Emneplan forBAL2200 Samfunnsvitenskapelig metode

Innledning

Emnet omhandler grunnleggende kunnskap som er nødvendig for å lese, forstå og forholde seg kritisk til samfunnsvitenskapelig forskning. Det omfatter basiskunnskaper i vitenskapsteori, kvalitativ og kvantitativ forskningsmetode. Samfunnsvitenskapelig metode er grunnleggende kunnskap som gjør det lettere å lese og forstå forskning og kilder i studiets emner. Emnet gir ferdigheter som er spesielt relevant for arbeidet med bacheloroppgaven.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav. 

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har

  • kunnskap om grunnleggende vitenskapsteori og vitenskapsteoretiske tradisjoner
  • kjennskap til ulike forskningsdesign: eksperiment/kvasieksperiment, casestudier, spørreskjemaundersøkelser, intervju og observasjon
  • kunnskap om forholdet mellom kvalitative og kvantitative metoder
  • innsikt i hvordan samfunnsvitenskapelige undersøkelser gjennomføres fra valg av tema og problemstilling til innsamling, analyse og rapportering av data
  • kjennskap til verktøy for kvantitativ dataanalyse (SPSS)

Ferdigheter

Studenten kan

  • arbeide med forskningsspørsmål, formulere problemstillinger og relatere disse til metodevalg
  • redegjøre for og forstå grunnleggende metoder for analyse av kvalitative og kvantitative data
  • finne og bruke relevant og kvalitetssikret fagstoff med utgangspunkt i en konkret problemstilling

Generell kompetanse

  • kunnskap om forskningsetiske retningslinjer og juridisk ansvar
  • kan vurdere metodebruk i, og resultater fra samfunnsvitenskapelige undersøkelser

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen i samfunnsvitenskapelig metode veksler mellom forelesninger, diskusjoner, og oppgaveløsning.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Studentene skal i løpet av emnet levere en skriftlig besvarelse på fem til syv sider. Besvarelsen leveres i grupper på tre til fire studenter. Det skriftlige arbeidet må være godkjent før man kan gå opp til eksamen. Dersom arbeidskravet ikke er tilfredsstillende, må studentene levere en forbedret besvarelse innen en kort frist. Det stilles krav til kildebruk og korrekt henvisningsteknikk. Det blir gitt bedømmelsen godkjent/ ikke godkjent på arbeidskravet.

Vurdering og eksamen

Skriftlig skoleeksamen på fem timer. Ved vurdering teller vitenskapsteori 20 prosent, kvalitativ metode 40 prosent og kvantitativ metode 40 prosent.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F. 

Sensorordning

Intern sensor vurderer alle besvarelser. Et uttrekk på minst 25 prosent av besvarelsene sensureres av ekstern sensor. Ekstern sensor skal også benyttes ved tvil om besvarelser er bestått. Karakterene på besvarelsene som er vurdert av ekstern og intern sensor danner grunnlag for å fastsette nivå på alle besvarelsene.

Om emnet

Engelsk emnenavn
Research Methods in the Social Sciences
Studieprogram
Høst: Bachelorstudium i administrasjon og ledelse i offentlig virksomhet / Årsstudium i organisasjon og ledelse
Studiepoeng
10 stp.
Studieår
2018
Pensum
pensum
Timeplan
HØST 2018
Programplan
Høst 2018: Bachelorstudium i administrasjon og ledelse i offentlig virksomhet / Årsstudium i organisasjon og ledelse