EPN-V2

ARK3510 Digital tilgjengeliggjøring Emneplan

Engelsk emnenavn
Digital access
Studieprogram
Bachelorstudium i arkivvitenskap
Omfang
10 stp.
Studieår
2024/2025
Timeplan
Emnehistorikk

Innledning

Emnet kombinerer teori og praksis for å bygge opp en grunnleggende forståelse av tilgang til og bruk av digitalt skapt arkivmateriale. Det legger vekt på beskrivelse og gjenbruk av digitalt arkivmateriale. Emnet har også fokus på metadatamodeller og problemstillinger knyttet til forvaltning av metadata og semantiske endringer over tid.

Undervisningsspråk er norsk.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

  • har gode kunnskaper om teoretiske og metodologiske prinsipper for arkivbeskrivelse
  • har grunnleggende forståelse av de viktigste teoriene som ligger til grunn for utlevering og tilgjengeliggjøring
  • har grunnleggende kunnskap om metadatamodeller og -standarder som er relevante for fremfinning, sammenligning og lenking av informasjonsressurser
  • har gode kunnskaper om prinsipper for søk og søketeknikker

Ferdigheter

Studenten

  • kan bruke relevante nasjonale og internasjonale standarder for å beskrive analoge og digitale arkiver
  • kan bruke og videreutvikle relevante metadatamodeller og standarder for arkivbeskrivelse og lenking av informasjonsressurser
  • kan reflektere over forskjellige tilnærminger til utlevering, tilgjengeliggjøring og bruk av arkivmateriale
  • kan reflektere over søk og forskjellige søketeknikker

Generell kompetanse

Studenten

  • kan bidra til utvikling av ny praksis i arkivene
  • kan se arkivmateriale i en større sammenheng

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidsformene veksler mellom forelesninger, diskusjoner, studentpresentasjoner, selvstudium og gruppearbeid.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

En skriftlig oppgave som kan leveres individuelt eller i gruppe. Arbeidskravet er knyttet til depotvirksomhetens bearbeiding og tilrettelegging av informasjonsressurser og består av to formelle, figurbaserte analyseoppgaver og et refleksjonsnotat. Refleksjonsnotatet skal ha et omfang på 1-2 sider. Skrifttype Arial/Calibri 12pkt, linjeavstand 1,5 pkt. Arbeidskravet økes med en analyseoppgave for hvert ekstra gruppemedlem.

Vurdering og eksamen

Eksamen i emnet er en skriftlig individuell semesteroppgave. Besvarelsen skal ha omfang på 8-10 sider/18400-23000 tegn inkluder mellomrom (eksklusive forside, innholdsfortegnelse, litteraturliste og eventuelle vedlegg). Skrifttype og skriftstørrelse: Arial / Calibri 12pkt. Linjeavstand: 1,5.

En student kan ved ikke bestått levere omarbeidet versjon av semesteroppgaven til sensur én gang.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Det benyttes en intern og en ekstern sensor til sensurering av besvarelsene. Et uttrekk på minst 25 % av besvarelsene sensureres av to sensorer. Karakterene på de besvarelsene som er vurdert skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene.

Emneansvarlig

Lars-Erik Hansen