EPN

Emneplan forBALV3600 Facility Management (FM) i organisasjoner

Engelsk emnenavn
Facility Management (FM) in organizations
Studieprogram
Høst: Bachelorstudium i administrasjon og ledelse i offentlig virksomhet / Årsstudium i organisasjon og ledelse
Omfang
10 stp.
Studieår
2020
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Felles for alle organisasjoner uansett sektor og land er at de har tjenester og funksjoner som støtter aktivitetene som utgjør kjernevirksomheten til organisasjonen. Alle disse servicetjenestene og støttefunksjonene må koordineres, ledes og styres. Det gir kjernevirksomheten merverdier.  

Emnet gir en innføring i Facility Management (fasilitetsstyring, FM) som fagområde. Emnet legger vekt på metodiske og praktiske tilnærminger til ledelsesfunksjonen beskrevet og utdypet i den globale standarden NS-EN ISO 41001:2018 Fasilitetsstyring - Ledelsessystemer; Krav og brukerveiledning. Tilnærmingen til fagområdet gjennom undervisning og litteratur er preget av den nye definisjonen av FM hvor et klart formål er å forbedre menneskers livskvalitet i tillegg til det mer åpenbare - forbedre produktiviteten kjernevirksomheten, jf. definisjonen av FM i den globale standarden NS-EN ISO 41011:2018 Fasilitetsstyring (FM) - Terminologi:

«Ledelsesfunksjon i en virksomhet som understøtter mennesker, sted og prosess med det formål å forbedre menneskers livskvalitet og produktiviteten til kjernevirksomheten innenfor et bebygd område»  

FM-organisasjonen til en virksomhet kan karakteriseres som en organisasjon i organisasjonen. Emnet gir studenten forutsetning for å være leder i denne nisjen, med behov i enhver organisasjon.

Anbefalte forkunnskaper

Ingen forkunnskapskrav.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Innhold

Kunnskap

Studenten har

·         innsikt om FM-organisasjonen og dens kontekst, FM-organisering, inkludert interessenters   behov, krav og forventninger

·         innsikt om lederskap og krav i forbindelse med etablering av et FM-ledelsessystem

·         kunnskap om planlegging av et FM-ledelsessystem, forberede tiltak for å håndtere risiko og ta hensyn til muligheter samt å fastsette FM-mål og planlegge for å oppnå målene

·         kunnskap om å velge ut og skaffe til veie ressursene som er nødvendige for å etablere, iverksette, vedlikeholde og kontinuerlig forbedre FM-ledelsessystemet

·         innsikt om planlegging og styring av drift for å håndtere risiko samt å se og ta hensyn til mulighetene  

·         kunnskap om overvåking, måling, analyse og evaluering knyttet til organiseringen av og rapporteringen om FM-organisasjonens ytelser

·         kunnskaper om avviksanalyse og styring av korrigerende tiltak for derigjennom kontinuerlig å forbedre FM-ledelsessystemet

Ferdigheter

Studenten kan

·         gjennomføre analyser i organisasjonen til kjernevirksomheten for å avdekke behov med betydning for FM

·         utforme aktuelle krav til god ledelse av FM

·         vurdere og formulere mål, herunder analysere og konsekvensvurdere aktuelle risikoområder

·         bruke analyseresultater og foreta valg av ressurser

·         styre valg av ressurser gjennom egne rutiner og kommunikasjonsrutiner med alle som har behov og interesse i at valgte mål nås  

·         velge og anvende metoder som er egnet til oppfølging og måling av ytelser

·         anvende aktuelle former for håndtering av avvik og forbedring av kravformuleringer og gjennomføringsrutiner  

Generell kompetanse

Studenten  

·         har innsikt i FM-profesjonens samfunnsroller og hvordan disse har endret seg over tid

·         har innsikt i fagetiske utfordringer og prinsipper

·         kan formidle faglig kunnskap skriftlig i ulike sjangre

Arbeids- og undervisningsformer

Det vil bli benyttet varierte arbeids- og undervisningsformer som forelesninger, diskusjoner i plenum, utdelte øvingsoppgaver, gruppearbeid og studiebesøk, i tillegg til kollokviegrupper og selvstudium. Studentene forventes å delta i den timeplanlagte undervisningen, bidra i diskusjonene og delta på studiebesøk.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne framstille seg til eksamen må følgende to arbeidskrav være godkjent:

1.       En individuell oppgave på to sider (4 600-5 000 tegn inkludert mellomrom, +/- 10 %) om et oppgitt tema. Skrifttype og skriftstørrelse: Times New Roman 12 pkt. Linjeavstand: 1,5.

Dersom oppgaven ikke blir godkjent kan studenten levere en ny og forbedret versjon innen angitt frist. Emneansvarlig informerer om innleveringsfrist.

 

2.       En aviskronikk eller lignende ikke-akademisk tekst på to sider (4 600-5 000 tegn inkludert mellomrom, +/- 10 %) om et oppgitt tema. Skrifttype og skriftstørrelse: Times New Roman 12 pkt. Linjeavstand: 1,5.

 

Dersom oppgaven ikke blir godkjent kan studenten levere en ny og forbedret versjon innen angitt frist. Emneansvarlig informerer om innleveringsfrist.

Vurdering og eksamen

Studentens læringsutbytte vil bli vurdert ved en individuell, skriftlig hjemmeeksamen over 72 timer. Besvarelsen skal ha en ramme på 15 sider (34 500-37 500 tegn uten mellomrom, +/- 10 %). Skrifttype og skriftstørrelse: Times New Roman 12 pkt. Linjeavstand: 1,5. Forside, innholdsfortegnelse, litteraturliste og eventuelle vedlegg kommer i tillegg.

Studenter med gyldig fravær eller som ikke består eksamen har rett til ny/utsatt eksamen. Det vil bli gitt en ny eksamensoppgave. En eventuell ny og utsatt eksamen arrangeres i påfølgende semester.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A - F.

Sensorordning

Intern sensor vurderer alle besvarelser. Et uttrekk på minst 25 prosent av besvarelsene sensureres av ekstern sensor. Ekstern sensor skal også benyttes ved tvil om besvarelser er bestått. Karakterene på besvarelsene som er vurdert av ekstern og intern sensor danner grunnlag for å fastsette nivå på alle besvarelsene.

Opptakskrav

Målgruppe

Emnet inngår som et valgemne på henholdsvis Bachelor i administrasjon og ledelse i offentlig virksomhet og Årsstudium i organisasjon og ledelse.

Emnet tilbys også til studenter som tar enkeltemner.

Opptakskrav

For enkeltemnestudenter kreves generell studiekompetanse.

Emneansvarlig

Ellen Nygard