EPN-V2

ARKV3100 Dokumentforensikk Emneplan

Engelsk emnenavn
Document forensics
Studieprogram
Bachelorstudium i arkivvitenskap
Omfang
10 stp.
Studieår
2024/2025
Emnehistorikk

Innledning

Emnet kombinerer teori og praksis for å bygge opp en forståelse av hvordan integritet og autentisitet kan sikre tillit til dokumentasjon i en digital hverdag. Det legges også vekt på å kunne undersøke dokumenter for å si noe om deres autentisitet.

Undervisningsspråk er norsk.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

 • god kunnskap om metadata tilhørende forskjellige dokumentformater
 • god oversikt om infrastrukturer og verktøy som brukes for å sikre autentisitet
 • grunnleggende kunnskap om moderne autentiserende tjenester
 • kunnskap om metoder og prinsipper som ligger til grunn for bruken av PKI

Ferdigheter

 • redegjøre for infrastrukturen som trengs for å sikre tillit
 • anvende relevant verktøy
 • analysere metadata og innhold til forskjellige dokumenter med relevant verktøy for å si noe om autentisitet
 • redegjøre for bruken av PKI for å sikre autentisitet til digital dokumentasjon

Generell kompetanse

 • har innsikt i begrepet «autentisitet» og prosesser som sikrer autentisitet
 • kan formidle hvordan autentisitet utfordres i en digital hverdag og bidra til utvikling av god praksis
 • kan formidle autentisitet i en dokumentasjonforvaltnings perspektiv

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidsformene veksler mellom forelesninger, datalaborasjoner, diskusjoner, selvstudium og gruppearbeid.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne framstille seg til eksamen må studenten levere tre skriftlige arbeidskrav. Formålet med arbeidskravene er å hjelpe studenten strukturere læringen i løpet av semesteret. Oppgavene kan skrives individuelt eller i gruppe (maks 4 per gruppe). Hvert arbeidskrav har et omfang som tilsvarer 2-3 sider (4.600 - 6.900 tegn inkludert mellomrom).

Arbeidskravene må være gjennomført og godkjent innen fastlagt frist for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen. Dersom et eller flere arbeidskrav ikke blir godkjent, gis det anledning til å kunne levere en forbedret versjon én gang innen angitt frist.

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet er en skriftlig individuell semesteroppgave på et gitt tema med et omfang på max 10 sider (23.000 tegn inkludert mellomrom). Skrifttype og skriftstørrelse: Arial / Calibri 12pkt. Linjeavstand: 1,5.

En student kan ved ikke bestått levere omarbeidet versjon av oppgaven til sensur én gang.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Det benyttes en intern og en ekstern sensor til sensurering av besvarelsene. Et uttrekk på minst 25 % av besvarelsene sensureres av to sensorer. Karakterene på de besvarelsene som er vurdert skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene.

Emneansvarlig

Thomas Sødring