EPN-V2

ARK3901 Bacheloroppgave Emneplan

Engelsk emnenavn
Bachelor Thesis
Studieprogram
Bachelorstudium i arkivvitenskap
Omfang
20 stp.
Studieår
2024/2025
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

I bacheloroppgaven skal studenten anvende teorier og metoder fra studiets fagområder på en selvstendig valgt problemstilling. Studenten velger selv tema for oppgaven.

Undervisningsspråk er norsk.

Forkunnskapskrav

Studenten må ha fullført og bestått 1. og 2. studieår av bachelorprogrammet i arkivvitenskap.

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har kjennskap til arkivvitenskapelig teori, metode og forskning
 • har god oversikt over aktuell teori og forskning på det området som oppgaven omhandler

Ferdigheter

Studenten

 • kan utarbeide en presis og avgrenset arkivvitenskapelig problemstilling
 • kan anvende relevant teori på eget materiale
 • kan innhente, analysere, vurdere og organisere relevant materiale
 • kan drøfte egne valg av metode og teoretisk grunnlag i forhold til alternative løsninger
 • kan gjennomføre og formidle et selvstendig arbeid

Generell kompetanse

Studenten

 • kan planlegge og gjennomføre et selvstendig prosjekt som strekker seg over tid
 • kan formidle skriftlig sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og funn

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidsformene veksler mellom forelesninger, veiledning, selvstendig arbeid og seminarer.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne framstille seg til eksamen må studenten ha følgende godkjente individuelle arbeidskrav:

 1. Skriftlig innlevering av tema, foreløpig problemstilling samt ønske om veileder.
 2. En skriftlig plan for arbeidet (3-5 sider). Skrifttype og skriftstørrelse: Arial / Calibri 12pkt. Linjeavstand: 1,5.
 3. En skriftlig litteraturoversikt med utgangspunkt i oppgavens tema på 2-5 sider (eksklusive forside, innholdsfortegnelse, litteraturliste og eventuelle vedlegg). Skrifttype og skriftstørrelse: Arial / Calibri 12pkt. Linjeavstand: 1,5.
 4. En muntlig presentasjon av pågående arbeid ved et midtveisseminar.

Arbeidskravene må være gjennomførte og godkjente innen fastlagt frist for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen. Dersom et eller flere arbeidskrav ikke blir godkjent, gis det anledning til å kunne levere en forbedret versjon en gang innen angitt frist.

Vurdering og eksamen

Bacheloroppgave med et omfang på 30-35 sider (eksklusive forside, innholdsfortegnelse, litteraturliste og eventuelle vedlegg). Skrifttype og skriftstørrelse: Arial / Calibri 12pkt. Linjeavstand: 1,5.

Oppgaven skal skrives individuelt, men kan få skrives av to studenter sammen etter individuell vurdering. Oppgavens omfang skal da tilpasses dette.

En student kan ved ikke bestått levere omarbeidet versjon av oppgaven til sensur én gang.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Det benyttes en intern og en ekstern sensor til sensurering av alle oppgavene.

Emneansvarlig

Anneli Sundqvist