epn-portlet

Emneplan forBAPD1500 Produktutvikling; estetikk og marked

Engelsk emnenavn
Product Development; Aesthetics and Market
Studieprogram
Høst: Bachelorstudium i produktdesign
Omfang
10 stp.
Studieår
2020
Timeplan
VÅR 2021
Programplan
Høst 2020: Bachelorstudium i produktdesign
Emnehistorikk

Innledning

I emnet skal studentene selv designe og produsere ett gitt antall identiske produkter, innenfor noen gitte rammer - som kan være pris, funksjon, finish og materialvalg.  Produktene skal så selges fra egen stand på et marked på skolen. 

Forkunnskapskrav

Opptak til studiet samt godkjent verkstedsopplæring (Arbeidskrav i BAPD1020).

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskap

Studenten

 • kjenner til metoder for konseptutvikling, nyskapning og innovasjon

 • kjenner til grunnleggende prinsipper innenfor merkevarebygging (prising og kalkulasjon)

 • kjenner til estetiske virkemiddel knyttet til produkter

 • kjenner til grunnleggende økonomiske mekanismer

Ferdigheter

Studenten

 • kan håndtere informasjon og fagstoff slik at det belyser en problemstilling

 • behersker å bruke 2D og 3D -media til idémyldring, analyse og produktutvikling

 • kan utvikle konsept

 • kan utvikle ulike 3D modellrekker

 • behersker å ta begrunnede valg

 • kan formidle fagstoff gjennom dokumentasjon og presentasjon av material- og formutforsking (2D og 3D

 • kan forklare sammenhengen mellom eksperimentelle designmetoder og produktutvikling

 • kan dokumentere og presentere utviklingsprosesser

Generell kompetanse

Studenten kan

 • reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning

 • reflektere rundt sammenhenger mellom teori og praksis relatert til produkter

 • reflektere over hvordan helse, miljø og omgivelser (HMS) i faget bidrar til bærekraftig praksis

Innhold

I emnet Produktutvikling; estetikk og marked, vil sentrale temaer være metoder for konsept- og produktutvikling.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, demonstrasjoner, workshop, individuelle oppgaver og gruppeoppgaver.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Følgende arbeidskrav er obligatorisk og må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • Refleksjonsnotat.
 • Individuell markedsundersøkelse rundt selvvalgt produkt. Omfatter markedsorientering rundt tilsvarende produkter, samt breddesøk gjennom en feltundersøkelse.  Studenten skal besøke minst to forskjellige typer salgssted, og dokumentere prisnivå, materialvalg, produksjonsmetode, funksjonalitet, semantikk/estetikk.

Vurdering og eksamen

Individuell mappevurdering med følgende mappekrav:

 • Produkt.
 • Produktkonsept.
 • Dokumentert arbeidsprosess (2D og 3D, materialutprøvinger).

Alle deleksamener i mappen må være bestått (karakter E eller bedre) for å få bestått eksamen i emnet.

Eksamensresultat kan påklages.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

To interne. Ekstern sensor brukes jevnlig.