å kommunisere gjennom semantiske virkemidler, samt gjennom verbal og visuell kommunikasjon. Studenten skal få innføring i bruk av kommunikasjonsmetoder og presentasjonsteknikker og kunne formidle et budskap til en målgruppe.

Emnet skal også inneholde fagstoff om etnografi, kartlegging, bærekraft, utforming av presentasjonsmateriell og kommunikasjon.

Arbeidet skal resultere i et produkt, rapport og kommunikasjonsmateriell.

Arbeids- og undervisningsformer

Individuelt arbeid eller i gruppe  på inntil tre personer, forelesninger, workshops, presentasjon og diskusjon, litteraturstudier og research.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • Deltagelse på organiserte workshops.
 • Holde en muntlig presentasjon av prosjektet ved hjelp av egnede medier.
 • Reflektere over læring i prosjektet.

Vurdering og eksamen

Mappevurdering individuell eller i gruppe på inntil tre personer, med følgende mappekrav i prosjektrapporten:

 • Omfang på mappe; en student maks. 35 sider, gruppeoppgave to studenter maks. 40 sider, gruppeoppgave tre studenter maks. 45 sider. Vedlegg kommer i tillegg.
 • Prosessdokumentasjon i form av bilder, grafikk, tekst og andre medier, med argumentasjon for utvikling og valg.
 • Resultat fra designprosjekt.
 • Argumentasjon for valg og gjennomføring av den muntlige presentasjonen (som gjennomføres som arbeidskrav).
 • Diskusjon og analyse av hvordan/hva produktet du har laget kommuniserer, på hvilken måte og til hvem.

Alle deleksamener i mappen må være bestått (karakter E eller bedre) for å få bestått eksamen i emnet.

Eksamensresultat kan påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

To interne. Ekstern sensor brukes jevnlig.