Emneplan forBALV3000 Ledelse og styring i velferdsfeltet

Innledning

I dette emnet får du en innføring i noen sentrale utviklingstrekk på velferdsfeltet både nasjonalt og internasjonalt som er av betydning for norsk velferdsforvaltning. Du får også kunnskap om hvordan enkelte offentlige velferdsorganisasjoner ledes og styres.

Forkunnskapskrav

 Ingen forkunnskapskrav. 

Læringsutbytte

Ha avansert forståelse av sentrale velferdspolitiske utfordringer vi finner i Norge i dag og hvordan enkelte velferdsinstanser ledes og styres.

Kunnskaper

Studenten har

  • kunnskap om den skandinaviske velferdsmodellen
  • kjennskap til normative begrunnelser for den norske velferdsstaten
  • forståelse for den norske velferdsstaten i en globalisert sammenheng og i forhold til EU/EØS
  • innblikk i noen sentrale velferdsdiskusjoner og overordnet kunnskap om velferdspolitiske utfordringer
  • generell kunnskap om ledelse og styring i velferdsfeltet og overordnet om tverrsektorielt  samarbeid
  • innsikt i ulike forvaltningsverdier vi finner representert i velferdsadministrasjonen
  • kunnskap om problemstillinger knyttet til innovasjon i velferdsfeltet
  • generell kunnskap om oppbyggingen og virkemåten til det velferdspolitiske og administrative apparatet på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå, med en viss fordypning i NAV- og Samhandlingsreformen

Ferdigheter

  • Studenten vil i arbeidslivet ha overordnet kjennskap til utfordringer på sentrale samfunnsområder, ha kompetanse til å kunne plassere den norske velferdspolitikken i en kontekst, få en dypere innsikt i noen dimensjoner ved ledelse, styring og innovasjon i velferdsfeltet og ha kunnskap om det dynamiske forholdet mellom ulike forvaltningsverdier i velferdsforvaltningen.

Generell kompetanse

  • Studenten skal forstå velferdsforvaltningen i en samfunnsmessig sammenheng.

Arbeids- og undervisningsformer

Samlinger (bestående av forelesninger, diskusjoner, gruppearbeid og gjennomgang av oppgaver. I tillegg vil vi prøve å få til et ekskursjonsbesøk av relevans for emnet).

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Ingen arbeidskrav. 

Vurdering og eksamen

Individuell fagtekst med to underveisevalueringer (godkjenning av tema og problemstilling, samt et utkast som skal leveres inn underveis). Studentene velger tema selv, basert på innspill fra emneansvarlig.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges. 

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F. 

Sensorordning

Intern sensor vurderer alle besvarelser. Et uttrekk på minst 25 prosent av besvarelsene sensureres av ekstern sensor. Ekstern sensor skal også benyttes ved tvil om besvarelser er bestått. Karakterene på besvarelsene som er vurdert av ekstern og intern sensor danner grunnlag for å fastsette nivå på alle besvarelsene.

Om emnet

Engelsk emnenavn
Leading and Governing in the Field of Welfare
Studiepoeng
10 stp.
Studieår
2018
Pensum
pensum