Emneplan forARK3900 Bacheloroppgave

Innledning

I bacheloroppgaven skal studenten anvende teorier og metoder fra studiets fagområder på en selvstendig valgt problemstilling. Studenten velger selv tema for oppgaven.

Forkunnskapskrav

Første og andre studieår må være fullført.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten

 • har kjennskap til arkivvitenskapelig teori, metode og forskning
 • har god oversikt over aktuell teori og forskning på det området som oppgaven omhandler

Ferdigheter

Studenten

 • er i stand til å utarbeide en presis og avgrenset arkivvitenskapelig problemstilling
 • kan anvende relevant teori på eget materiale
 • er i stand til å innhente, analysere, vurdere og organisere relevant materiale
 • kan drøfte egne valg av metode og teoretisk grunnlag i forhold til alternative løsninger
 • er i stand til å gjennomføre og formidle et selvstendig arbeid

Generell kompetanse

Studenten

 • kan planlegge et selvstendig prosjekt som strekker seg over tid
 • kan formidle skriftlig sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og funn

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidsform for emnet er forelesninger, veiledning og seminar.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Studenten skal levere tre arbeidskrav:

 • Tema, foreløpig problemstilling samt ønske om veileder skal meldes til administrasjonen innen fastsatt frist. Studenter som ikke overholder denne fristen, har ikke krav på veiledning. Etter en faglig godkjenning av tema og foreløpig problemstilling, vil studenten få tildelt en veileder. Den enkelte student vil få inntil 10 timer veiledning, inkludert veileders forberedelsestid.
 • En skriftlig plan for arbeidet (2-3 sider).
 • En muntlig presentasjon av pågående arbeid ved et midtveisseminar.

Arbeidskravene kommenteres muntlig eller skriftlig av faglærer. De skal være gjennomførte og godkjente av faglærer innen fastlagt tid før studenten kan framstille seg til eksamen.

Vurdering og eksamen

Studentens læringsutbytte vil bli vurdert ved en bacheloroppgave i samsvar med etablert akademisk standard innen faget og ifølge instituttets retningslinjer for oppgaveskriving.

En student kan ved ikke bestått levere omarbeidet versjon av oppgaven til sensur én gang ved ny/utsatt eksamen. Studenten har krav på begrunnelse og en time ekstra veiledning.

Dersom bacheloroppgaven fortsatt ikke er bestått etter ny/utsatt eksamen, må det leveres en helt ny bacheloroppgave med ny problemstilling ved neste ordinære eksamen. Studenten utarbeider ny problemstilling i samarbeid med faglærer, utover det gis det ingen veiledning.

Studenter som ønsker å forbedre karakteren, må levere en helt ny bacheloroppgave basert på en ny problemstilling ved neste ordinære eksamen. Det gis ingen veiledning ved forbedring av karakteren.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Det benyttes en intern og en ekstern sensor til sensurering av oppgavene.

Emneansvarlig

Anneli Sundqvist

Om emnet

Engelsk emnenavn
Bachelor Thesis
Studieprogram
Høst: Bachelorstudium i arkivvitenskap
Omfang
15 stp.
Studieår
2019
Pensum
HØST 2019
Timeplan
HØST 2019
Programplan
Høst 2019: Bachelorstudium i arkivvitenskap
Emnehistorikk