EPN-V2

ARK2520 Dokumentasjonsforvaltning - kontroll og planlegging Emneplan

Engelsk emnenavn
Records management governance
Studieprogram
Bachelorstudium i arkivvitenskap
Omfang
10 stp.
Studieår
2024/2025
Emnehistorikk

Innledning

Emnet behandler teoretiske og metodiske prinsipper for organisering, styring og kontroll av dokumentasjonsprosesser, samt gir en introduksjon til prinsipper og metoder for kravstilling og evaluering.

Undervisningsspråk er norsk.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Studenten skal etter å ha fullført emnet ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

  • har god innsikt i standarder for dokumentasjonsforvaltning og ledelsessystemer for dokumentasjon
  • har kunnskap om metoder for risikoanalyse og risikovurdering
  • har kjennskap til metoder og prinsipper for evaluering
  • har grunnleggende kunnskap om kravstilling til elektroniske systemer

Ferdigheter

Studenten

  • kan evaluere dokumentasjonsprosessene og dokumentasjonsforvaltningen i en virksomhet
  • kan identifisere risikofaktorer knyttet til dokumentasjon
  • kan med utgangspunkt i standarder og lovverk utarbeide forslag til innhold og organisering av internkontroll for dokumentasjon
  • kan identifisere krav til et elektronisk system

Generell kompetanse

Studenten

  • kan bidra til utvikling og implementering av god praksis innen fagområdet

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidsformene veksler mellom forelesninger, diskusjoner, workshops, selvstudium og gruppearbeid.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

For å kunne framstille seg til eksamen må studenten ha følgende godkjente arbeidskrav:

  • Studentene skal aktivt delta i to workshops om forskjellige deler av emnets tematikker.

Obligatorisk aktivitet må være gjennomført og godkjent innen fastlagt frist for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen.

Vurdering og eksamen

Studentenes læringsutbytte vil bli vurdert ved en skriftlig, individuell semesteroppgave på 6-8 sider/13800-18400 tegn inkludert mellomrom (eksklusive forside, innholdsfortegnelse, litteraturliste og eventuelle vedlegg) om et oppgitt tema. Skrifttype og skriftstørrelse: Arial/Calibri 12pkt. Linjeavstand: 1,5.

En student kan ved ikke bestått levere omarbeidet versjon av oppgaven til sensur én gang

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Det benyttes en intern og en ekstern sensor til sensurering av besvarelsene. Et uttrekk på minst 25 % av besvarelsene sensureres av to sensorer. Karakterene på de besvarelsene som er vurdert skal danne grunnlag for å fastsette nivå på resten av besvarelsene.

Emneansvarlig

Hilde Lange