Emneplan forARK2400 Arkivplanlegging

Innledning

Med utgangspunkt i en funksjonsanalytisk tilnærming behandler emnet teoretiske og metodiske prinsipper for organisering, planlegging og sikring av arkivfunksjonen i en virksomhet, inkludert kravspesifikasjon til elektroniske arkivsystemer.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten

 • har gode kunnskaper om funksjonsbasert arkivteori og metodologi
 • har gode kunnskaper om risikoanalyse av arkivfunksjonen i en virksomhet 
 • har god innsikt i standarder for dokumentasjonsforvaltning og ledelsesystemer for dokumentasjon
 • har gode kunnskaper om funksjonsanalyse som verktøy for å identifisere dokumentasjonsbehov i en virksomhet
 • har gode kunnskaper om prinsipper og metoder for arkivplanlegging
 • har gode kunnskaper om kravstilling til elektroniske systemer
 • har grunnleggende kunnskaper om prosjektarbeid

Ferdigheter

Studenten

 • kan redegjøre for funksjonsbasert arkivteori og metode
 • kan identifisere risikofaktorer knyttet til arkivfunksjonen i en virksomhet 
 • kan analysere dokumentasjonsbehov i en virksomhet
 • kan utarbeide prosessbeskrivelser for arkivdanningsprosesser
 • kan identifisere krav til et elektronisk fagsystem
 • kan gjennomføre et prosjektarbeid i samarbeid med andre studenter 

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidsformene veksler mellom forelesninger, diskusjoner, studentpresentasjoner, selvstudium og gruppearbeid.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Studentene skal levere en prosjektoppgave på 25.000-29.500 tegn inkludert mellomrom (eksklusive forside, innholdsfortegnelse, litteraturliste og eventuelle vedlegg) om et gitt tema.

Prosjektoppgaven skal løses gruppevis, og studentene blir delt i grupper på tre til fire. Hver gruppe har krav på en veiledningstime. Til veiledningstimen skal gruppen ha laget et foreløpig utkast av besvarelsen som tar for seg problemstilling, avgrensninger og metode, samt gi en disposisjon for teksten.

Dersom oppgaven ikke blir godkjent, skal studenten få anledning til å levere en ny versjon.

Arbeidskrav kommenteres skriftlig eller muntlig av faglærer. Det skal være gjennomført og godkjent av faglærer innen fastlagt tid før studenten kan framstille seg til eksamen.

Vurdering og eksamen

Studentenes læringsutbytte vil bli vurdert ved en skriftlig, individuell semesteroppgave på ca. 22.500 tegn inkludert mellomrom (eksklusive forside, innholdsfortegnelse, litteraturliste og eventuelle vedlegg) om et oppgitt tema.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Det benyttes en intern og en ekstern sensor til sensurering av besvarelsene. Et uttrekk på 25 prosent av besvarelsene sensureres av ekstern sensor. Karakterene på de besvarelsene som er vurdert av ekstern sensor danner grunnlag for å fastsette nivå på besvarelsene innenfor de ulike karakteruttrykkene. Intern sensor skal ta hensyn til ekstern sensors vurdering ved sensurering av alle eksamensbesvarelser.

Kandidater som ikke består eller har gyldig fravær ved ordinær eksamen, kan framstille seg til ny/utsatt eksamen. Gruppen kan ved ikke bestått levere omarbeidet versjon av oppgaven til sensur én gang.

Emneansvarlig

Anneli Sundqvist

Om emnet

Engelsk emnenavn
Records Management Planning
Studieprogram
Høst: Bachelorstudium i arkivvitenskap
Omfang
15 stp.
Studieår
2019
Pensum
HØST 2019
Timeplan
HØST 2019
Programplan
Høst 2019: Bachelorstudium i arkivvitenskap
Emnehistorikk