Emneplan forARK2300 Dokumentasjon av saksbehandling og forretningsprosesser

Innledning

Emnet behandler regler og kriterier for hvordan forretningsprosesser, herunder saksbehandlingsprosesser i offentlig forvaltning, skal eller bør dokumenteres. Det kombinerer faglig, rettslig og politisk grunnlag for oppgaveløsningen med metoder for å analysere og designe forretningsprosesser og vurdere dokumentasjonsbehovene.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten

  • har gode kunnskaper om felles føringer for forvaltningens IT-systemer og oppgaveløsning
  • har gode kunnskaper om rettslige krav til dokumenters form og innhold
  • har grunnleggende forståelse av de krav til og føringer for forvaltningens saksbehandlingsprosesser som følger av generell forvaltningsrett og av forvaltning- og IT-politikken
  • har grunnleggende forståelse av hva forretningsprosesser er og hvordan de kan beskrives
  • har kunnskaper om formelle, praktiske og sjangermessige egenskaper ved ulike typer dokumentasjon

Ferdigheter

Studenten

  • kan beskrive forretningsprosesser, og identifisere hva slags dokumentasjon prosessen genererer, og foreslå dokumentasjonsbehov
  • kan analysere og designe hovedtrekkene i en saksbehandlingsprosess som ivaretar borgeres lovbestemte rettigheter på et saksområde i forvaltningen
  • kan analysere dokumentasjonskrav og dokumentasjonsbehov som både tilfredsstiller en bestemt saksbehandlingsprosess og ivaretar øvrige rettslige og forvaltningspolitiske hensyn
  • kan analysere og beskrive sammenhengen mellom dokumentasjonens form og innhold, og rettslige og faglige krav til arkivdanningen

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidsformene veksler mellom forelesninger, selvstudium og gruppearbeid.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Studentene blir delt i grupper på tre eller fire, som skal levere en oppgave i tre deler. Oppgaven er en øvelse i hvert av de fire ferdighetskravene. Utgangspunktet vil være et oppgitt tema, en lovbestemt forvaltningsoppgave som skal analyseres. Besvarelsen kan være en kombinasjon av formelle, figurbaserte analyseteknikker og en prosatekst. Prosateksten skal utgjøre mellom 15.000 og 20.000 tegn, inkludert mellomrom. Dersom oppgaven ikke blir godkjent, skal gruppen få anledning til å levere en ny versjon.

Arbeidskrav kommenteres skriftlig eller muntlig av faglærer. Det skal være gjennomført og godkjent av faglærer innen fastlagt tid før studenten kan framstille seg til eksamen.

Gruppene skal presentere resultatene i plenum.

Vurdering og eksamen

Studentens læringsutbytte vil bli vurdert ved en skriftlig, individuell seks timers eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Det benyttes en intern og en ekstern sensor til sensurering av besvarelsene. Et uttrekk på 25 prosent av besvarelsene sensureres av ekstern sensor. Karakterene på de besvarelsene som er vurdert av ekstern sensor danner grunnlag for å fastsette nivå på besvarelsene innenfor de ulike karakteruttrykkene. Intern sensor skal ta hensyn til ekstern sensors vurdering ved sensurering av alle eksamensbesvarelser.

Emneansvarlig

Herbjørn Andresen

Om emnet

Engelsk emnenavn
Casework and Business Processes Documentation
Studieprogram
Høst: Bachelorstudium i arkivvitenskap
Omfang
15 stp.
Studieår
2019
Pensum
VÅR 2020
Timeplan
VÅR 2020
Programplan
Høst 2019: Bachelorstudium i arkivvitenskap
Emnehistorikk