Emneplan forARK2000 Digitalt depot I

Innledning

Emnet kombinerer teori og praksis for å bygge opp en grunnleggende forståelse av langtidsbevaring av elektroniske arkiver. Det baserer seg på ISO 14721:2012 (OAIS-modellen) og belyser forskjellige aspekter av denne, og legger spesiell vekt på å generere uttrekk, og hvordan uttrekk skal behandles og forvaltes av depotinstitusjoner.

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten

  • har bred kunnskap om det teoretiske grunnlaget og de metodiske prinsippene for generering av uttrekk fra databaser
  • har bred kunnskap om det teoretiske grunnlaget og de metodiske prinsippene for langtidsbevaring av digitalt arkivmateriale
  • har god innsikt i relevante nasjonale/internasjonale standarder som er knyttet til bevaring av elektronisk arkivmateriale
  • har kjennskap til revisjonskriterier og sertifiseringsordninger for digitale depoter

Ferdigheter

Studenten

  • kan anvende teorier, modeller og metoder i arbeid med å motta, kontrollere og innlemme elektroniske avleveringer i depot
  • kan anvende teorier, modeller og metoder i arbeid med å forvalte elektronisk arkivmateriale
  • kan bruke relevante nasjonale/internasjonale standardene for forvaltning av elektroniske arkiv

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidsformene veksler mellom forelesninger, diskusjoner, studentpresentasjoner, selvstudium og gruppearbeid.

Arbeidskrav og obligatoriske aktiviteter

Ingen arbeidskrav.

Vurdering og eksamen

Vurderingsform er todelt, en individuell semesteroppgave og en individuell skriftlig 3-dagers hjemmeeksamen. Semesteroppgaven skal ha et omfang på ca. 25.000 tegn inkludert mellomrom (eksklusive forside, innholdsfortegnelse, litteraturliste og eventuelle vedlegg) mens hjemmeeksamen skal ha et omfang på 17.500-25.000 tegn (eksklusive forside, innholdsfortegnelse, litteraturliste og eventuelle vedlegg). Semesteroppgave og hjemmeeksamen teller likt (50%) for karakteren i emnet.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt så lenge regler for kildehenvisning følges.

Vurderingsuttrykk

Gradert skala A-F.

Sensorordning

Det benyttes en intern og en ekstern sensor til sensurering av oppgavene. Et uttrekk på 25 prosent av besvarelsene sensureres av ekstern sensor. Karakterene på de besvarelsene som er vurdert av ekstern sensor danner grunnlag for å fastsette nivå på besvarelsene innenfor de ulike karakteruttrykkene. Intern sensor skal ta hensyn til ekstern sensors vurdering ved sensurering av alle eksamensoppgaver.

Emneansvarlig

Lars-Erik Hansen

Om emnet

Engelsk emnenavn
Digital Repositories I
Studieprogram
Høst: Bachelorstudium i arkivvitenskap
Omfang
15 stp.
Studieår
2019
Pensum
VÅR 2020
Timeplan
VÅR 2020
Programplan
Høst 2019: Bachelorstudium i arkivvitenskap
Emnehistorikk