EPN

ARK3901 Bacheloroppgave Emneplan

Engelsk emnenavn
Bachelor Thesis
Studieprogram
Bachelorstudium i arkivvitenskap
Omfang
20 stp.
Studieår
2021/2022
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

I bacheloroppgaven skal studenten anvende teorier og metoder fra studiets fagområder på en selvstendig valgt problemstilling. Studenten velger selv tema for oppgaven.

Forkunnskapskrav

Første og andre studieår må være fullført.

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

 • kjennskap til arkivvitenskapelig teori, metode og forskning
 • har god oversikt over aktuell teori og forskning på det området som oppgaven omhandler

Ferdigheter

 • utarbeide en presis og avgrenset arkivvitenskapelig problemstilling
 • anvende relevant teori på eget materiale
 • innhente, analysere, vurdere og organisere relevant materiale
 • drøfte egne valg av metode og teoretisk grunnlag i forhold til alternative løsninger
 • gjennomføre og formidle et selvstendig arbeid

Generell kompetanse

 • planlegge et selvstendig prosjekt som strekker seg over tid
 • formidle skriftlig sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og funn

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidsformene veksler mellom forelesninger, veiledning, selvstudium og seminarer.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne framstille seg til eksamen må studenten ha følgende godkjente arbeidskrav:

 • Arbeidskrav 1: Tema, foreløpig problemstilling samt ønske om veileder skal meldes til administrasjonen innen fastsatt frist. Studenter som ikke overholder denne fristen, har ikke krav på veiledning. Etter en faglig godkjenning av tema og foreløpig problemstilling, vil studenten få tildelt en veileder. Den enkelte student vil få inntil 10 timer veiledning, inkludert veileders forberedelsestid.
 • Arbeidskrav 2: En skriftlig plan for arbeidet (2-3 sider).
 • Arbeidskrav 3: En litteraturoversikt med utgangspunkt i oppgavens tema på ca. 5 sider.
 • Arbeidskrav 4: En muntlig presentasjon av pågående arbeid ved et midtveisseminar.

Arbeidskrav kommenteres skriftlig eller muntlig av faglærer og må være gjennomført og godkjent innen fastlagt frist for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen. Dersom arbeidskrav ikke blir godkjent, gis det anledning til å kunne levere en forbedret versjon én gang innen angitt frist.

Vurdering og eksamen

Studentens læringsutbytte vil bli vurdert ved en skriftlig bacheloroppgave i samsvar med etablert akademisk standard innen faget og ifølge instituttets retningslinjer for oppgaveskriving.

Omfang på oppgaven skal være 30 sider- pluss/minus 10%. Oppgaven skal skrives individuelt, men man kan få skrive sammen etter individuell vurdering. Oppgavens omfang skal da tilpasses dette. Skrifttype og skriftstørrelse: Arial / Calibri 12pkt. Linjeavstand: 1,5.

En student kan ved ikke bestått levere omarbeidet versjon av oppgaven til sensur én gang ved ny/utsatt eksamen. Studenten har krav på begrunnelse og en time ekstra veiledning.

Dersom bacheloroppgaven fortsatt ikke er bestått etter ny/utsatt eksamen, må det leveres en helt ny bacheloroppgave med ny problemstilling ved neste ordinære eksamen. Studenten utarbeider ny problemstilling i samarbeid med faglærer, utover dette gis det ingen veiledning.

Studenter som ønsker å forbedre karakteren, må levere en helt ny bacheloroppgave basert på en ny problemstilling ved neste ordinære eksamen. Det gis ingen veiledning ved forbedring av karakteren.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Det benyttes en intern og en ekstern sensor til sensurering av alle oppgavene.