Emneplan forBALV3300 Brukermedvirkning og profesjonsledelse

Innledning

Emnet omhandler samhandling mellom brukere av velferdsstatens ordninger og tjenesteyterne. Emnet gjennomgår sentrale rammebetingelser for brukermedvirkning, slik som lover, forskrifter, veiledere og andre sentrale styringsverktøy. Vi vil reflektere over begrepet brukermedvirkning og relatere det til andre beslektede begreper i norsk kontekst, men også i internasjonal sammenheng. Brukermedvirkning relateres særlig til demokratisering og borgerrettigheter på individ- og systemnivå. Ulike faser i samarbeidet om velferdstjenester, slik som kartlegging, planlegging, iverksetting, evaluering og forskning vil bli gjennomgått. Emnet tar også for seg implementering av brukermedvirkning gjennom ledelse av profesjoner. Eksempler fra praksisnær forskning vil bli trukket inn i undervisningen.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav. 

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om

  • brukermedvirkning som demokratisk virkemiddel
  • interesseorganisasjonenes fremvekst og rolle implementering av brukermedvirkning fra planlegging til gjennomføring av tiltak på individ- og systemnivå
  • rammebetingelser for brukermedvirkning
  • etiske og relasjonelle betingelser for brukermedvirkning

Ferdigheter

Studenten kan

  • reflektere over sin rolle som tjenesteutøver og som leder av profesjoner som implementerer brukermedvirkning i sin tjenesteyting
  • anvende brukernes erfaringer og kompetanse, og involvere brukere ved planlegging, gjennomføring og evaluering av tiltak og planarbeid
  • sammenligne og diskutere brukermedvirkning som demokratisk virkemiddel i Norge og andre land.

Generell kompetanse

Studenten kjenner til og har kunnskap om

  • brukerrettigheter og -medvirkning i velferdsforvaltningen
  • etiske dilemmaer i møter mellom tjenesteytere og brukere
  • brukerorientert ledelse

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen er organisert i forelesninger og gruppearbeid.

Involvering av praksisfeltet

Forelesere fra praksisfeltet og brukere i praksisfeltet trekkes inn i undervisningen.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Et skriftlig gruppearbeidskrav på 8 - 10 sider som kommenteres av faglærer og/eller medstudent. To eller tre studenter kan levere arbeidskrav sammen.  Arbeidskravet må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Vurdering og eksamen

Studentene skal avlegge to dagers individuell hjemmeeksamen (48 timer).

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillattt så lenge regler for kildehenvisning følges. 

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F. 

Sensorordning

Intern sensor vurderer alle besvarelsene, og et uttrekk på minst 25 prosent av besvarelsene blir også vurdert av ekstern sensor. Karakterene på besvarelsene som er vurdert av ekstern og intern sensor danner grunnlag for å fastsette nivå på alle besvarelsene.

Emneansvarlig

Heidi Woll er emneansvarlig.

Om emnet

Engelsk emnenavn
User Participation
Studieprogram
Høst: Årsstudium i organisasjon og ledelse / Bachelorstudium i administrasjon og ledelse i offentlig virksomhet
Studiepoeng
10 stp.
Studieår
2018
Pensum
pensum
Timeplan
HØST 2018
Programplan
Høst 2018: Årsstudium i organisasjon og ledelse / Bachelorstudium i administrasjon og ledelse i offentlig virksomhet